To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obdolženci v kazenskem postopku

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Ali se lahko pritožim?

Zoper sodbo sodišča prve stopnje se lahko pritožite v 10 dneh od datuma izdaje sodne odločbe. Sodišče lahko ta rok podaljša na 20 dni.

Pritožbeni zahtevek naslovite na sodišče eno stopnjo višje (kazenski zbor pri regionalnem sodišču ali kazenski senat pri vrhovnem sodišču), vendar ga je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo.

Ni se mogoče ločeno pritožiti zoper pisne ali ustne odločitve, sprejete med glavno obravnavo. Nanje se je mogoče pritožiti le skupaj s pritožbo zoper odločitev sodišča.

Pritožbeni zahtevek lahko vložite, če je po vašem mnenju odločitev sodišča napačna: če je na primer kazen prestroga ali je bilo vaše ravnanje pravno neustrezno pojasnjeno (uporaba neustreznega člena ali dela člena kazenskega zakonika) itd.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Če se pritožite, je izvršitev odločitve sodišča zadržana. Če ste v času pritožbe v zaporu, začne 10- ali 20-dnevni rok za vložitev pritožbenega zahtevka teči na dan, ko vam je odločitev sodišča vročena v jeziku, ki ga razumete.

Če imate zdravstvene težave ali menite, da bi vas bilo treba izpustiti zaradi družinskih okoliščin, lahko zahtevate pregled podlage za zaporno kazen. Ni nujno, da sodišče ugodi taki zahtevi.

Sodišče vas bo obvestilo o datumu začetka obravnave pritožbenega zahtevka. Za to ni postavljen noben rok, čeprav si sodišča prizadevajo za pregled zadev v razumnem roku.

V pritožbenem zahtevku lahko predložite nove dokaze, pri čemer morate pojasniti, zakaj jih je treba preučiti in zakaj jih niste predložili že sodišču prve stopnje. Od pritožbenega sodišča imate pravico zahtevati, naj jih preuči, če menite, da so pomembni za utemeljitev pritožbenega zahtevka.

Kaj se bo zgodilo med obravnavo pritožbe?

Na obravnavo pritožbe so vabljeni tožilec, vse osebe, ki izpodbijajo odločitev sodišča, in zagovorniki ali zastopniki. Vaš zahtevek bo pregledala ekipa treh poklicnih sodnikov.

Med obravnavo se pregleda le vaš zahtevek, razen če sodišče dvomi o ugotovitvah sodišča prve stopnje.

Sodišče lahko o pritožbi odloči na pet različnih načinov:

  • potrdi odločitev sodišča prve stopnje ali to odločitev prekliče in sprejme novo;
  • jo delno prekliče in sprejme novo odločitev glede preklicanega dela;
  • jo prekliče in zadevo konča;
  • jo v celoti ali delno prekliče in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če je vašemu zahtevku ugodeno in nihče drug (tožilec ali žrtev) ne izpodbija odločitve sodišča v kasacijskem postopku, začne veljati sodba ali odločitev pritožbenega sodišča.

Če vašemu zahtevku ni bilo ugodeno, lahko sodbo ali odločitev pritožbenega sodišča izpodbijate v kasacijskem postopku pri kazenskem oddelku senata vrhovnega sodišča. Kasacijski zahtevek se vloži v 10 dneh od razglasitve sodbe pritožbenega sodišča. Sodišče lahko ta rok podaljša na 20 dni.

Če ste oproščeni ali se zadeva iz zakonitega razloga konča, ste upravičeni do nadomestila.

Če se vašemu zahtevku ugodi, se evidenca o vaši obsodbi shrani v informacijskem središču latvijskega ministrstva za notranje zadeve.

Za vložitev kasacijskega zahtevka veljajo zelo stroge zahteve, saj morate dokazati, da so bile bistveno kršene določbe kazenskega zakonika ali zakona o kazenskem postopku.

V nekaterih primerih lahko zahtevate obnovo kazenskega postopka, če so bile odkrite nove okoliščine, potem ko sta sodba ali odločitev sodišča postali pravnomočni. Za tako obnovo ni postavljen noben rok.

V nekaterih primerih (če so bile bistveno kršene določbe kazenskega zakonika ali zakona o kazenskem postopku) lahko vaš odvetnik vloži zahtevo za preizkus pravnomočne sodbe ali odločitve sodišča, tudi če niste vložili kasacijskega zahtevka. Za tako vlogo ni postavljen noben rok.

Sodba sodišča prve stopnje začne veljati in postane pravnomočna, če se ne izpodbija v pritožbenem ali kasacijskem postopku. Sodba ali odločitev pritožbenega sodišča začneta veljati in postaneta pravnomočni, če se ne izpodbijata v kasacijskem postopku. Odločitev kasacijskega sodišča začne veljati in postane pravnomočna na datum, ko je zadeva pregledana.

Sem državljan druge države članice. Sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Če ste bili kaznovani s kaznijo zapora ter je pristojni organ vaše države zahteval vašo izročitev in se generalno tožilstvo Latvije s tem strinja, ste lahko po glavni obravnavi poslani v domovino. Enako velja, če latvijsko generalno tožilstvo zahteva, da kazen prestajate v domovini. Premestitev ni samodejna.

Zanjo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • biti morate državljan države, v kateri boste prestajali kazen;
  • sodba mora biti pravnomočna;
  • do izteka kazni mora ostati še najmanj šest mesecev;
  • kaznivo dejanje mora biti opredeljeno kot tako tudi v vaši državi;
  • izrazili ste željo, da bi kazen prestajali v domovini, ali ste se strinjali s premestitvijo.

Uprava zapora vas bo obvestila o pravici, da zahtevate premestitev, v desetih dneh po prejemu naloga glede izvršitve sodbe. Pisni zahtevek morate vložiti pri generalnem tožilstvu Latvije.

Če se ne strinjate s tem, da bi kazen prestajali v domovini, ali se ne strinjate s tako zahtevo, ki so jo postavili organi vaše države, morate pri generalnem tožilstvu Latvije vložiti pisno zavrnitev. Zahtevek za premestitev je treba pregledati v desetih dneh.

Podatki o obtožbah/obsodbah

Podatki o vaših obsodbah v Latviji se do izteka kazni ali razveljavitve obsodbe hranijo brez vaše privolitve v aktivni zbirki podatkov evidence informacijskega središča latvijskega ministrstva za notranje zadeve. Če ste bili kaznovani z upravno kaznijo, se evidenca hrani še leto dni po izvršeni kazni, nato pa se premesti v arhiv evidence. Temu ne morete nasprotovati.

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku

Kazenski zakonik

Latvijska sodišča

Zakon o kazenski evidenci

Zakon o povrnitvi škode, ki jo povzroči oseba, pristojna za postopek

Zadnja posodobitev: 11/08/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.