Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Kaj se zgodi, preden moja zadeva pride na glavno obravnavo?

Preden vaša zadeva pride na glavno obravnavo, sodnik odloči, ali se vam lahko odobri varščina. Običajno imate pravico do varščine. Varščina se vam lahko zavrne, če obstaja verjetnost, da se ne boste pojavili na glavni obravnavi, če ste poskusili ali boste poskusili groziti priči ali če obstaja verjetnost, da boste storili drugo hujše kaznivo dejanje.

Če želite na glavni obravnavi uporabiti alibi (tj. koga, ki bo rekel, da ste bili z njim takrat, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje), vam bo sodnik naročil, da obvestite tožilstvo, kdo je ta oseba.

Pred glavno obravnavo imate pravico vedeti, česa ste obtoženi. Če zaprosite za seznam dokazov zoper vas, ga morate dobiti.

Kje bo potekala glavna obravnava?

Izvedeli boste naziv in lokacijo sodišča, na katerem bo potekala glavna obravnava. Irska sodna služba je odgovorna za vsa sodišča in vam lahko pomaga poiskati sodišče, na katerem bo potekala vaša obravnava.

Manjša kazniva dejanja obravnavajo okrajna sodišča, na katerih sodniki sami odločajo o zadevah. Hujša kazniva dejanja se obravnavajo na okrožnih sodiščih ali osrednjih kazenskih sodiščih, na katerih razsodbo izreče porota.

Sodišča so odprta za javnost. Kadar pa je obtoženec otrok ali ko gre za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, je zadeva zaprta za javnost.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

V večini primerov se obtožba med glavno obravnavo ne more spremeniti. Nekatere obtožbe se lahko spremenijo, če to dopušča zakon. Na primer, obtožba za nevarno vožnjo se lahko spremeni v manj hudo obtožbo za malomarno vožnjo, če sodnik sklene, da ste vozili malomarno, ne pa nevarno.

Če med glavno obravnavo priznate krivdo za vse obtožbe, sodnik odloči, kakšna kazen se naloži. Pri tem upošteva težo kaznivega dejanja in vaše osebne okoliščine. Če priznate krivdo, bi se vam to moralo šteti v dobro.

Krivdo lahko priznate tudi samo za nekatere obtožbe, za druge pa ne. Sodnik ali porota bodo odločali o obtožbah, ki jih izpodbijate. Nato bodo izrekli sodbo za obtožbe, za katere ste priznali krivdo, in obtožbe, za katere ste spoznani za krivega.

Kakšne so moje pravice med glavno obravnavo?

V večini primerov morate biti navzoči na glavni obravnavi. Če ne pridete na sodišče, lahko sodnik odredi vaše prijetje in privedbo pred sodišče iz pripora. Včasih se lahko glavna obravnava nadaljuje brez vas in ste lahko obsojeni v odsotnosti.

Če ne morete priti na sodišče zaradi nesreče ali bolezni, morate obvestiti svojega pravnega svetovalca in mu predložiti zdravniško potrdilo, v katerem je pojasnjen razlog za vašo odsotnost.

Pravico imate do tolmačenja, če ne razumete poteka obravnave. Gluhi imajo pravico do tolmačenja v znakovnem jeziku.

Če želite, se imate pravico sami braniti na glavni obravnavi. Če nimate zadostnih sredstev za pravnega svetovalca, vam je lahko glede na težo obtožbe dodeljen v okviru sistema pravne pomoči na kazenskem področju. Pravico si imate sami izbrati pravnega svetovalca. Če ne poznate nobenega, vam ga lahko izbere sodnik. Če s pravnim svetovalcem niste zadovoljni, ga lahko zamenjate.

Na glavni obravnavi lahko govorite, če želite, ni pa vam treba. Laganje pod prisego je kaznivo dejanje.

Kakšne so moje pravice v zvezi z dokazi zoper mene?

Dokaze, ki so predloženi zoper vas, lahko izpodbijate, če so bili pridobljeni nezakonito. Na primer, če je policija vstopila v vaše stanovanje brez naloga za preiskavo, so običajno vsi tam pridobljeni dokazi nedopustni.

Dokaze lahko izpodbijate tudi tako, da z zastavljanjem vprašanj pričam dokažete, da lažejo ali se motijo. Priče lahko tudi prosite, naj predložijo dokaze, ki so pomembni za vašo obrambo ali s katerimi tožilstvu dokažete, da priče lažejo ali se motijo.

Najamete lahko zasebnega detektiva, da za vas pridobi dokaze. Ti so dopustni, če so pridobljeni zakonito.

Ali se bodo upoštevali podatki iz moje kazenske evidence?

Dokazi o vaših prejšnjih obsodbah se običajno ne morejo upoštevati med glavno obravnavo.

Vendar lahko sodniki pri odločanju o tem, kakšno kazen izreči, upoštevajo vaše prejšnje obsodbe. To lahko vključuje vse prejšnje obsodbe v drugih državah.

Kaj se zgodi po koncu glavne obravnave?

Če niste spoznani za krivega, je glavna obravnava končana in ste svobodni.

Če ste spoznani za krivega ali če priznate krivdo, bo sodnik odločil, kakšna kazen se vam izreče. Morda boste morali plačati denarno kazen ali odslužiti zaporno kazen. Sodnik lahko odloži izvršitev kazni, če ne storite drugih kaznivih dejanj.

Sodnik lahko zaprosi službo za pogojne obsodbe, da o vas sestavi poročilo, preden vam izreče kazen. Uradniki službe za pogojne obsodbe bodo sodniku sporočili, ali ste primerni za nadzor glede na kakršne koli težave, ki povzročajo vaše kaznivo vedenje.

Na zahtevo sodnika mu bodo sporočili tudi, ali ste sposobni opravljati delo v korist skupnosti. Sodnik vam lahko nato namesto zaporne kazni odredi do 240 ur neplačanega dela.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev kaznivega dejanja ima med glavno obravnavo vlogo priče tožilstva. Predstavila bo dokaze o tem, kaj je videla v zvezi z obtožbo.

Če ste obsojeni ali ste priznali krivdo, bo sodnik upošteval vpliv kaznivega dejanja na žrtev.

Sorodne povezave

Podatkovna zbirka irske zakonodaje

Podatkovna zbirka irske in britanske sodne prakse

Zadnja posodobitev: 29/05/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.