Obdolženci v kazenskem postopku

Italija

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se dogaja, če je posameznik osumljen ali obtožen kaznivega dejanja.

Vsebino zagotavlja
Italija

Kratek opis kazenskega postopka

V nadaljevanju je povzetek običajnih faz kazenskega postopka proti odraslim osebam.

V informativnih listih je na voljo podroben opis vsake faze postopka in vaših pravic. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Kazenski postopek se začne, ko policija ali državni tožilec izve za dejanje, ki bi lahko predstavljalo kaznivo dejanje.

Po zaključku preiskave državni tožilec sproži sodni postopek, razen če meni, da je primerno postopek ustaviti.

Kadar je za sojenje o kaznivih dejanjih pristojno sodišče v kolegijski sestavi, porotno sodišče (organ, podoben kronskemu sodišču v Združenem kraljestvu (Anglija in Wales) ali zveznem pravosodnem okrožju v Združenih državah Amerike) ali v nekaterih primerih sodišče, ki ga sestavlja sodnik posameznik, državni tožilec sodniku na predobravnavnem naroku predloži zahtevo za začetek sodnega postopka.

Na koncu predobravnavnega naroka lahko sodišče razpiše glavno obravnavo ali ustavi postopek.

V primeru kaznivih dejanj, za katera je pristojen sodnik posameznik ali mirovni sodnik, državni tožilec izda poziv ali neposredni poziv na narok (mandato di comparizionecitazione diretta in giudizio).

Obstaja tudi več posebnih postopkov: skrajšani postopek, izrek kazni na predlog strank (sporazum o priznanju krivde), takojšnji ali neposredni sodni postopek (giudizio immediatogiudizio direttissimo), kaznovalni nalog.

Kazenski postopek običajno poteka v treh fazah:

  • prva stopnja (porotno sodišče, sodišče v kolegijski sestavi, sodnik posameznik ali mirovni sodnik),
  • pritožba in
  • kasacijsko sodišče (najvišja stopnja).

Na prvi stopnji se zberejo vsi dokazi, dokazi prič in listinski dokazi, postopek pa se konča z obsodbo ali oprostitvijo.

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se lahko pritožite.

Pritožbeno sodišče odloči, ali bo potrdilo prvostopenjsko sodbo, jo v celoti ali delno spremenilo ali jo razveljavilo in zadevo vrnilo v razsojanje sodišču prve stopnje.

Pritožba zoper odločbo pritožbenega sodišča se lahko vloži pri kasacijskem sodišču (najvišja stopnja).

Kasacijsko sodišče izda sodbo, s katero lahko pritožbo razglasi za nedopustno ali jo zavrne, razveljavi izpodbijano sodbo brez vrnitve v razsojanje ali sodbo razveljavi in zadevo vrne v razsojanje sodišču prve stopnje.

Ko so končane vse faze postopka, postane sodba pravnomočna. V primeru obsodbe z izrekom kazni ta postane izvršljiva.

V informativnih listih je na voljo podroben opis vsake faze postopka in vaših pravic. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko vse informacije o svojih pravicah najdete tukaj.

Vloga Evropske komisije

Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. Informacije v teh informativnih listih vas zgolj obveščajo o tem, kako lahko vložite pritožbo in na koga se lahko obrnete.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave:

1 – Moje pravice med preiskavo

2 – Moje pravice med sojenjem

3 – Moje pravice po sojenju

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Splošne pravne zadeve

Kazenskopravne zadeve

Italijanske zbornice odvetnikov za kazensko pravo

Človekove pravice

Zadnja posodobitev: 22/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.