Obdolženci v kazenskem postopku

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Kaj je preiskava?

Preiskava je vrsta dejavnosti, ki jih takoj po obvestilu o kaznivem dejanju izvedeta državni tožilec in kriminalistična policija. Obvestilo o kaznivem dejanju dobi neposredno državni tožilec, kriminalistična policija ali drug organ na podlagi postopka, ki ga je začel tožnik ali drugi posamezniki.

Kaj je namen kazenske preiskave?

Namen predhodne preiskave je ugotoviti, ali je bilo kaznivo dejanje dejansko storjeno, najti osebo, ki ga je storila, ter zbrati dokaze za nadaljevanje preiskave in postopka.

Kdo izvaja preiskave?

Preiskavo opravijo državni tožilec, kriminalistična policija in obdolženčev zagovornik. Sodnik za predhodne preiskave pa zagotavlja upoštevanje procesnih predpisov in pravic strank.

Katere so glavne faze predhodne preiskave?

Pridobivanje dokazov

Državni tožilec in kriminalistična policija lahko organizirata in izvedeta preiskave, preverjanja, zaseg predmetov in dokumentov, zaslišanje prič, telefonsko prisluškovanje, elektronski nadzor in pregled prostorov. Namen teh ukrepov je poiskati in pridobiti dokaze. Obdolženčev zagovornik lahko opravi preiskave, da bi našel dokaze v njegovo korist.

Zaslišanje

Kriminalistična policija ali državni tožilec lahko osumljenca pozoveta na zaslišanje, katerega namen je ugotoviti, ali je posameznik vpleten v kaznivo dejanje.

Prijetje, pridržanje, preventivni pripor in evropski nalog za prijetje

Policija lahko posamezniku odvzame prostost, če je zasačen pri storitvi kaznivega dejanja, ali po storitvi kaznivega dejanja, če obstaja nevarnost, da bo pobegnil. Namen prijetja je preprečiti, da bi osumljenec storil še več kaznivih dejanj, ga odvesti v pripor in zagotoviti, da ne pobegne.

Sodnik za predhodne preiskave lahko odloči, da mora osumljenec ostati v priporu. Namen tega je preprečiti, da bi bilo storjenih še več kaznivih dejanj, omogočiti pridobitev potrebnih dokazov in preprečiti, da bi osumljenec pobegnil.

Nazadnje, policija lahko posamezniku prostost odvzame na podlagi evropskega naloga za prijetje. Namen takega naloga je prijeti posameznika in ga predati odreditveni državi.

Konec predhodne preiskave in predhodna obravnava

Po končani predhodni preiskavi državni tožilec začne kazenski pregon, razen če je zahteval ustavitev postopka.

Pri najhujših kaznivih dejanjih se pred začetkom glavne obravnave opravi predhodna obravnava pred sodnikom. Ta obravnava naj bi delovala kot filter, da se presodijo razlogi za obtožbo in preprečijo nepotrebne sodne obravnave. Obdolženec se lahko odloči, da se mu sodi po alternativnem postopku, s katerim se izogne sodni obravnavi, v primeru obsodbe pa mu je naložena nižja zaporna kazen.

Moje pravice med preiskavo

Kliknite na spodnje povezave in se seznanite s pravicami, ki jih imate v posameznih fazah preiskave.

Pridobivanje dokazov (1)

Ali lahko policija pregleda in preišče moj dom, avtomobil ali poslovne prostore?

Da. Policija lahko pregleda in preišče prostore bodisi na svojo pobudo bodisi na zahtevo državnega tožilca, da bi poiskala in izročila dokaze o storjenem kaznivem dejanju.

Ali lahko policija opravi telesni pregled?

Da. Zanj mora imeti nalog državnega tožilca, vendar pa lahko posameznika ustavi in preišče na lastno pobudo.

Ali lahko policija zaseže dokumente in predmete, ki jih imam pri sebi ali so v mojem domu, avtomobilu ali poslovnih prostorih?

Da. Bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi naloga državnega tožilca lahko zaseže dokumente in predmete, ki se lahko štejejo za materialne dokaze in so potrebni za dokaz dejstva.

Kakšne pravice imam v primeru pregleda, preiskave in zasega?

Če se na vas opravi telesni pregled ali preiskava, vam lahko pomaga zaupanja vredna oseba, če je takoj na voljo. Ob telesnem pregledu je treba spoštovati vaše dostojanstvo.

V primeru pregleda ali zasega na podlagi naloga vam mora policija izročiti njegovo kopijo. Če takrat niste navzoči, jo mora izročiti osebi, ki je takrat navzoča na zadevnem kraju. Pravico imate do pomoči odvetnika, vendar pa ga policiji ni treba poklicati vnaprej.

Ali imam pravico nasprotovati zasegu?

Da, zahtevo za presojo lahko vložite v desetih dneh od odredbe o zasegu/zaplembi. Odločitev bo sprejelo pristojno sodišče.

Ali bom moral dati prstne odtise ali vzorce DNK (lase, slino, telesne tekočine)?

Da. Če ste osumljeni kaznivega dejanja, lahko policija za vašo identifikacijo zahteva vzorce DNK in prstne odtise. Če se s tem ne strinjate, lahko policija prosi državnega tožilca za ustno dovoljenje za odvzem prstnih odtisov ali vzorcev.

Prstni odtisi in vzorci DNK se lahko od vas zahtevajo kot dokaz, vendar samo, če ste osumljeni hujših kaznivih dejanj. Za odvzem je potrebna odredba sodišča, v nujnih primerih pa nalog državnega tožilca, ki ga potrdi sodišče.

Ali lahko zahtevam izvedbo preiskave za mojo obrambo?

Vaš zagovornik ima pravico opraviti preiskave na vašo pobudo za vašo obrambo, tudi z zasebnim detektivom.

Lahko tudi zapiše vse izjave prič, pregleda kraje in prostore, pridobi izvedence in zahteva dokumente od državne uprave.

Vaš zagovornik lahko izjave prič in dokumente predloži sodniku za predhodne preiskave, državnemu tožilcu in „Tribunale del Riesame“ (posebnemu sodišču, ki na zahtevo obdolženca pregleda odredbe, s katerimi so naloženi prisilni ukrepi, kot sta hišni pripor ali izgon).

Sodišče jih bo upoštevalo pri sprejetju odločitve.

Zaslišanje (2)

Zakaj bi bil lahko zaslišan?

Če ste osumljeni vpletenosti v kaznivo dejanje, ste lahko pozvani na zaslišanje, da se preverijo obdolžitve/obtožbe.

Zaslišanje lahko zahtevate tudi sami, da bi pojasnili svoj položaj.

Če ste bili prijeti ali ste v priporu, kliknite tukaj.

Ali bom pred zaslišanjem obveščen o obtožbah?

Da. V pozivu na zaslišanje so opisana dejstva v zvezi z vašo obtožbo. Pred začetkom zaslišanja boste izvedeli, česa ste obtoženi, in seznanjeni z dokazi zoper vas.

Ali moram odgovarjati na vprašanja?

Ne. Policija in državni tožilec vas morata pred začetkom zaslišanja opozoriti, da vam ni treba odgovarjati na vprašanja. Vseeno pa morate odgovoriti na vprašanja o vaših osebnih podatkih in predhodnih obsodbah.

Kaj se bo zgodilo, če ne bom razumel lokalnega jezika?

Pravico imate do brezplačne pomoči tolmača. Tolmač prevaja vprašanja in vaše odgovore.

Ali lahko dobim odvetnika?

Ko boste pozvani na zaslišanje, boste seznanjeni s pravico do pomoči odvetnika. Če odvetnika nimate, vam ga bo dodelilo sodišče. Informacije, kako do odvetniških storitev, so na voljo v Informativnem listu 1.

Pomoč odvetnika – bodisi vašega bodisi tistega, ki vam ga je dodelilo sodišče – vam mora biti na voljo ves čas zaslišanja.

Policija vam lahko takoj po storitvi kaznivega dejanja postavi nekatera vprašanja, tudi če vaš zagovornik ni navzoč, vendar vam na ta vprašanja ni treba odgovoriti. Če odgovorite, se lahko vaše izjave uporabijo kot dokaz za nadaljnje izvajanje preiskav.

Prijetje, pridržanje, preventivni pripor in evropski nalog za prijetje (3)

Zakaj sem lahko prijet?

Policija vas lahko prime, če vas zasači pri storitvi kaznivega dejanja, to je med samim kaznivim dejanjem, če vas lovi, pa takoj po kaznivem dejanju.

Policija vas lahko pridrži tudi, če ste bili zasačeni pri storitvi kaznivega dejanja, če ste osumljeni storitve kaznivega dejanja in če obstaja dejansko tveganje, da boste pobegnili.

Sodnik za predhodne preiskave lahko odredi pripor, če obstajajo resni dokazi, da bi lahko bili krivi kaznivega dejanja, in če obstaja tveganje, da bi lahko kakor koli posegali v potek sodnih postopkov ali jih ovirali, ali da bi storili druga kazniva dejanja ali pobegnili.

Ali bom lahko govoril z odvetnikom?

Da. Policija vas mora takoj po prijetju, pridržanju ali odredbi o priporu obvestiti, da lahko imenujete odvetnika. Vašega odvetnika mora poklicati takoj, če ga nimate, pa mora poklicati odvetnika, ki ga je dodelilo sodišče. Informacije, kako do odvetniških storitev, so na voljo v Informativnem listu 1.

Pravico imate, da se takoj pogovorite z odvetnikom.

V primeru izjemnih razlogov za pripor lahko sodni organi vaš pogovor z zagovornikom odložijo za največ 48 ur v primeru prijetja ali pridržanja in za največ pet dni v primeru pripora.

Ali lahko stopim v stik z družinskim članom?

Da. Policija bo na podlagi vašega dovoljenja stopila v stik z vašimi sorodniki.

Ali bom zaslišan? Ali bom moral dati informacije?

Če ste prijeti ali pridržani, vas policija lahko zasliši v navzočnosti vašega odvetnika, vendar pa vam na ta vprašanja ni treba odgovarjati.

Seznanjeni boste z obtožbami in dokazi zoper vas.

V postopku o pridržanju vas lahko zasliši sodnik, vendar pa vam ni treba odgovarjati. Zaslišanje lahko zahtevate tudi sami.

V primeru pripora vas mora sodnik zaslišati v petih dneh od začetka takega pripora (zaslišanje v okviru pripora). Navzočnost vašega zagovornika in tolmača je obvezna, vam pa ni treba odgovarjati na vprašanja.

Za dodatne informacije glej Zaslišanje (2).

Kaj se bo zgodilo, če ne bom razumel jezika?

Pravico imate do brezplačne pomoči tolmača. Tolmač prevaja vprašanja in vaše odgovore.

Kako dolgo me lahko policija pridrži?

Po prijetju ste lahko na policiji pridržani največ 24 ur. V tem času vas mora policija zapreti. Postopek za potrditev prijetja ali pridržanja poteka pred sodnikom v 48 urah od prijetja. Po končanem postopku lahko sodnik bodisi odredi takojšnjo izpustitev bodisi odloči o ukrepu pripora.

Ali se lahko zoper sklep o priporu pritožim?

Da. V desetih dneh od izvršitve sklepa lahko pristojno kolegijsko sodišče zaprosite za presojo sklepa. Pripravljena bo obravnava, ki se je imate pravico udeležiti, lahko pa tudi zahtevate, naj vas zaslišijo. Zoper odločitev sodišča se lahko v desetih dneh od odločitve pritožite pri kasacijskem sodišču.

Kaj se bo zgodilo, če bom prijet na podlagi evropskega naloga za prijetje?

Če je neka država članica izdala evropski nalog za prijetje, ste lahko prijeti v drugi državi članici in po zaslišanju pred pritožbenim sodiščem izročeni odreditveni državi.

Policija vas lahko prime na lastno pobudo ali na podlagi sklepa o priporu, ki ga izda pritožbeno sodišče.

Pravico imate do imenovanja odvetnika. Če odvetnika nimate, vam ga bo dodelilo sodišče. Vaš zagovornik in vaše veleposlaništvo morata biti nemudoma obveščena o vašem prijetju.

Sodnik vas bo v navzočnosti vašega zagovornika in tolmača zaslišal v 48 urah od prijetja s strani policije ali v petih dneh od izvršitve sklepa o priporu.

Obravnava pred pritožbenim sodiščem bo opravljena v 20 dneh od vašega prijetja. Na njej bo sprejeta odločitev o vaši izročitvi, zoper katero se lahko pritožite pri kasacijskem sodišču.

Konec predhodne preiskave in predhodna obravnava (4)

Kaj se bo zgodilo po končani predhodni preiskavi?

Če ne bo državni tožilec zahteval ustavitve postopka, vas bo obvestil, da je predhodna preiskava končana. O tem ne boste obveščeni, če bo kaznivo dejanje v pristojnosti mirovnega sodišča.

Pravico imate do vpogleda v dokumentacijo o predhodni preiskavi in seznanitve s popisom dokazov zoper vas. Lahko vložite obrazložitve in dokaze za svojo obrambo ter zahtevate, naj vas znova zaslišijo.

Državni tožilec bo po obvestilu o koncu predhodne preiskave začel kazenski pregon, razen če ne bo zahteval ustavitve postopka. Pri prekrških vas bo pozval neposredno na glavno obravnavo. V drugih primerih bo zahtevo za sojenje predložil sodniku za predhodno preiskavo.

Kaj je predhodna obravnava?

Namen predhodne obravnave je preveriti obtožbe zoper vas.

Ta poteka zasebno z državnim tožilcem in vašim zagovornikom. Če želite, lahko sodelujete in ste zaslišani. Sodnik lahko zasliši priče in pridobi dokumente. Po koncu obravnave lahko bodisi ustavi postopek bodisi odredi obravnavo zadeve pred sodiščem ali porotnim sodiščem.

Ali imam pravico do odvetnika?

Da, pomoč odvetnika je obvezna.

Več informacij je na voljo v Informativnem listu 1.

Kaj se bo zgodilo, če ne bom razumel jezika?

Zahteva za vašo izročitev sodišču in obtožbe morajo biti prevedene v jezik, ki ga razumete. Če boste navzoči na obravnavi, vam bo zagotovljen tolmač.

Ali moram biti navzoč?

Ne. Lahko se odločite, da ne boste navzoči.

Ali se lahko izognem glavni obravnavi?

Da. Sodnika na predhodni obravnavi lahko zaprosite za sojenje po skrajšanem postopku. Obravnave potekajo zasebno, odločitev pa je sprejeta na podlagi pisnih dokazov. Če boste obsojeni, bo kazen za tretjino nižja.

Glavni obravnavi se lahko izognete tudi tako, da se z državnim tožilcem dogovorite o nižji kazni (dogovor s tožilstvom za milejšo kazen).

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.