Obdolženci v kazenskem postopku

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Predhodni postopek

Kdo me bo opozoril, da moram pred sodišče, in kako?

Tožilec sestavi obtožnico, določi datum glavne obravnave in pošlje poziv obtožencu, pritožniku in pričam vsaj 15 dni pred začetkom glavne obravnave ali 30 dni, če živijo v drugih evropskih državah.

Postopek med obravnavo

Katero sodišče bo obravnavalo zadevo?

Glavna kazenska sodišča so nižjestopenjsko sodišče za kršitve, sodišče za prekrške in tričlansko pritožbeno kazensko sodišče ali mešana velika porota za hujša kazniva dejanja. Načeloma je za obravnavo pristojno lokalno sodišče, na območju katerega je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Ali bo glavna obravnava javna?

Da, razen če bi javno poročanje lahko negativno vplivalo na javno moralo ali če je treba zavarovati zasebnost strank v postopku.

Kdo bo izdal sodbo?

Na nižjestopenjskih sodiščih izdajajo sodbe sodniki, v mešanih velikih porotah pa sodniki v sodelovanju s poroto.

Ali se obtožbe med glavno obravnavo lahko spremenijo?

Obtožba se lahko nadomesti s podobno obtožbo. Samo sodišče razsoja o ustrezni pravni opredelitvi dejstev, ki sestavljajo predmet zadeve, ali o najnatančnejši opredelitvi teh dejstev.

Kaj se zgodi, če med glavno obravnavo priznam krivdo glede nekaterih ali vseh obtožb?

Če priznate krivdo glede posameznih obtožb, vas bo sodišče kaznovalo v zvezi z njimi. Mogoče boste zato ugodneje obravnavani pri izreku kazni.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Ali se moram glavne obravnave osebno udeležiti?

Glavne obravnave se vam ni treba osebno udeležiti. Zastopa vas lahko odvetnik, razen če sodišče meni, da morate biti navzoči.

Ali lahko sodelujem po videopovezavi, če živim v drugi državi članici?

Ne, ker tako sodelovanje še ni zakonsko določeno.

Ali moram biti navzoč ves čas glavne obravnave?

Ne. Lahko ste navzoči le na začetku, v nadaljevanju pa vas zastopa vaš odvetnik.

Ali bom imel na voljo tolmača, če ne bom razumel dogajanja?

Če ne razumete jezika sodišča, vam mora sodišče dodeliti tolmača.

Ali moram imeti odvetnika? Mi bo ta dodeljen? Ali ga lahko zamenjam?

Odvetnika morate imeti samo pri hujših kaznivih dejanjih in na kasacijskem sodišču. Če odvetnika ne morete najeti sami, vam ga mora dodeliti sodišče. Odvetnika imate pravico zamenjati, razen če vam ga dodeli višje sodišče (po uradni dolžnosti).

Ali lahko nagovorim sodišče? Ali moram na glavni obravnavi govoriti?

Lahko, ni pa nujno. Imate pravico do molka.

Kakšne bodo posledice, če na glavni obravnavi ne govorim resnice?

Imate pravico, da ne govorite resnice. Če obtoženec da neresnično izjavo o sebi, to ne šteje za kaznivo dejanje.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Ali lahko izpodbijam dokaze zoper mene?

Lahko. Izpodbijate jih lahko med obrambo ali tako, da sami predložite dokaze, dokaze ovržete ali predlagate svoje priče.

Kakšne dokaze lahko predložim sodišču v svojo obrambo?

Predložite lahko dokumentarna dokazila, predlagate priče in izvedence.

Pod katerimi pogoji lahko predložim take dokaze?

V zvezi s tem ni nobenih pogojev. Dokaze lahko sodišču predložite brez predhodnega obvestila.

Ali lahko najamem zasebnega detektiva, da poišče dokaze? Ali so taki dokazi dopustni?

To lahko storite in taki dokazi so dopustni, če so pridobljeni zakonito.

Ali lahko povabim priče, da pričajo v mojo obrambo?

Predlagate lahko poljubno število prič, sodišče pa mora dovoliti zaslišanje največ toliko prič obrambe, kolikor je prič tožilstva.

Ali lahko sam ali prek svojega odvetnika postavljam vprašanja drugim pričam v zadevi? Ali lahko sam ali prek svojega odvetnika izpodbijam njihove izjave?

Oba lahko postavljata vprašanja tem pričam in ovržeta njihove izjave z dokazi.

Ali se bodo upoštevale informacije o moji kazenski evidenci?

Ko sodišče pri obsodilni sodbi odloča o kazni, se upoštevajo obsodbe na skupaj več kot šest mesecev zaporne kazni.

Ali se bodo upoštevale pretekle obsodbe v drugi državi članici?

Samo, če so zapisane v kazenski evidenci.

Kaj se bo zgodilo na koncu glavne obravnave?

Kakšni so mogoči izidi glavne obravnave?

Sodišče lahko obtožencu izreče oprostilno sodbo, kadar ni prepričano ali dvomi o tem, ali je storil kaznivo dejanje, kadar ima druge pravne razloge in kadar ima razloge za spregled kazni (npr. ob iskrenem obžalovanju).

Sodišče lahko obtoženca obsodi in mu izreče kazen, kadar je prepričano, da je storil kaznivo dejanje.

Kazenski postopek se lahko prekine, če obtoženec umre, žrtev umakne obtožbo, kaznivo dejanje zastara ali se sprejme amnestija za samo kaznivo dejanje.

Kazenski pregon se lahko razglasi za nedopustnega, kadar obstaja ustrezna predhodna odločitev ali kadar ni obtožbe (če se zahteva), zahtevka ali odobritve pregona.

Kratek opis mogočih kazni

Glavne kazni: zaporna kazen (dosmrtna ali od 5 do 20 let), omejitev prostosti (od 10 dni do 5 let), pripor (od 1 dneva do 1 meseca), denarna kazen (od 150 EUR do 15 000 EUR), globa (od 29 EUR do 590 EUR), zadržanje v zavodu za prestajanje kazni za mladoletnike ali v psihiatrični ustanovi.

Dopolnilne kazni: odvzem državljanskih pravic, prepoved opravljanja poklica, objava obsodbe.

Varnostni ukrepi: pridržanje storilcev kaznivih dejanj, ki po razsodbi niso kazensko odgovorni, napotitev alkoholikov in odvisnikov od drog v centre za razstrupljanje, napotitev na zavode za zaposlovanje, prepoved prebivanja na določenem območju, izgon tujih državljanov in zaseg premoženja.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev je udeležena kot stranka v postopku ali priča. Udeležena je kot stranka v postopku (ali „zasebni tožilec, ki dokazuje nasprotno“), da bi dobila odškodnino v obliki denarnega nadomestila za čustveno prizadetost ali duševne bolečine, ali kot priča na strani tožilstva.

Če je žrtev udeležena kot zasebni tožilec, mora to navesti pred razkritjem dokazov.

Zadnja posodobitev: 27/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.