Obdolženci v kazenskem postopku

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Ali se lahko pritožim?

Vi (in vaš zagovornik) se lahko pritožite zoper obsodbo, ki vključuje kakršno koli kazen, ki ni globa.

Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki vas je obsodilo. Za to so določeni različni roki: od 15 do 45 dni od izreka sodbe ali njenega evidentiranja.

V pritožbi morate navesti razloge za pritožbo in točke sodbe, zoper katere vlagate pritožbo.

Obravnava bo potekala pred pritožbenim sodiščem ali „Corte d’Assise d’Appello“.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Če se boste pritožili zoper sodbo, kazen ne bo izvršena, dokler odločba ne bo pravnomočna.

Dejstvo, da ste se pritožili, ne pomeni, da boste izpuščeni iz zapora, če ste ob pritožbi v zaporu. Če ste v priporu, bo pritožbeno sodišče vašo pritožbo hitro obravnavalo, drugače pa bo to odvisno od njegove delovne obremenitve.

Pritožbeno sodišče odloči o obstoječih dokazih.

Sodišče se lahko odloči za novo obravnavo, vendar samo v izjemnih primerih. Lahko se odloči, da bo uporabilo obstoječe dokaze, samo če meni, da so bistveni za odločitev. Zahtevate lahko, da se pri pritožbi upoštevajo nepričakovani ali novi dokazi, ki so bili odkriti po sodbi na prvi stopnji.

Če se niste udeležili glavne obravnave na prvi stopnji in lahko dokažete, da se je niste mogli udeležiti ali da niste vedeli, da poteka, lahko sodišče odredi ponovni začetek glavne obravnave.

Kaj se bo dogajalo med obravnavo pritožbe?

Na obravnavi mora biti navzoč vaš odvetnik. Vi lahko sodelujete, vendar to ni obvezno.

Pravico imate do tolmača.

Če se sodišče odloči za ponovni začetek glavne obravnave, bo znova preučilo vse dokaze.

Ko bodo stranke podale zaključne govore, bo sodišče izreklo sodbo.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če sodišče ugodi pritožbi, lahko sodbo v celoti ali delno razveljavi ali spremeni.

Če sodišče pritožbi ne bo ugodilo, bo potrdilo sodbo sodišča, ki je prvo obravnavalo zadevo.

Če ste na stopnji pritožbe oproščeni obtožb, na splošno ne boste prejeli odškodnine.

Ali se lahko pritožim zoper odločitev pritožbenega sodišča?

Zoper odločitev o pritožbi se lahko pritožite pri kasacijskem sodišču.

Pritožbo lahko vložite vi sami ali vaš zagovornik, če je vpisan v „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ (poseben register zagovornikov na kasacijskem sodišču).

Pritožbo je treba vložiti pri pritožbenem sodišču, za kar so določeni roki od 15 do 45 dni.

Pritožiti pa se ni mogoče v zvezi z vsemi primeri, temveč samo v primerih, ki se nanašajo na napačno uporabo prava.

Obravnave so lahko zaprte za javnost ali javne.

Kasacijsko sodišče odloči na podlagi sodne dokumentacije.

Kasacijsko sodišče lahko zavrne pritožbo ali ji ne ugodi ali razveljavi sodbo, zoper katero je bila vložena pritožba, pri čemer lahko zadevo vrne v razsojanje ali ne. Če bo ponovna obravnava, bo zadeva vrnjena v razsojanje prvotnemu sodišču.

Kaj se bo zgodilo, ko bo sodba pravnomočna?

Sodba postane pravnomočna, razen če se v zakonsko določenem roku pritožite pri pritožbenem sodišču ali kasacijskem sodišču, ali po odločitvi, s katero je kasacijsko sodišče zavrnilo pritožbo.

Ko je sodba pravnomočna, postane izvršljiva.

Evidentira se v uradu za kazenske evidence.

Če je kazen plačilo globe, boste morali plačati znesek, ki ga zahteva urad.

Če vam je bila naložena zaporna kazen, ki ni pogojna, državni tožilec predloži izvršljivo odločbo.

Če vam je naložena največ triletna zaporna kazen, lahko državni tožilec odloži prestajanje kazni in vas obvesti o svoji odločitvi.

V 30 dneh lahko pri „Tribunale di Sorveglianza“ (neke vrste nadzorstveno sodišče) zaprosite za nadomestitev zaporne kazni z drugim ukrepom. Če obstajajo pogoji za to, lahko zaprosite, naj se zoper vas odredi nadzor socialnega delavca ali hišni pripor ali nadzor centra za rehabilitacijo in preventivo.

Če zahteve ne vložite ali če je ta zavrnjena, morate začeti prestajati kazen.

Sem državljan druge države članice. Ali sem lahko po koncu sojenja poslan nazaj v domovino?

Sodišče lahko uporabi varnostni ukrep izgona, če ste bili obsojeni na več kot dveletno zaporno kazen.

Sodišče lahko zaporno kazen nadomesti z izgonom s prepovedjo ponovnega vstopa v državo, če ste bili obsojeni na dveletno zaporno kazen ali ste o njej dosegli dogovor s tožilstvom, pri čemer pogojna kazen ni predvidena. Izgon se opravi takoj, tudi če sodba ni pravnomočna. Pristojni organ je „Questore“ (najvišji policijski uradnik v provinci).

Izgnani ste lahko tudi, če ste že v zaporu in morate prestati manj kot dveletno zaporno kazen. Sklep predloži sodnik „Tribunale di Sorveglianza“. Zoper odločitev se lahko pritožite pri „Tribunale di Sorveglianza“.

 

Ali bodo podatki o obtožbah in/ali obsodbi vpisani v mojo kazensko evidenco?

Pravnomočne sodbe se vpišejo v kazensko evidenco.

Vpisi se izbrišejo, ko dopolnite 80 let ali po smrti.
Izbrišejo se tudi, če se zadeva ponovno obravnava.

Kazni, ki jih je naložilo mirovno sodišče, se izbrišejo pet let po datumu izdaje sodbe, če je bila naložena globa, pri drugačnih kaznih pa po desetih letih, če v tem obdobju niste storili drugega kaznivega dejanja.

Pristojno sodišče lahko zaprosite, naj se evidence in potrdila iz urada za kazenske evidence popravijo. Če ste bili rojeni v tujini, je pristojno sodišče v Rimu.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Če vas je obsodilo italijansko sodišče, je obsodba pravnomočna, v Italiji pa se vam ne more znova soditi za isto kaznivo dejanje.

Če vas je obsodilo tuje sodišče za kaznivo dejanje, storjeno v Italiji, se vam lahko v Italiji znova sodi.

Sorodne povezave

Splošne pravne zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve

Splošne zadeve za tuje državljane

Kazenskopravne zadeve

Državna policija

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.