Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Katere so faze kazenske preiskave?

Namen predhodnega postopka je ugotoviti:

  • ali je bilo storjeno kaznivo dejanje;
  • koga je treba obdolžiti kaznivega dejanja ter
  • ali je mogoče ustaviti postopek, zadevo končati ali jo predložiti sodišču.

Predhodni postopek sestavljata dve fazi: preiskava in kazenski pregon.

Preiskavo izvajajo različni policijski organi, kot so državna policija, državna varnostna policija, finančna policija, vojaška policija, uprava zaporov, urad za preprečevanje korupcije in boj proti njej, državna mejna straža, carinski organi, ladijski kapitani na odprtem morju ali poveljniki vojaških enot nacionalnih oboroženih sil na tujem ozemlju. Preiskavo izvede organ, ki je pristojen na ozemlju, kjer je bilo storjeno kaznivo dejanje. Izvede jo lahko tudi tožilstvo.

Kazenski pregon izvedejo organi pregona.

Moje pravice med preiskavo

Za podrobnejše informacije o vaših pravicah v posameznih fazah predhodnega postopka kliknite na spodnje povezave:

Preiskava (1)

Namen preiskave

Namen preiskave je ugotoviti, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, koga je treba obdolžiti zanj in ali je mogoče ustaviti postopek.

Z vami bo delal preiskovalec (običajno policist). V preiskovalni fazi ste lahko pridržani za 48 ur, kot varnostni ukrep pa je mogoče odrediti tudi pripor.

Koliko časa je mogoče porabiti za preiskavo in kazenski pregon, je odvisno od teže kaznivega dejanja, storitve katerega ste osumljeni (od 6 do 22 mesecev z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 6 mesecev). Če se ti roki ne upoštevajo, morajo pristojni organi preklicati vse varnostne ukrepe in omejitve vaših lastninskih pravic.

Koliko bom obveščen o tem, kaj se dogaja?

Policist, pristojen za preiskavo, vas bo obvestil o tem, kaj se dogaja.

Ali mi bo zagotovljen tolmač, če ne znam jezika?

Zagotovljen vam bo tolmač, za kar bosta poskrbela policist ali tožilec. Tolmač bo prevedel vse potrebno: dokumente, vse, kar bosta povedala preiskovalec in odvetnik, pa tudi vaše dokaze.

Kdaj bom lahko govoril z odvetnikom?

Če ne govorite lokalnega jezika, ni nujno, da imate odvetnika, je pa to priporočljivo, saj morda niste seznanjeni z lokalnimi razmerami in zakoni. Odvetnika lahko izberete sami ali prosite uradnika, pristojnega za preiskavo, naj vam zagotovi pravnega zastopnika po uradni dolžnosti.

Če ste pridržani, vam bo v 48 urah zagotovljeno zastopanje po odvetniku. Če v postopku sodeluje tuj odvetnik, je priporočljivo, da se poveže z lokalnim odvetnikom.

Kolikor hitro bo mogoče, vam bo zagotovljen tolmač, ki ga potrebujete za razjasnitev položaja in izvedbo zaslišanja.

Bodo od mene zahtevane informacije? Jih moram dati?

Lahko daste informacije, vendar to ni obvezno. Imate pravico do molka, ki ga ni mogoče uporabiti proti vam in ga razlagati kot nepripravljenost za sodelovanje s preiskovalnimi organi.

Kaj se zgodi, če izjavim kaj takega, kar škodi moji zadevi?

Vaši dokazi bodo preučeni skupaj z drugimi dokazi v zadevi. Ni se vam treba obdolžiti. Pravico imate dati vse izjave, ki so po vašem mnenju potrebne. Ni vam treba pričati.

Ali se lahko obrnem na družinskega člana ali prijatelja?

Če ste pridržani, lahko preiskovalca prosite, naj o tem obvesti člane vaše ožje družine, druge sorodnike, delodajalca, izobraževalno ustanovo itd.

Ali lahko obiščem zdravnika, če ga potrebujem?

Da, med preiskavo se spoštujejo človekove pravice.

Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo, če sem iz druge države?

Lahko zahtevate, naj se o tem obvesti veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo vaše države.

Sem iz druge države. Ali moram biti med preiskavo navzoč?

Med preiskavo morate biti navzoči. Uradnik, pristojen za preiskavo, odloči, ali lahko v postopku preiskave sodelujete po videopovezavi ali prek telefonske konference.

Ali sem lahko poslan nazaj v domovino?

To ni zakonsko določeno, je pa izgon iz Republike Latvije mogoče naložiti kot kazen. Odrediti ga je mogoče le na podlagi odločitve sodišča.

Bom ostal v priporu ali me bodo izpustili?

O pridržanju odloči preiskovalni sodnik v 48 urah po prijetju. Pridržani ste lahko, če je za storjeno kaznivo dejanje predvidena kazen odvzema prostosti in ni mogoče z nobenim drugim ukrepom zagotoviti, da ne boste:

  • pobegnili pred preiskavo, sodnim postopkom ali izvršitvijo odločitve sodišča;
  • ovirali preiskave ali
  • storili drugega kaznivega dejanja.

Preiskovalni sodnik vas bo pred sprejetjem sklepa o pridržanju zaslišal. Pravico imate predložiti dokumente v podporo trditvi, da pridržanje ne bi bilo smiselno. Zagotovljeno vam bo, da bosta navzoča odvetnik in tolmač.

Ali lahko med preiskavo zapustim državo?

Državo lahko zapustite z (običajno pisnim) dovoljenjem uradnika, pristojnega za preiskavo.

Ali mi bodo odvzeti prstni odtisi, vzorci DNK (na primer lasje, slina) ali druge telesne tekočine?

Kliknite na povezavo za informacije o vaših pravicah.

Ali je mogoča telesna preiskava?

Kliknite na povezavo za informacije o vaših pravicah.

Ali se lahko opravi preiskava mojega doma, poslovnih prostorov, avtomobila itd.?

Kliknite na povezavo za informacije o vaših pravicah.

Ali se lahko pritožim?

Zoper odločitev preiskovalnega sodnika se lahko pritožite pri predsedniku sodišča. Zoper ukrepe uradnika, pristojnega za preiskavo, se lahko pritožite pri nadzornem tožilcu, zoper ukrepe tožilca pa pri višjem tožilcu.

Pritožbe zoper odločitve uradnika, pristojnega za preiskavo, tožilca ali preiskovalnega sodnika morate vložiti v desetih dneh, vendar se lahko zoper njihove ukrepe pritožite ves čas preiskovalnega postopka.

Pritožbo lahko vložite v jeziku, ki ga znate, in mora biti pregledana v desetih dneh po prejemu. Če ni bila napisana v uradnem jeziku, začne ta rok teči na dan, ko je bil zagotovljen prevod, o čemer boste obveščeni.

Ali lahko že pred glavno obravnavo priznam krivdo za vse ali nekatere obtožbe?

Med preiskavo ali kazenskim pregonom lahko priznate krivdo za vse obtožbe ali pa le za nekatere ali eno od njih.

Priznanje krivde se obravnava kot olajševalna okoliščina, na podlagi katere vam je mogoče naložiti blažjo kazen ali končati kazenski postopek. Sodelovanje s preiskovalnimi organi ali organi kazenskega pregona lahko pripomore k uporabi manj strogih varnostnih ukrepov ali k izpustitvi iz pripora.

Ali je mogoče obtožbe pred glavno obravnavo spremeniti?

Obtožbe zoper vas je mogoče spremeniti, če je tožilec prejel dodatne dokaze. Prvotne obtožbe je treba spremeniti, če se izkaže, da so nepravilne: v tem primeru tožilec konča kazenski pregon v zvezi s tem delom. Predložene vam bodo nove obtožbe.

Ali sem lahko obtožen za kaznivo dejanje, za katero sem bil že obtožen v drugi državi članici?

Lahko ste obtoženi za kaznivo dejanje, vendar vam ni mogoče soditi niti ne morete biti obsojeni, če so vam zanj že sodili v drugi državi ali ste bili tam že oproščeni.

Ali bom obveščen o pričah, ki pričajo zoper mene?

Prejeli boste informacije o pričah, ki pričajo zoper vas. Tožilec vam bo ob koncu preiskave predal kazenski spis, preden bo ta poslan sodišču, da se boste tako lahko seznanili z izjavami prič.

Ali bom obveščen o drugih dokazih zoper mene?

Prejeli boste kazenski spis, ki bo vseboval vse dokaze, ki jih bo tožilec uporabil zoper vas na sodišču. Tožilec vam bo predložil kopije spisa.

Za to kaznivo dejanje sem bil že obsojen v drugi državi članici. Kaj se zgodi v tem primeru?

V Latviji vam ne morejo soditi za isto kaznivo dejanje. Države članice EU se ravnajo po načelu ne bis in idem (prepoved ponovnega sojenja o isti stvari).

Ali bodo zahtevani podatki iz moje kazenske evidence?

Zahtevani bodo podatki iz vaše kazenske evidence.

Kazenski pregon (2)

Namen faze kazenskega pregona

Namen kazenskega pregona je ugotoviti kaznivo dejanje, opredeliti osebo, ki jo je treba obdolžiti storitve zadevnega kaznivega dejanja, in ugotoviti, ali je mogoče ustaviti postopek, zadevo končati ali jo odstopiti drugemu sodišču. Z vami bo delal tožilec.

Koliko časa je mogoče porabiti za preiskavo in kazenski pregon, je odvisno od teže kaznivega dejanja, storitve katerega ste osumljeni (od 6 do 22 mesecev z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 6 mesecev). Če se ti roki ne upoštevajo, morajo pristojni organi preklicati vse varnostne ukrepe in omejitve lastninskih pravic.

Koliko bom obveščen o tem, kaj se dogaja?

Tožilec, ki izvaja preiskovalne ukrepe (najverjetneje enake ukrepe kot med preiskavo), vas bo obvestil o tem, kaj se dogaja.

Ali mi bo zagotovljen tolmač, če ne znam jezika?

Zagotovljen vam bo tolmač, za kar bo poskrbel tožilec. Tolmač bo prevedel vse potrebno: dokumente, vse, kar bosta povedala tožilec in odvetnik, pa tudi vaše dokaze.

Kdaj bom lahko govoril z odvetnikom?

Če ne govorite lokalnega jezika, je priporočljivo, da imate odvetnika, saj morda niste seznanjeni z lokalnimi razmerami in zakoni. Če v postopku sodeluje tuj odvetnik, je priporočljivo, da se poveže z lokalnim odvetnikom. Odvetnika lahko izberete sami ali prosite tožilca, naj vam zagotovi pravnega zastopnika po uradni dolžnosti.

Kolikor hitro bo mogoče, vam bo zagotovljen tolmač, ki ga potrebujete za razjasnitev položaja, izvedbo zaslišanja itd.

Bodo od mene zahtevane informacije? Jih moram dati?

Lahko daste informacije, vendar to ni obvezno. Imate pravico do molka, ki ga ni mogoče uporabiti proti vam in ga razlagati kot nepripravljenost za sodelovanje.

Kaj se zgodi, če izjavim kaj takega, kar je mogoče v zadevi uporabiti proti meni?

Vaši dokazi bodo preučeni skupaj z drugimi dokazi v zadevi. Ni se vam treba obdolžiti. Pravico imate dati vse izjave, ki so po vašem mnenju potrebne. Ni vam treba pričati.

Ali se lahko obrnem na družinskega člana ali prijatelja?

Če ste pridržani, lahko tožilca prosite, naj o tem obvesti člane vaše ožje družine, druge sorodnike, delodajalca, izobraževalno ustanovo itd.

Ali lahko obiščem zdravnika, če ga potrebujem?

Da, med kazenskim pregonom se spoštujejo človekove pravice.

Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo, če sem iz druge države?

Lahko zahtevate, naj se o tem obvesti veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo vaše države.

Sem iz druge države. Ali moram biti med preiskavo navzoč?

V fazi kazenskega pregona morate biti navzoči. Tožilec odloči, ali lahko v postopku preiskave sodelujete po videopovezavi ali prek telefonske konference.

Ali sem lahko poslan nazaj v domovino?

To ni zakonsko določeno, je pa izgon iz Republike Latvije predviden kot dodatna kazen. Odrediti ga je mogoče le na podlagi odločitve sodišča.

Bom ostal v priporu ali me bodo izpustili?

O pridržanju odloči preiskovalni sodnik. Pridržani ste lahko, če je storjeno kaznivo dejanje mogoče kaznovati z odvzemom prostosti in ni mogoče z nobenim drugim ukrepom zagotoviti, da ne boste pobegnili pred preiskavo, sodnim postopkom ali izvršitvijo odločitve sodišča, ovirali preiskave ali storili drugega kaznivega dejanja.

Preiskovalni sodnik vas bo zaslišal pred sprejetjem sklepa o pridržanju. Pravico imate predložiti dokumente v podporo trditvi, da pridržanje ne bi bilo smiselno. Zagotovljeno vam bo, da bosta navzoča odvetnik in tolmač.

Ali lahko med preiskavo zapustim državo?

Državo lahko zapustite z (običajno pisnim) dovoljenjem tožilca.

Ali mi bodo odvzeti prstni odtisi, vzorci DNK (na primer lasje, slina) ali druge telesne tekočine?

Kliknite na povezavo za informacije o vaših pravicah.

Ali je mogoča telesna preiskava?

Kliknite na povezavo za informacije o vaših pravicah.

Ali se lahko opravi preiskava mojega doma, poslovnih prostorov, avtomobila itd.?

Kliknite na povezavo za informacije o vaših pravicah.

Ali se lahko pritožim?

Zoper odločitev preiskovalnega sodnika se lahko pritožite pri predsedniku sodišča. Zoper ukrepe tožilca se lahko pritožite pri višjem tožilcu.

Pritožbe zoper odločitve tožilca ali preiskovalnega sodnika morate vložiti v desetih dneh. Zoper ukrepe tožilca se lahko pritožite ves čas preiskovalnega postopka.

Pritožbo lahko vložite v jeziku, ki ga znate, in mora biti pregledana v desetih dneh po prejemu. Če ni bila napisana v uradnem jeziku, začne ta rok teči na dan, ko je bil zagotovljen prevod, o čemer boste obveščeni.

Ali lahko že pred glavno obravnavo priznam krivdo za vse ali nekatere obtožbe?

Med preiskavo ali kazenskim pregonom lahko priznate krivdo za vse obtožbe ali pa le za nekatere ali eno od njih.

Priznanje krivde se obravnava kot olajševalna okoliščina, na podlagi katere vam je mogoče naložiti blažjo kazen. Priznanje krivde in sodelovanje s preiskovalnimi organi ali organi kazenskega pregona lahko pripomore k uporabi manj strogih varnostnih ukrepov ali k izpustitvi iz pripora.

Če priznate krivdo, je mogoče končati kazenski postopek. Konča se lahko s:

  • pogojno oprostitvijo kazenske odgovornosti;
  • kaznovalnim nalogom tožilstva;
  • dogovorom s tožilstvom glede priznanja krivde in naložene kazni, ki ga mora potrditi sodišče, itd.

Ali je mogoče obtožbe pred glavno obravnavo spremeniti?

Obtožbe zoper vas je mogoče spremeniti, če je tožilec prejel dodatne dokaze. Mogoče jih je spremeniti, če tožilec ugotovi, da so nepravilne. V tem primeru konča kazenski pregon v zvezi s tem delom obtožbe. Predložene vam bodo nove obtožbe.

Ali sem lahko obtožen za kaznivo dejanje, za katero sem bil že obtožen v drugi državi članici?

Lahko ste obtoženi za kaznivo dejanje, vendar vam ni mogoče soditi niti ne morete biti obsojeni, če so vam zanj že sodili v drugi državi ali ste bili tam že oproščeni.

Ali bom obveščen o pričah, ki pričajo zoper mene?

Prejeli boste informacije o pričah, ki pričajo zoper vas. Tožilec vam bo ob koncu preiskave predal kazenski spis z izjavami prič, preden bo ta poslan sodišču.

Ali bom obveščen o drugih dokazih zoper mene?

Prejeli boste kazenski spis, ki bo vseboval vse dokaze, ki jih bo tožilec uporabil zoper vas na sodišču. Tožilec vam bo predložil kopije spisa.

Za to kaznivo dejanje sem bil že obsojen v drugi državi članici. Kaj se zgodi v tem primeru?

V Latviji vam ne morejo soditi za isto kaznivo dejanje. Države članice EU se ravnajo po načelu ne bis in idem (prepoved ponovnega sojenja o isti stvari).

Ali bodo zahtevani podatki iz moje kazenske evidence?

Da, zahtevani bodo podatki iz vaše kazenske evidence.

Nekateri postopkovni koraki (3)

Ali mi bodo odvzeti prstni odtisi, vzorci DNK (na primer lasje, slina) ali druge telesne tekočine?

Morda boste morali dati prstne odtise ali vzorce DNK. Zahtevajo in odvzamejo se lahko tudi vzorci drugih telesnih tekočin, če je to potrebno zaradi preiskave posameznega kaznivega dejanja.

Če vas izvedenska preiskava zadeva, se imate pravico seznaniti s sklepom o njeni izvedbi, še preden se posreduje v izvršitev. Pred izvedbo preiskave imate pravico o njej vprašati, kar vas zanima.

V izvedensko preiskavo morate privoliti. Dati morate vzorce za primerjalno preiskavo ali dovoliti, da se pridobijo.

Če daste take vzorce prostovoljno, se to zabeleži. Obveščeni morate biti o vseh informacijah, ki se zabeležijo, pred podpisom zapisnika pa lahko tudi zahtevate, naj se vanj doda vse, kar se vam zdi potrebno. Če ne dovolite odvzema vzorcev za primerjalno preiskavo, bodo ti pridobljeni s prisilnimi ukrepi na podlagi sklepa preiskovalnega sodnika.

Ali se lahko opravi telesni pregled?

Lahko se opravi vizualni pregled, da se ugotovi, ali so na vašem telesu sledovi kaznivega dejanja, posebna znamenja ali značilnosti itd. Vizualni telesni pregled lahko opravi le oseba istega spola ali zdravnik specialist. V zvezi z njim se sestavi zapisnik, o katerem morate biti obveščeni, nanj pa lahko izrazite tudi pripombe.

Telesni pregled se lahko opravi tudi, da se ugotovi, ali v oblačilih, osebnih predmetih, na telesu ali v odprtih telesnih votlinah skrivate predmete ali dokumente, pomembne za preiskavo. Tak pregled lahko opravi le oseba istega spola v navzočnosti poklicnega zdravnika. Če ste pridržani, je mogoče telesni pregled opraviti brez posebnega sklepa. Tak sklep ni potreben niti, če se telesni pregled opravi med preiskavo prostora ali območja in ste takrat navzoči.

Ali se lahko opravi preiskava mojega doma, poslovnih prostorov, avtomobila itd.?

Lahko se opravi preiskava vašega doma, poslovnih prostorov, avtomobila itd. Sklep o preiskavi sprejmeta preiskovalni sodnik ali sodišče, v nujnih primerih pa zadostuje že sklep preiskovalca, ki ga odobri tožilec.

Pravico imate, da ste navzoči med preiskavo ali pa je navzoč odrasel član vaše družine, še zlasti če poteka v vašem uradnem prebivališču ali na delovnem mestu, kar pa ne velja, če ste bili prijeti. Če med preiskavo ne morete biti navzoči ali ne more biti navzoč niti odrasel družinski član, mora biti povabljen predstavnik lokalne upravne enote ali upravitelj prostorov oziroma stavbe.

O sklepu, da se izvede preiskava, morate biti obveščeni pred njeno izvedbo, preiskovalec pa vam ga je dolžan predložiti. Preiskovalci vam morajo vse predmete, ki so bili najdeni in zaseženi med preiskavo, pokazati, jih evidentirati ter zapakirati in zapečatiti, če je to primerno.

Pravico imate zahtevati, naj se kraj preiskave vrne v prvotno stanje, če je to praktično izvedljivo. Seznanjeni morate biti z zapisnikom preiskave, glede katerega lahko izrazite pripombe in zahtevate, naj se vnesejo vanj. Med preiskavo imate pravico do odvetnika in tolmača.

Sorodne povezave

Zakon o kazenskem postopku

Kazenski zakonik

Državni policijski organi

Državno tožilstvo

Zakon o kazenski evidenci

Zakon o priporu

Zakon o izvrševanju kazni zapora

Zakon o odvetniški zbornici

Zadnja posodobitev: 12/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.