Obdolženci v kazenskem postopku

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Kako so obravnavani prekrški v cestnem prometu?

V cestnoprometnem zakoniku/predpisih sta obravnavani dve kategoriji kršitev zakona: prekrški in upravne kršitve.

Pri prekrških, kot je vožnja pod vplivom alkohola, presoja in naložitev kazni potekata po enakem postopku kot v kazenski zadevi.

Pri drugih prekrških (kot sta prehitra vožnja ali nepravilno parkiranje) se izvede upravni postopek, ki bo pojasnjen v tem informativnem listu.

Kdo obravnava take prekrške?

Prekrške v cestnem prometu obravnavajo cestna patrulja, državna policija, „Carabinieri“, „Guardia di Finanza“ (finančna policija) in „Polizia Municipale“ (mestna policija). V nekaterih primerih vas lahko oglobijo tudi „ausiliari del traffico“ (prometni redarji).

Kakšen je postopek?

Če je mogoče, se takoj napiše prijava in se vam osebno izroči.

Če to ni mogoče, vam bo v 150 dneh od identifikacije storilca prekrška ali osebe, ki je odgovorna za plačilo globe (navadno lastnik), poslano poročilo.

Kakšne so kazni?

Kazen je navadno globa.

Izrečejo se lahko tudi druge upravne kazni, kot sta odvzem vozniškega dovoljenja ali prepoved vožnje za določen čas.

Sem državljan druge države članice. Ali obstajajo kakšni posebni predpisi?

Če vozite avtomobil s tujimi registrskimi tablicami, lahko takoj plačate znižano globo (najnižjo kazen), če je to dovoljeno. V takih primerih se ne morete pritožiti.

Druga možnost je, da plačate „cauzione“ (varščina), ki je enaka znesku najnižje kazni, če je bilo vozilo registrirano v eni od držav članic EU, v vseh drugih primerih pa polovici zneska najvišje kazni. Tudi če ste plačali „cauzione“, se lahko pritožite.

Če „cauzione“ ne plačate, bo vaše vozilo začasno zaseženo. V takem primeru morate plačati za zaplembo vozila, ki ga ne smete uporabljati, dokler ne plačate enega od zgornjih zneskov.

Če vozilo ni zaseženo, se obvestilo o prijavi osebam, ki živijo v tujini, pošlje v 360 dneh od sestave prijave.

Kaj je „verbale“ (poročilo prometne policije)?

„Verbale“ je javno poročilo, v katerem so predstavljena dejstva in določene kazni.

To je pozitivni dokaz dejstev, ki jih je prijavil policist.

Podpis ali prevzem poročila lahko zavrnete. Vaša zavrnitev mora biti navedena, vendar pa veljavnosti poročila ne spremeni.

Ali se lahko pritožim?

Oseba, katere ime je na poročilu, se lahko pritoži ne glede na to, ali je storilec prekrška ali lastnik vozila.

Pritožite se lahko pri prefektu ali mirovnem sodišču.

Pritožbo za prefekta je treba vložiti osebno ali s priporočenim pismom s povratnico v 60 dneh pri prefekturi v kraju, v katerem je bil prekršek storjen, ali pri organu za presojo.

Pritožbo za mirovno sodišče je treba vložiti osebno ali s priporočenim pismom s povratnico v 60 dneh od obvestila o dejanju v uradu mirovnega sodišča v kraju, v katerem je bil prekršek storjen. Na sodišču boste morali biti navzoči osebno ali pa vas bo moral zastopati vaš zagovornik, sicer bo postopek neveljaven.

Ali bodo ti prekrški vpisani v mojo kazensko evidenco?

Ker so to upravni prekrški, v vašo kazensko evidenco ne bodo vpisani.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.