Obdolženci v kazenskem postopku

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Ali se lahko pritožim?

Lahko se pritožite zoper odločitev na glavni obravnavi in tudi zoper naloženo kazen. To storite z vložitvijo pritožbe pri pritožbenem kazenskem sodišču. Zoper sodbo magistratnega sodišča se morate pritožiti v osmih delovnih dneh. Pritožbo zoper razsodbo porote in kazen, ki jo je zatem naložilo kazensko sodišče, morate vložiti v petnajstih delovnih dneh od datuma izreka sodbe.

V obeh primerih se lahko pritožite zoper odločbo o glavni stvari in/ali zoper kazen.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Če vas je na zaporno kazen obsodilo magistratno sodišče, bo vaša prošnja za vložitev pritožbe ustavila izvršitev sodbe do odločitve o pritožbi.

Če pa vas je na zaporno kazen obsodilo kazensko sodišče, potem ko ste bili spoznani za krivega, boste nemudoma odvedeni v zapor, vložitev pritožbe pa ne bo ustavila izvrševanja kazni. V takem primeru lahko zaprosite za izpustitev ob plačilu varščine do odločitve o pritožbi, vendar se ta praviloma ne odobri.

Ni natančno določenega pravila, kdaj bo vaša pritožba obravnavana, vendar pred obravnavo pritožbe po navadi preteče nekaj mesecev.

Praviloma v pritožbenem postopku ne morete predložiti novih dokazov, razen v nekaterih primerih, če na primer v času glavne obravnave niste bili seznanjeni z dokazi ali če so bili ti nedopustni.

Kaj se bo dogajalo med obravnavo pritožbe?

V primeru pritožbe zoper odločitev magistratnega sodišča bodo zaslišane priče, če njihovo pričanje ni bilo prepisano, nato pa bosta vaš odvetnik in tožilec sporočila ustne navedbe za pritožbo in zoper njo.

Če je bilo pričanje prič prepisano, bodo sporočene samo ustne navedbe. V primeru pritožbe zoper sodbo kazenskega sodišča bo vaš odvetnik sporočil ustne navedbe v podporo vaši pritožbi, tožilec pa bo nato odgovoril na te navedbe.

Po koncu obravnave boste oproščeni ali obsojeni zaradi obtožb, vloženih zoper vas. Lahko ste tudi delno oproščeni/obsojeni.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če bo pritožbi ugodeno, bo sodba spremenjena ali razveljavljena, odvisno od vaše zahteve v pritožbi.

Če pritožbi ne bo ugodeno, bo odločitev sodišča potrjena. V tem primeru boste, če je magistratno sodišče izreklo sodbo, s katero ste bili obsojeni na zaporno kazen, nemudoma odvedeni v zapor.

Nimate pravice, da bi se zoper sodbo pritožbenega kazenskega sodišča pritožili pri drugem sodišču. Če je bila prva odločitev napačna, nimate samodejne pravice do odškodnine.

Če bo pritožbi ugodeno in bo odločitev razveljavljena, vaša obsodba ne bo vpisana v evidenco.

Obsodba postane pravnomočna po sodbi magistratnega sodišča ali kazenskega sodišča, če v roku ni vložena nobena pritožba, ali po odločitvi pritožbenega kazenskega sodišča.

Sem državljan druge države članice. Ali me lahko po glavni obravnavi pošljejo nazaj v domovino?

Če ste državljan druge države članice, sodišče ne bo odredilo vaše vrnitve v domovino. Vendar lahko pri vladi zaprosite za prestajanje zaporne kazni v domovini.

Zahtevo lahko vloži tudi vlada v vaši domovini na svojo pobudo ali v podporo vaši predhodni zahtevi. Z odločitvijo se morata strinjati obe vladi.

Premestitev ni samodejna, temveč mora temeljiti na vaši zahtevi in/ali zahtevi vaše vlade.

Odločitev o vaši vrnitvi v domovino ni odločitev sodišča, temveč odločitev, ki jo morata potrditi vlada v vaši domovini in vlada države članice, v kateri ste bili spoznani za krivega kaznivega dejanja. Pritožba zoper tako odločitev ni mogoča.

Informacije o obtožbi/obsodbi

Obtožbe, zaradi katerih ste bili obsojeni, bodo vpisane v vaše potrdilo o vedenju. Vendar obsodba v nekaterih primerih, če ste bili na primer v času kaznivega dejanja mlajši od 18 let, ne bo vpisana v potrdilo v vedenju.

Te informacije hrani policijski komisar na sedežu policije.

Policijski komisar bo vašo kazensko evidenco hranil za nedoločen čas. Vendar obsodbe ne bodo vpisane v vašem potrdilu o vedenju po preteku določenega obdobja, ki lahko traja od šestih mesecev do desetih let, odvisno od dolžine vaše kazni. Nekatere obsodbe, kot na primer za kazniva dejanja, povezana z drogami, bodo vedno vpisane v vaše potrdilo o vedenju, ne glede na pretečeno obdobje.

Za to, da policijski komisar hrani kazensko evidenco, ni potrebno vaše soglasje. Hrambi teh informacij ne morete nasprotovati, ker je predpisana z zakonom.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.