Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Österrike

Syftet med brottsutredningen är att fastställa omständigheterna, så att åklagarmyndigheterna kan besluta om åtal ska inledas eller om målet ska avslutas. Om åtal ska inledas är syftet med de förberedande förfarandena också att förenkla för rättegången så att den kan slutföras snabbt.

Innehåll inlagt av
Österrike

Vilka är de olika skedena i brottsutredningen?

 • Syftet med brottsutredningen är att avgöra om ett brott har begåtts och i så fall av vem.
 • När utredningar har inletts mot en person som är misstänkt för ett specifikt brott anses denna person vara tilltalad.
 • Domstolen ska vidta vissa åtgärder i utredningen. Den ska rekonstruera brottet och följa principen om så kallat kontradiktoriskt förfarande. Den allmänna åklagaren och den tilltalade är, tillsammans med hans eller hennes försvarsadvokat, närvarande under dessa förfaranden och har rätt att ställa frågor till den person som förhörs. Åklagarmyndigheterna kan också begära att domstolen upptar ytterligare bevisning, om de anser att det är nödvändigt på grund av allmänintresset.
 • Åklagarmyndigheterna och/eller brottsutredningsavdelningen kan vidta de flesta utredningsåtgärder på eget initiativ utan domstolens medgivande. Dessa åtgärder omfattar i synnerhet efterforskning och förhör liksom att fastställa identitet på personer, utföra genomsökningar etc.
 • Frihetsberövandet före rättegången förutsätter, liksom förlängning av sådant frihetsberövande ett domstolsbeslut. Samma sak gäller användningen av tvångsmedel som kan inkräkta på de grundläggande rättigheterna (t.ex. husrannsakan på platser som skyddas av husinnehavarens rättigheter, tillgång till bankkonton, telefonavlyssning eller analys av telefonuppgifter).
 • Åklagarmyndigheterna måste avsluta utredningen om det kan konstateras att något brott inte har begåtts eller om de fastställda omständigheterna inte räcker för att fälla den tilltalade. I alla andra fall där omständigheterna har fastställts i tillräcklig utsträckning, ska åklagarmyndigheterna väcka åtal i den behöriga domstolen.
 • Åklagarmyndigheterna kan avstå från vidare åtal och istället tillämpa ett alternativt förfarande (diversion) i mål som inte kan avskrivas, men där utdömande av påföljd inte förefaller  nödvändigt, eftersom den tilltalade (i de flesta fall) betalar böter. Denna lösning kan dock inte användas om brottet resulterade i dödsfall eller om det hamnar inom behörigheten för en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol, med andra ord om det brott som den tilltalade anklagas för leder till fängelse i mer än fem år (i regel).

Mina rättigheter under brottsutredningen

Du har olika rättigheter beroende på de olika åtgärderna och skedena i utredningen:

I alla händelser har du följande rättigheter, oberoende av i vilket skede av förfarandena du befinner dig:

 • Du måste så tidigt som möjligt informeras om att du är föremål för utredning, om vilket brott du misstänkts för och om dina viktigaste processrättigheter.
 • Under varje skede i förfarandena har du rätt att välja en försvarsadvokat eller att ansöka om en försvarsadvokat genom rättshjälpssystemet (se faktablad 1). Om omständigheterna eller rättsfrågorna är komplicerade, kan du inom ramen för rättshjälpssystemet ansöka om en försvarsadvokat för hela förfarandet. Detta brukar vara fallet i straffrättsliga förfaranden mot utlänningar som inte är förtrogna med det österrikiska rättssystemet. I alla mål som kräver det som kallas obligatoriskt försvar, kommer du att tilldelas en försvarsadvokat om du inte själv utser en sådan. Om du inte företräds av en försvarsadvokat genom rättshjälp, måste du själv stå för kostnaderna för den tilldelade försvarsadvokaten.

De viktigaste skedena där du måste ha försvarsadvokat är hela perioden med frihetsberövande före rättegången, under förfarandena med institutionalisering av mentalt avvikande brottslingar, förfarandena i en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol eller rättegång med en enskild domare om brottet leder till fängelse i mer än tre år.

 • Gå igenom akten.
 • Kommentera åtalspunkterna mot dig eller för att tiga.
 • Begära att bevisning upptas.
 • Överklaga mot åtgärder som vidtagits av åklagarmyndigheterna eller brottsutredningsavdelningen liksom mot domstolsbeslut.
 • Tilldelas en översättare/tolk.

Utredning och insamling av bevisning (1)

Vem utför utredningarna?

Åklagarmyndigheterna som leder brottsutredningsavdelningen ansvarar för att utföra utredningarna. Brottsutredningsavdelningen påbörjar utredningen på eget initiativ, om en en tredje person lämnar in en rapport till polisen eller på uppdrag av den allmänna åklagaren.

Vilken information får jag?

Åklagarmyndigheterna eller brottsutredningsavdelningen måste i alla mål informera dig om att man utreder dig och varför. Vidare måste du informeras om att du som tilltalad inte är skyldig att göra en utsaga och att utsagan – om du väljer att göra en sådan – kan användas som bevisning mot dig.

Om du har begått brottet som du anklagas för och om du bekänner brottet (om du erkänner dig skyldig) är detta en viktig förmildrande omständighet när domstolen bestämmer ditt straff. Men ett erkännande av skuld påverkar inte rättegångens förlopp.

Vad händer om jag inte talar tyska?

Om du inte kan kommunicera tillräckligt bra på tyska, har du rätt att begära en tolk som utses utan kostnad under förhöret. Du behöver inte och du bör inte besvara några frågor om tolken inte är närvarande. Tolken tolkar de frågor du får till ett språk du kan förstå. Tolken tolkar även dina svar till tyska.

Tolken måste under alla omständigheter tolka informationen och instruktioner om de rättsfrågor som du måste få enligt lag. Om du vill kan tolken även hjälpa dig i kontakterna med den försvarsadvokat som utsetts åt dig (inte den advokat du själv väljer).

Om du informeras om ett beslut från åklagarmyndigheterna eller om ett domstolsbeslut, kan du begära hjälp att få dessa dokument översatta. Om du vill granska din akt, kan en översättare endast hjälpa dig om du inte har en försvarsadvokat och om det är orimligt att förvänta att du själv ser till att delar av akten översätts.

Har jag rätt att kontakta en advokat?

Du behöver ingen advokat utom då målet kräver att du företräds av en försvarsadvokat. Men oavsett om du har frihetsberövats eller inte har du rätt att rådfråga en advokat när som helst om du önskar det. Du måste också få en tolk vid dina kontakter med den försvarsadvokat som har utsetts åt dig.

Om du har anhållits och känner till namnet på en advokat som du vill ska försvara dig, kan du också kontakta honom eller henne direkt genom polisen. Om du inte känner till någon försvarsadvokat, kan du använda advokatsamfundets jourtjänst (faktablad 1).

Kommer de att ta mina fingeravtryck eller DNA-prov?

Polisen har rätt att genomsöka dina kläder och föremål du har i din ägo. För ytterligare fysisk undersökning krävs domstolens samtycke och ett efterföljande beslut av den allmänna åklagaren.

Polisen får ta dina fingeravtryck om det är nödvändigt för att fastställa din identitet. Brottsutredningsavdelningen får ta ett salivprov för en DNA-analys. Det krävs ett samtycke från domstolen för att utföra själva DNA-analysen.

Kan mitt hem, mitt kontor, min bil etc. genomsökas?

Platser och föremål kan genomsökas om man kan anta att det där finns misstänkta personer eller att bevisning kan säkras. Det krävs ett samtycke från domstolen för att genomsöka platser som skyddas av husinnehavarens rättigheter. Polisen har rätt att genomsöka andra platser och föremål på uppdrag av den allmänna åklagaren.

Kommer jag att få information om bevisningen mot mig?

Som tilltalad har du rätt att granska din akt. På detta sätt får du information om bevisningen mot dig. I undantagsfall kan vissa delar av akten inte vara tillgängliga för granskning. Du har rätt att när som helst lägga fram din egen bevisning.

Vilka rättsmedel har jag under utredningsförfarandena?

Du kan försvara dig själv mot åtgärder som vidtagits av brottsutredningsavdelningen eller åklagarmyndigheterna under utredningsförfarandet genom att lämna in en invändning (ingen tidsfrist), om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Domstolen fattar beslut om din invändning såvida inte åklagarmyndigheterna ger dig rätt. Ett överklagande mot ett domstolsbeslut kan lämnas till den högre regionala domstolen. Invändningen måste lämnas till åklagarmyndigheterna.

Du har rätt att överklaga domstolsbeslut till den högre regionala domstolen, i synnerhet om dessa kolliderar med grundläggande rättigheter.

Överklaganden kan lämnas både till åklagarmyndigheterna och till förstainstansdomstolen inom 14 dagar.

Måste jag vara närvarande under utredningarna?

Du är inte skyldig att stanna i Österrike under hela utredningsförfarandet. Din advokat kan se till att dina rättigheter uppfylls under utredningen (om du vill att han eller hon gör detta).

Du måste åka till Österrike för förhör. Videoöverföring kan inte användas under utredningsförfarandet. Det är inte heller tekniskt möjligt.

Anhållande och frihetsberövande före rättegång (inklusive europeisk arresteringsorder) (2)

Varför kan jag häktas?

Du får endast frihetsberövas före rättegång om du är starkt misstänkt för att ha begått ett brott och det också finns skäl för frihetsberövandet (risk för att du avviker, risk för att bevisning förstörs eller risk för att du begår ett brott). Domstolen måste samtycka till anhållandet (genom tjänstemän på brottsutredningsavdelningen) (om du inte tas på bar gärning eller det finns en hotande fara).

Frihetsberövande före rättegången måste påföras av domstolen och det måste verkställas i ett fängelse. Brottsutredningsavdelningen får kvarhålla dig i högst 48 timmar innan de tar dig till domstol utan dröjsmål.

Lagen anger inte om och hur du kan informera din familj och dina vänner om frihetsberövandet. Socialtjänsten finns på alla fängelser för att hjälpa dig med sådana frågor.

Vilken information måste jag få om jag frihetsberövas före rättegången?

Beslutet om frihetsberövandet före rättegången måste läsas upp för dig, vid behov med hjälp av en tolk. Du måste få en skriftlig kopia av detta beslut. I beslutet måste det anges vilket brott du är starkt misstänkt för att ha begått. Det måste även nämna alla omständigheter som enligt domstolens ståndpunkt berättigar frihetsberövandet.

Du måste företrädas av en försvarsadvokat under hela perioden för frihetsberövandet före rättegången. Om du inte utser en själv, kommer du att tilldelas en advokat.

Domstolens beslut om att frihetsberöva dig före rättegången fattas vid en muntlig förhandling.

Du kan inom tre dagar överklaga beslutet om att frihetsberöva dig eller om att vid ett senare tillfälle förlänga frihetsberövandet före rättegången till den högre regionala domstolen.

Hur länge kan jag vara frihetsberövad före rättegången?

Alla beslut som rör frihetsberövandet före rättegången tas för en begränsad tidsperiod. Beslutet att frihetsberöva dig före rättegång är giltigt i fjorton dagar. Beslutet att förlänga frihetsberövandet före rättegång första gången gäller i en månad. Efterföljande beslut om att förlänga frihetsberövandet gäller i två månader.

Frihetsberövande före rättegången bör inte vara längre än totalt sex månader, men det kan förlängas beroende på hur allvarligt brottet är. Mer information hittar du här.

Kan jag ta emot besök under frihetsberövandet före rättegången? Kommer jag att få medicinsk behandling?

Alla personer som hålls kvar i häkte har rätt att ta emot besökare två gånger i veckan. Din advokat kan besöka dig när som helst under frihetsberövandet oavsett vilket beslut som gäller för besökare.

Det finns läkarvård på alla fängelser. Enligt lag har du rätt att vid behov få behandling av medicinska specialister.

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Du har rätt att kontakta din ambassad och du hittar adressen här. Polisen och åklagarmyndigheterna är skyldiga att kontakta en företrädare för din ambassad eller ditt konsulat om du begär det.

Vad händer om jag häktas med hjälp av en europeisk arresteringsorder?

Om en medlemsstat utfärdar en europeisk arresteringsorder, kan du anhållas i en annan medlemsstat och utlämnas till det land som utfärdade arresteringsordern. Enligt österrikisk lag ska du hållas kvar i häkte tills du ska utlämnas. En domstol utfärdar ett beslut om detta. Du har rätt att få en försvarsadvokat och vid behov en tolk vid denna förhandling.

Åtal (3)

När utredningarna har avslutats kan åklagarmyndigheterna dra slutsatsen är du troligtvis får en fällande dom. I detta fall väcks åtal mot dig i en behörig domstol.

Åtalspunkterna måste presenteras i ett välgrundat åtal för en domstol med lekmannadomare eller en jurydomstol, om det brott du åtalas för ger ett fängelsestraff i mer än fem år. För brott som ger kortare straff behöver åklagarmyndigheterna endast lämna in åtalspunkterna skriftligen utan att ange skäl till en enskild domare i en regional domstol eller i distriktsdomstolen.

Hur kan jag försvara mig själv mot åtalspunkterna?

Du kan lämna in en invändning mot åtalet inom 14 dagar från den dag då det delgavs. Den högre regionala domstolen fattar beslut om din invändning (mer information om skäl till invändningen hittar du här). Du kan lämna in din invändning skriftligt eller muntligt.

Om den högre regionala domstolen anser att din invändning är berättigad, kan den skjuta upp det straffrättsliga förfarandet eller ge åklagarmyndigheterna i uppdrag att fortsätta utredningarna.

Om din invändning avvisas eller om du inte lämnar in någon invändning, träder åtalspunkterna mot dig i kraft och den behöriga domstolen måste förbereda rättegången.

Om talan har väckts mot dig i form av åtal, kan du inte lämna in någon invändning. Men lagen kräver att den behöriga domstolen bedömer giltigheten i åtalspunkterna. Om domstolen anser att åtalspunkterna inte är berättigade på grund av ett av de skäl som nämns i lagen, kan den besluta att avsluta det straffrättsliga förfarandet.

Försvarets förberedelse av målet (4)

Vad händer före rättegången?

När åtal har väckts mot dig är det inte längre möjligt att begränsa åtkomsten till akterna. Senast nu har du tillgång till hela akten som också är tillgänglig för domstolen. Domstolen förbereder rättegången.

Om du vill kan du begära bevisning som hjälper dig att förbereda rättegången. Du kan i synnerhet begära att vittnen förhörs. I din begäran om bevisning måste du ange vilka omständigheter du vill bevisa med den aktuella bevisningen. Du kan även få uppge varför du tror att den bevisning du begär är lämplig.

Hur ska jag samarbeta med försvarsadvokaten?

Om åtal väcks mot dig måste du företrädas av en försvarsadvokat under rättegången. I det här fallet tilldelas du en advokat, om du inte utser en själv.

I rättegångar inför enskilda domare eller i distriktsdomstolar som rör åtal är det inte obligatoriskt att utse en advokat. Men du kan när som helst företrädas av en advokat du själv väljer eller begära att du tilldelas en försvarsadvokat, om målet är komplicerat. Detta gäller i regel för tilltalade från andra länder som inte är förtrogna med det österrikiska rättssystemet.

Du bör informera din försvarsadvokat om bevisning som du tror att du har tillgänglig som kan frikänna dig från anklagelserna. Din advokat lämnar sedan in nödvändiga önskemål om bevisning på lämpligt sätt.

Vad händer om jag tidigare har dömts eller frikänts för det brott som jag nu åtalas för i en annan medlemsstat?

Om en domstol i en medlemsstat redan har fattat ett beslut som vunnit laga kraft utifrån samma åtalspunkter kan dessa åtalspunkter inte riktas mot dig ytterligare en gång i en annan medlemsstat.

Du bör lämna in nödvändig begäran kring dessa omständigheter så tidigt som möjligt (under utredningen). Omvänt om du har dömts eller frikänts för ett brott i Österrike kan du inte ställas inför rätta igen för samma brott i en annan medlemsstat.

Länkar

Frihetsberövande före rättegång

Lagen om straffrättslig ersättning

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.