Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Österrike

Det är mycket viktigt att du får juridisk rådgivning, om du är inblandad i det straffrättsliga förfarandet på något sätt. I faktabladen visar vi när och under vilka förhållanden du har rätt att företrädas av advokat. Detta allmänna faktablad visar hur du hittar en advokat och hur advokatens kostnader kan täckas om du inte har råd att betala.

Innehåll inlagt av
Österrike

Hitta en advokat

I Österrike kan endast advokater försvara dig i domstol (med några få undantag). Österrikes federala advokatsamfund har ett elektroniskt register över advokater som du kan få tillgång till här.

Om du får veta att utredningar som leder till straffrättsliga förfaranden har inletts mot dig i Österrike, bör du välja en advokat och avtala ett möte med honom eller henne för att diskutera frågan. Detta bör om möjligt göras innan du förhörs första gången.

Personer som anhålls har rätt att kontakta en advokat innan de förhörs. Om du inte känner till någon advokat, kan du kontakta de jourhavande advokaterna. Polisen eller åklagarmyndigheterna måste tillåta dig att kontakta denna tjänst.

Betala för en advokat

Om du utser en advokat att försvara dig, måste du generellt sett själv betala för hans eller hennes tjänster. Om det inte finns något avtal om arvodet, kan advokaten begära att få en rimlig ersättning. Arvodena som finns i förteckningen Allmänna arvodeskriterier (AHK) kan användas som utgångspunkt när arvodet beräknas.

Om du äventyrar din egen eller din familjs ekonomi genom att själv betala för försvaret, och om en försvarsadvokat krävs, ska du tilldelas en försvarsadvokat utan kostnad. I sådana fall får du även kostnadsfria kopior av akten. Du kan ansöka om rättshjälp för en försvarsadvokat genom att använda den här blanketten.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.