Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Kako so obravnavani prekrški v cestnem prometu?

Manjše prekrške v cestnem prometu, kot je prekoračitev predpisane hitrosti, preganjajo upravni organi. To niso kazniva dejanja, temveč prekrški. Pri posebno hudih prometnih prekrških, zlasti takih, pri katerih so ogrožene ali poškodovane druge osebe, pa gre večinoma za kazniva dejanja.

Postopke preiskave zaradi manjših prometnih prekrškov vodijo upravni organi. Svoja stališča lahko med postopkom predstavite pisno. Za neznatne prometne prekrške (npr. kršitve pravil parkiranja) boste najprej opozorjeni in ponujeno vam bo plačilo mandatne kazni, ki lahko znaša do 35 EUR. Če plačate, se s tem postopek konča, če pa ne plačate in vas upravni organ spozna za krivega, lahko zoper vas izda upravno odločbo, s katero vam naloži plačilo globe. V postopku o naložitvi globe se lahko izreče tudi prepoved vožnje. Višina globe in trajanje prepovedi vožnje zaradi kršitve prometnih predpisov sta določena v katalogu.

Zoper odločbo o plačilu globe lahko vložite ugovor. Postopek se tedaj prek državnega tožilstva preda sodišču. Tam se načeloma izvede glavni postopek, kot je opisano v informativnem listu 4. Toda sodišče lahko odloči tudi s sklepom, če meni, da glavna obravnava ni potrebna, ter če vi in državno tožilstvo temu postopku ne nasprotujete. Zoper sodbo ali sklep v takem postopku lahko vložite pravno sredstvo, o katerem bo odločalo višje deželno sodišče. Sicer pa je to pravno sredstvo le omejeno dopustno, na primer če vam je bila izrečena globa nad 250 EUR ali če je zadeva pomembna za sodno prakso.

Ali se taki prekrški kaznujejo tudi pri državljanih drugih držav članic? Kako?

Taki prekrški se kaznujejo tudi pri državljanih drugih držav članic. Če vas zalotijo pri storitvi prometnega prekrška, se lahko na kraju samem izreče mandatna kazen ali pridrži varščina. Varščina se na koncu postopka poračuna z globo, ki vam je naložena. Če vas ne zalotijo pri storitvi prekrška, je pregon mogoč, če vaša država Nemčiji posreduje podatke o lastniku vozila. Nemčija se bo predvidoma jeseni 2010 pridružila izvrševanju denarnih kazni po vsej EU. To pomeni, da se bodo v vaši državi lahko izterjale globe, izrečene v Nemčiji.

Ali bodo prekrški zapisani v moji kazenski evidenci?

Manjši prometni prekrški se ne shranjujejo v zveznem centralnem registru za kazniva dejanja, temveč v prometnem centralnem registru. V prometnem centralnem registru se shranjujejo podatki o vseh osebah, ki z nemškim ali tujim vozniškim dovoljenjem vzbudijo pozornost v cestnem prometu v Nemčiji. Shranjujejo se prometni prekrški, za katere je bila izrečena globa 40 EUR ali več. Glede na težo prekrška se shrani tudi določeno število točk. Od 18 točk dalje se odvzame nemško vozniško dovoljenje, pri tujih vozniških dovoljenjih pa preneha pravica vožnje po Nemčiji.

Dodatne informacije

Prekrške v cestnem prometu in ustrezne postopke urejajo Zakon o cestnem prometu (Straßenverkehrsgesetz), Prometni zakon (Straßenverkehrsordnung) in Zakon o prekrških.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.