Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanska är dock redan färdig.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Österrike

I dessa faktablad förklaras vad som händer när någon misstänks eller åtalas för ett brott som prövas genom en rättegång i domstol. Enligt österrikisk lag begår man endast ett brott om man bryter mot en särskild rättslig bestämmelse som gällde när handlingen utfördes. Det är staten som har rätt att väcka åtal. Åklagarmyndigheterna och, under deras ledning, polisen samt domstolarna måste fastställa sakförhållandena och klargöra alla omständigheter som är av betydelse vid bedömningen av sakförhållandena.

Innehåll inlagt av
Österrike

Rättigheter för tilltalade i brottmål

I dessa faktablad förklaras vad som händer när någon misstänks eller åtalas för ett brott som prövas genom en rättegång i domstol.

Enligt österrikisk lag begår du endast ett brott om du bryter mot en särskild rättslig bestämmelse som gällde när handlingen utfördes. Det är staten som har rätt att väcka åtal. Åklagarmyndigheterna och, under deras ledning, polisen samt domstolarna måste fastställa sakförhållandena och klargöra alla omständigheter som är av betydelse vid bedömningen av sakförhållandena.

I följande faktablad förklaras den tilltalades rättigheter vid straffrättsliga förfaranden i Österrike. Du har olika rättigheter under de olika skedena av förfarandet. De viktigaste stegen i förfarandet förklaras kortfattat så att du snabbt kan få tillgång till den information du behöver.

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

I princip består det straffrättsliga förfarandet i Österrike av tre steg:

  • Utredning
  • Rättegång
  • Överklagande

Information om alla dessa steg i förfarandet och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Om du är ett brottsoffer hittar du all information om dina rättigheter här.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Mina rättigheter under utredningen

Mina rättigheter under rättegången

Mina rättigheter efter rättegången

Senaste uppdatering: 01/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.