Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obdolženci v kazenskem postopku

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Ali lahko vložim pritožbo?

Pravico imate, da zoper sodbo vložite pritožbo v 40 dneh od razglasitve sodbe. Ta pritožba se lahko omeji na pritožbo zoper višino kazni ali na civilni zahtevek.

Pristojnosti

  • prekršek = pred sodiščem za prekrške, pritožba se vloži pri kazenskem sodišču.
  • hujši prekršek = pred kazenskim sodiščem; pritožba se vloži pri pritožbenem sodišču.
  • Kaznivo dejanje = pred kazenskim senatom okrožnega sodišča; pritožba se vloži pri kazenskem oddelku pritožbenega sodišča.

Kaj se zgodi, če vložim pritožbo?

Državnega tožilca pri sodišču, pri katerem je pritožba vložena, se o tem obvesti v štiriindvajsetih urah od vložitve pritožbe. Določi se datum za obravnavo pritožbe, o katerem boste obveščeni.

Koliko časa traja, da se odloči o pritožbi?

Za obravnavo pritožbe je potrebnih nekaj mesecev.

Ali moram za pritožbo predložiti nove dokaze? Katera pravila se uporabljajo?

V okviru pritožbe imate pravico predložiti nove dokaze. Uporabljajo se pravila, ki urejajo dokaze. Sodišče sprejme vse zakonite dokaze, ki so bili predloženi. Nasprotno pa ne bodo sprejeta procesna pravna sredstva, kot je uveljavljanje ničnosti pravnega akta, ki bi morala biti uporabljena na prvi stopnji.

Kaj se zgodi na obravnavi pritožbe in kakšna je lahko odločitev sodišča?

Sodniki na novo preučijo dejstva, vendar načeloma prič ne zaslišijo ponovno, razen če sodišče odloči, da je to potrebno. Podobno lahko po potrebi zasliši nove priče.

Pritožbeni sodnik načeloma ne more povečati kazni, ki je bila izrečena na prvi stopnji, če se s sodbo ne strinja zgolj obtoženi. V tem primeru lahko sodnik le ohrani ali zniža predvideno kazen. Povečanje kazni je možno le v primeru, ko se je državni tožilec prav tako pritožil zoper sodbo, kar se na splošno zgodi, če se obtoženi pritoži glede kazenskega vidika.

Kaj se zgodi, če je pritožbi ugodeno ali je zavrnjena?

Pravico imate do kasacijske pritožbe. Kasacijsko sodišče zgolj preveri pravo, vendar se ne ukvarja več z dejstvi.

Ali sem upravičen do odškodnine, če je bila prva odločba napačna? Kakšne? Kako?

Pravico do odškodnine imate le v primeru neupravičenega pridržanja v zaporu. To pravico ima vsak, ki je bil preventivno pridržan več kot tri dni, vendar pod pogojem, da to pridržanje ali njegovo trajanje ni bilo po vaši krivdi.

Ali se bo moja obsodba shranila v moji kazenski evidenci, če je moji pritožbi ugodeno?

Če je vaši pritožbi ugodeno in sledi oprostitev, vaša obsodba ne bo vpisana v vašo kazensko evidenco.

Ali je mogoča še ena pritožba, če prvi ni bilo ugodeno? Na koga naj jo naslovim? V kakšnih okoliščinah?

Obnovo postopka lahko zahteva vsak, ki je bil pravnomočno spoznan za storilca kaznivega dejanja ali hujšega prekrška (delikt) v naslednjih okoliščinah:

  • če je po obsodbi za kaznivo dejanje ali delikt z novo sodbo sodišča za isto dejanje obsojena druga oseba in se dve obsodbi ne moreta uskladiti, ker so si dokazi za nedolžnost ene ali druge osebe v protislovju.
  • če so bile zaslišane priče naknadno obsojene za lažno pričanje.
  • če se po obsodbi pojavi dejstvo ali neznani dokazi, na podlagi katerih je mogoče dokazati, da ste delno ali v celoti nedolžni.
  • če so po obsodbi za umor dokazi ponovno predstavljeni tako, da pomenijo zadosten dokaz za obstoj domnevne žrtve umora.
  • če iz sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da je bila kazenska obsodba izrečena s kršitvijo te konvencije.

Vrhovno sodišče, ki odloča kot kasacijsko sodišče, bo odločilo o zahtevkih za revizijo.

Kdaj je obsodba pravnomočna?

Obsodba postane pravnomočna po tem, ko so bila uporabljena vsa pravna sredstva, med drugim v primeru, ko se je iztekel rok za pritožbo ali kasacijsko pritožbo.

Ali sem po postopku lahko premeščen, če sem državljan druge države članice?

Po postopku ste kot državljan druge države članice lahko izgnani zaradi dejanskih in hudih motenj javnega reda in miru. Državljan tretje države lahko na polovici svoje kazni zaprosi za izpust iz zapora, če se pisno zaveže, da se v državo ne bo več vrnil.

Zoper odločbo o vašem izgonu, ki jo je izdalo Ministrstvo za priseljevanje, se lahko pritožite pri upravnem sodišču.

Kaj se zgodi s podatki iz obtožnice/obsodbe?

Podatki o vaši obsodbi bodo vpisani v kazensko evidenco, spis, v katerega se vpišejo obsodbe, ki jih izrečejo kazenska sodišča v Luksemburgu.

Kako in kje bodo ti podatki shranjeni?

Kazensko evidenco hrani generalno tožilstvo pod vodstvom generalnega državnega tožilca v obliki računalniškega sistema. V sistemu ste evidentirani pod vašim imenom in priimkom, imenom in priimkom, očeta in matere in primeroma, zakonca, navedeni so še datum in kraja rojstva, bivališče in poklic ali identifikacijske številke.

Koliko časa se podatki hranijo?

Obsodbe, ki jih izreče luksemburško sodišče, se izbrišejo iz kazenske evidence le če ste upravičeni do pravne ali sodne rehabilitacije.

Ali se lahko podatki ohranijo brez mojega soglasja?

Hranjenje podatkov v sodni evidenci je obvezno in se lahko izvaja brez vašega soglasja.

Ali lahko nasprotujem hranjenju teh podatkov? Kako? Kje?

Vpisu v kazensko evidenco lahko nasprotujete, pritožite se lahko pri senatu okrožnega sodišča (Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement).

Sorodne povezave

Kazenska evidenca

Kazenski zakonik

Zakonik o kazenski preiskavi

Zadnja posodobitev: 05/04/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.