Obdolženci v kazenskem postopku

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

A. Kje bo potekalo sojenje?

Sojenje praviloma poteka na kraju, ki je glede ozemlja in predmeta zadeve pod pristojnostjo sodišča v zvezi z zadevnim kaznivim dejanjem.

B. Ali se predmet obtožbe lahko spremeni? Kakšne so moje pravice do obveščenosti v tem primeru?

Če se med sojenjem izkaže, da se dejstva razlikujejo od tistih, ki so opisana v sklepu, na podlagi katerega je bila zadeva predložena v sojenje, in ne spadajo v pristojnost višjega sodišča, državni tožilec v splošnem spremeni obtožnico in pošlje novo obvestilo; enako velja v zvezi s stekom kršitev in vsemi obteževalnimi okoliščinami, ki izhajajo iz sojenja. Državni tožilec praviloma postopa kot običajno, če se med sojenjem pojavi novo dejstvo v zvezi z obtožencem, ki v izvirnem sklepu ni izpostavljeno in ga je treba obravnavati po uradni dolžnosti. Vendar lahko sodnik na zahtevo državnega tožilca odobri priglasitev spremenjene obtožnice na isti obravnavi, in sicer ob soglasju obtoženca in če to ne posega v roke postopkov. Če državni tožilec nadaljuje neposredno z novo obtožnico, lahko obtoženec praviloma zaprosi za prekinitev sojenja in pridobitev novih dokazov.

C. Kakšne so moje pravice v zvezi z navzočnostjo na obravnavi?

i. Ali je navzočnost na sojenju obvezna? Ali je odsotnost v sodnem postopku dovoljena? Pod kakšnimi pogoji?

Navzočnost na sojenju je pravica obtoženca in ne njegova obveznost. Sodišče pa lahko odredi, da je odsoten obtoženec ustrezno prisiljen prisostvovati, kadar je njegova navzočnost nujna za pridobitev dokazov izven preiskave.

ii. Ali sem upravičen/-a do tolmača ali prevoda dokumentov?

Da, v skladu s členom 143 zakonika o kazenskem postopku.

iii. Ali sem upravičen/-a do odvetnika?

Obtoženec ima pravico imenovati največ dva zagovornika; osumljencu/obtožencu, ki ne imenuje nikogar ali nima zagovornika, pomaga zagovornik, dodeljen po uradni dolžnosti.

iv. Katere postopkovne pravice moram poznati? (npr. navzočnost osumljencev pred sodiščem)

V zvezi s tem je treba opozoriti, da morata obtoženec in njegov zagovornik v skladu s členom 523 zakonika o kazenskem postopku na zaslišanju v vsakem primeru govoriti zadnja, če za to zaprosita. V nasprotnem primeru postopek ni veljaven. Treba je tudi poudariti, da lahko stranke in njihovi zagovorniki v kateri koli fazi in na kateri koli stopnji postopka sodišču predložijo pisne vloge ali zahtevke.

D. Možne kazni

Če je obtoženec brez razumnega dvoma spoznan za krivega za kaznivo dejanje, za katero je obtožen, sodnik izda obsodbo ter uporabi kazen in morebitne preventivne ukrepe. Ko sodnik izda obsodbo, razsodi tudi o morebitnih zahtevkih za vračilo ali nadomestilo za škodo. Če sodnik odloči, da mora obtoženec plačati odškodnino v obliki nadomestila, določi tudi njen znesek, razen če je za to pristojno drugo sodišče.

Zadnja posodobitev: 22/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.