Obdolženci v kazenskem postopku

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Ali se lahko pritožim zoper odločitev in/ali kazen?

Zoper obsodbo lahko vložite pritožbo. Pravica do pritožbe je odvisna od vrste in strogosti kazni ter od tega, katero sodišče jo je izreklo.

Na primer:

  • pri enočlanskem sodišču za prekrške imate pravico do pritožbe, če vam je izrečena zaporna kazen, daljša od 60 dni, ali denarna kazen, višja od 1 000 EUR;
  • pri tričlanskem sodišču za prekrške in sodišču, ki obravnava pritožbe zoper odločitve tričlanskega sodišča za prekrške, imate pravico do pritožbe, če vam je izrečena zaporna kazen, daljša od štirih mesecev, ali denarna kazen, višja od 1 500 EUR;
  • pri mešani veliki poroti ali tričlanskem sodišču, ki obravnava pritožbe zoper kazni za hujša kazniva dejanja, imate pravico do pritožbe, če vam je za hujša kazniva dejanja izrečena zaporna kazen, daljša od dveh let, za prekrške pa zaporna kazen, daljša od enega leta.

Zoper oprostilno sodbo se lahko pritožite le, če ste bili oproščeni na podlagi iskrenega obžalovanja ali iz razlogov, zaradi katerih je omadeževano vaše dobro ime.

Kako se pritožim?

Pritožbo vložite tako, da jo napišete in vložite v sodni pisarni sodišča, ki je izdalo odločitev, vsebovati pa mora razloge za pritožbo, naslov vašega stalnega prebivališča in ime vašega odvetnika.

Rok za vložitev pritožbe je 10 dni od datuma, ko je sodišče sprejelo odločitev, ali datuma njene vročitve, če se vam je sodilo v odsotnosti. Če pa živite v tujini in sodišče izda zamudno sodbo ali vaše stalno prebivališče ni znano, se rok podaljša na 30 dni od datuma vročitve dokumentov.

Kateri so lahko razlogi za pritožbo?

Pritožba lahko temelji na dejstvih v zadevi ali načinu razlage prava.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Zadeva se bo znova obravnavala na sodišču druge stopnje.

Kaj se bo zgodilo, če bom ob vložitvi pritožbe v zaporu?

Pritožba se bo posredovala državnemu tožilstvu, določen bo datum glavne obravnave in pozvani boste pred sodišče. V skladu z določenimi pravnimi pogoji lahko zaprosite za odložitev izvršitve kazni do obravnave pritožbe.

Kdaj se bo pritožba obravnavala?

Navadno se obravnava v enem do treh letih, odvisno od vrste kaznivega dejanja, kraja sodišča in tega, ali je obtoženec v priporu.

Ali se lahko v pritožbi sklicujem na nove dokaze?

Da, na pritožbenem sodišču se lahko sklicujete na nove dokaze. Postopek je enak kot na prvotni glavni obravnavi. Sodniki, ki so obravnavali zadevo na sodišču prve stopnje, ne morejo soditi v tej zadevi na sodišču druge stopnje. Preučeno bo tudi, ali je bila pritožba vložena pravilno in v določenem roku.

Kaj se bo dogajalo med obravnavo pritožbe?

Če se obravnave ne udeležite osebno ali vas na njej ne zastopa pravni zastopnik, se vaša pritožba zavrže, obsodba sodišča nižje stopnje pa potrdi. Če se obravnave udeležite osebno ali vas na njej zastopa pravni zastopnik, se zadeva znova obravnava in lahko se sklicujete na nove dokaze.

Kako se lahko sodišče odloči?

Pritožbeno sodišče nima pooblastila, da bi izreklo strožjo kazen kot sodišče nižje stopnje. Lahko pa vas oprosti ali vam zmanjša kazen ali vam izreče enako kazen, kot vam jo je izreklo sodišče nižje stopnje.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če pritožbeno sodišče podpre razloge za pritožbo, vas lahko oprosti ali vam zniža kazen; v nasprotnem primeru ostane veljavna odločitev sodišča prve stopnje.

Ali imam pravico do nadaljnje pritožbe na drugo ali višjestopenjsko sodišče?

Ne, mogoča je edino sprememba sodbe sodišča druge stopnje, če se ugotovijo pravne nepravilnosti.

Ali bom upravičen do odškodnine, če se potrdi, da je bila prvotna odločitev napačna?

Dodelitev odškodnine zaradi neutemeljene obsodbe, ki jo je izdalo sodišče prve stopnje, ni zakonsko določena, razen če ste že služili zaporno kazen in ste oproščeni na podlagi pritožbe.

Če bo moji pritožbi ugodeno, ali se bo zapis o obsodbi ohranil?

Ohranjena bo samo sodba pritožbenega sodišča. Predhodna sodba se izbriše.

Kdaj obsodba postane pravnomočna?

Obsodba postane pravnomočna, če zoper odločitev sodišča druge stopnje ni bila vložena pritožba na pravni podlagi ali če je bila vložena pritožba, vrhovno kasacijsko sodišče (Areios Pagos) pa jo je zavrnilo.

Sem državljan druge države članice. Ali sem lahko po koncu sojenja poslan nazaj v domovino?

Nazaj v matično državo ste lahko poslani, če sodišče odredi vaš izgon. Za to morate biti obsojeni na vsaj trimesečno zaporno kazen ali pa mora biti nalog izdan kot dopolnilna kazen ali varnostni ukrep. Izgon je obvezen zlasti pri obsodbah zaradi hujših kaznivih dejanj, povezanih z drogami, in velja dosmrtno.

Ali bom v domovino vrnjen takoj?

Ne, najprej morate odslužiti kazen. Če ste obsojeni na največ petletno zaporno kazen in je bil izdan nalog za vaš izgon, se lahko sodišče izjemoma odloči za odložitev izvršitve kazni in dovoli vaš takojšnji izgon.

Sodišče ga mora odrediti v okviru sodbe, kadar se izvršitev kazni ne odloži in jo odslužite.

Lahko vložite pritožbo, če je nalog izdalo sodišče prve stopnje in ste bili hkrati obsojeni na zaporno kazen, zoper katero se lahko pritožite. Pritožbo je treba vložiti v sodni pisarni sodišča prve stopnje.

Ali se mi lahko v drugi državi članici znova sodi za isto kaznivo dejanje?

To je odvisno od zakonodaje zadevne države.

Ali bodo podatki o obtožbah in/ali obsodbah, ki se nanašajo name, vpisani v mojo kazensko evidenco?

V vašo kazensko evidenco se vpiše samo obsodba, ki je nepreklicna. Ti podatki bodo uradno vpisani v uradu za kazenske evidence.

Vaša kazenska evidenca se uniči:

  • po vaši smrti ali dopolnjenem 80. letu starosti;
  • če ste obsojeni z odlogom izvršitve kazni, se uniči po petih letih od konca obdobja odloga izvršitve, če medtem ni bila odpravljena ali preklicana;
  • po 10 letih od prestajanja največ enomesečne zaporne kazni za naklepno kaznivo dejanje ali dvomesečne zaporne kazni za kaznivo dejanje iz malomarnosti, če medtem niste bili obsojeni zaradi drugih kaznivih dejanj.

Za hranjenje teh podatkov vaše soglasje ni potrebno.

V primeru spora lahko državnega tožilca pozovete pred sodišče za prekrške, in to bo razsodilo o zadevi. Zoper to odločitev se lahko v enem mesecu od njene vročitve pritožite pri preiskovalnem senatu za prekrške.

Zadnja posodobitev: 27/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.