Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kakšno pristojnost imajo posamezna sodišča?

Obstajajo tri vrste kaznivih dejanj, vsako od njih obravnava drugo sodišče:

 • prekršek = pred sodiščem za prekrške (tribunal de police) (en sodnik)
 • hujši prekršek (delikt) = pred kazenskim senatom okrožnega sodišča (trije sodniki, razen za  hujše prekrške cestnoprometnih predpisov: en sodnik)
 • kaznivo dejanje = pred kazenskim senatom okrožnega sodišča (trije sodniki)

Sodišče lahko odredi sojenje za zaprtimi vrati, če je denimo žrtev otrok.

V kolikšni meri je mogoče spremeniti obtožnico med postopkom?

Načeloma je pravna kvalifikacija začasna in je sodišče, ki odloča o zadevi, ne sme upoštevati.

Obtožnica se lahko spremeni le, če so dejstva, na katerih temelji zadeva, enaka.

Kaj se zgodi, če se med postopkom izrečem za krivega glede vseh točk obtožnice ali nekaterih izmed njih?

Ne morete se izreči za krivega, lahko pa priznate kaznivo dejanje. Sodnik lahko kljub temu izključi priznanje, ki se mu zdi sumljivo. Vendar se lahko priznanje upošteva kot olajševalna okoliščina.

Katere so vaše pravice med postopkom?

Ali moram biti na postopku prisoten? Ali se lahko odvija brez mene?

Na sodišče morate priti, razen če predložite opravičilo,kot je na primer zdravniško potrdilo. Postopek se zaradi tega lahko prestavi. Svojega odvetnika lahko pooblastite, da vas zastopa, razen če sodišče zahteva vašo prisotnost. V primeru kaznivih dejanj je vaša prisotnost nujna.

Ali lahko sodelujem prek video-povezave, če živim v drugi državi članici? Ali moram v to privoliti?

Možnosti, da bi oseba, ki živi v drugi državi članici, sodelovala prek video-povezave, zakon ne predvideva.

Ali moram biti prisoten na celotnem postopku?

Da, ker vas sodnik lahko kadar koli zasliši.

Ali bom imel tolmača, če ne razumem jezika sodišča?

Pravica do brezplačnega tolmačenja, če ne razumete ali govorite jezika obravnave, je temeljna pravica, ki je zajamčena v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Vendar se dokumenti iz spisa ne prevajajo.

Ali potrebujem odvetnika? Ali mi bo odvetnik dodeljen? Ali lahko odvetnika zamenjam?

Pravico imate, da se branite sami ali da vam pomaga odvetnik po vaši izbiri, in če nimate na voljo dovolj sredstev za plačilo odvetniških stroškov, vam pomaga odvetnik po uradni dolžnosti (brezplačna pravna pomoč). Odvetnika lahko kadar koli zamenjate.

Ali se lahko izrečem na postopku? Ali moram na postopku govoriti? Na primer pravica do molka, samoobtožba?

Pravico imate, da se izrečete glede vseh točk obtožnice. Prav tako imate pravico, da glede obtožb zoper vas molčite.

Kakšne so posledice, če med postopkom ne govorim resnice?

Če med postopkom ne govorite resnice, tvegate, da boste dobili višjo kazen.

Ali lahko izpodbijam dokaze, ki se uveljavljajo proti meni? Kako? Zakaj?

Dokaze, predložene proti vam, lahko izpodbijate, in sicer z vsemi sredstvi, na primer s pričami, dokumenti, argumenti ali izvedenci.

Kakšne vrste dokazov lahko predstavim v svojo korist?

Sodišče mora sprejeti vsa dokazna sredstva.

V kakšnih okoliščinah lahko predstavim takšne dokaze?

Te dokaze je mogoče predložiti na podlagi dvojnega pogoja, namreč, da so bili pravilno vloženi v spis in da je o njih potekala prosta razprava v okviru javne obravnave.

Ali lahko uporabim zasebnega detektiva za pridobitev dokazov v mojo korist? Ali so takšni dokazi sprejemljivi?

Uporaba detektiva za pridobitev dokazov ni prepovedana, vendar mora ta detektiv postopati povsem zakonito.

Ali lahko jaz ali moj odvetnik zastavljava vprašanja drugim pričam v zadevi? Ali lahko jaz ali moj odvetnik izpodbijava to, kar povedo?

Pravica do zaslišanja prič izhaja iz pravic obrambe iz odstavka 3 člena 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah. Obramba lahko pokliče in izpraša priče, da bi se oprala krivde, pod enakimi pogoji, kot to lahko storijo priče proti vam.

Ali se bodo upoštevale informacije, ki se nanašajo na vašo kazensko evidenco?

Sodišče bo med postopkom obveščeno o vseh prejšnjih obsodbah, ki so zapisane v vaši kazenski evidenci.

Ali se upoštevajo predhodne obsodbe v drugi državi članici?

Ne, glede povratništva. Da, glede pogojev za dodelitev pogojne kazni.

Kateri so možni izidi postopka?

Lahko ste delno ali v celoti oproščeni. Prav tako ste lahko razglašeni za krivega. Kazen je odvisna od kaznivega dejanja, za katerega ste bili obtoženi.

Kazenske sankcije:

 • dosmrtna zaporna kazen ali za obdobje od 5 do 30 let
 • globa v višini najmanj 251 evrov
 • posebna zaplemba
 • odvzem nazivov, delovnih stopenj, funkcij in javnih funkcij
 • prepoved nekaterih civilnih in političnih pravic
 • zaprtje podjetja in ustanove
 • objava sklepa ali povzetka sodbe na stroške obsojenca
 • prepoved izvajanja določenih strokovnih dejavnosti

Sankcije za hujše prekrške:

 • zapor (od 8 dni do 5 let)
 • globa v višini najmanj 251 evrov
 • posebna zaplemba
 • prepoved določenih civilnih in političnih pravic
 • zaprtje podjetja in ustanove
 • objava obsodbe
 • prepoved izvajanja določenih strokovnih dejavnosti
 • prepoved vožnje določenih vozil
 • če je zaporna kazen nižja od 6 mesecev, ima sodnik možnost njene zamenjave z družbeno koristnimi deli v trajanju od 40 do 240 ur.

Sankcije za prekrške:

 • globa v višini od 25 do 250 evrov, razen če zakon določa drugače
 • posebna zaplemba
 • prepoved vožnje določenih vozil

Obsojeni ste na odvzem prostosti. Katere so možnosti za izvršitev te kazni?

V Luksemburgu generalni državni tožilec odloči o načinih izvršitve kazni odvzema prostosti brez posredovanja sodnika.

Predvidene so različne možnosti:

Izvršitev po delih

Izvršitev kazni po delih omogoča obsojencu, ki ne predstavlja nevarnosti, da svojo kazen odsluži v določenih časovnih obdobjih.

Prestajanje kazni v zavodu odprtega tipa

Ta ureditev daje obsojencu možnost, da opravlja poklicno dejavnost, se šola ali izobražuje zunaj zapora.

Pogojni izpust

Omogoča izpust na polovici prestane kazni.

Zaporniški dopust

Zaporniški dopust vključuje dovoljenje za zapustitev kazenske ustanove, in sicer za del dneva ali za štiriindvajseturna obdobja, ta čas pa se upošteva v čas trajanja kazni.

Prekinitev kazni

Z namenom pogojnega ali dokončnega izpusta se lahko prekinitev odobri obsojencem, ki so bili pozitivno ocenjeni med predhodno dodeljenimi dopusti.

Elektronska zapestnica

Noben zakon še ne določa njene uporabe.

Kakšna je vloga žrtve med postopkom?

Žrtev je lahko zaslišana kot priča. Prav tako lahko v civilnem postopku zahteva denarno odškodnino. Lahko se opredeli glede kaznivega dejanja in njegovih posledic. Lahko se tudi pritoži zoper sodbo, vendar le glede svojih civilnih interesov.

Sorodne povezave

Organizacija sodišč

Kazenski zakonik

Zakon o kazenskem postopku

Zadnja posodobitev: 05/04/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.