Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Kan jag överklaga?

En tilltalad kan överklaga en fällande dom till högre instans. Du har rätt att lämna in ett överklagande mot domar som meddelats av distriktsdomstolar och av enskilda domare i regionala domstolar. Syftet är att bestrida både den fällande domen och påföljdsbeslutet. I dessa förfaranden kan du även begära att ny bevisning upptas eller själv presentera ny bevisning.

Om domen meddelades av en domstol med lekmannadomare eller av en jurydomstol kan du endast överklaga straffet, inte den fällande domen. Dessa domar kan endast bestridas genom ett överklagande om ogiltighet, där du kan påkalla fel i förfarandet, i skälen till beslutet och i lagen.

Du kan inte bestrida domarens bedömning av bevisningen. Ny bevisning får inte lämnas in.

Du måste meddela att du har för avsikt att överklaga domen antingen direkt när domen meddelas eller inom högst tre dagar. Domstolen utfärdar då domen skriftligen och delger dig och din försvarsadvokat domen. Din advokat måste då lämna in överklagandet skriftligen inom fyra veckor.

Åklagarsidan har samma rätt att överklaga.

Vilka steg förekommer i överklagandeförfarandet?

Motparten i förfarandet (den tilltalade eller åklagarsidan) har rätt att svara på överklagandet. Domstolen överlämnar därefter akten till appellationsdomstolen. Högsta domstolen beslutar alltid i överklaganden om ogiltighet.

Efter en muntlig förhandling om överklagandet fattas ett beslut. Högsta domstolen kan också besluta om överklaganden om ogiltighet utan en muntlig förhandling.

Om högsta domstolen godkänner överklagandet om ogiltighet, brukar den vanligtvis upphäva den bestridda domen, varvid målet ska återförvisas till förstainstansdomstolen. Vid överklaganden mot fällande domar kan appellationsdomstolen uppta den bevisning den anser nödvändig och sedan besluta om omständigheter för och emot.

När man meddelar och lämnar in ett överklagande eller ett överklagande om ogiltighet, skjuts den bestridda domen upp och kan inte verkställas ännu. Men om du är frihetsberövad före rättegången kommer överklagandet inte att upphäva frihetsberövandet.

Det går inte att överklaga appellationsdomstolens beslut.

Vad händer efter överklagandeförfarandena?

Om överklagandet godkänns (helt eller delvis) kan det bli en andra rättegång i förstainstansdomstolen. Appellationsdomstolen kan också fatta sitt eget beslut utifrån dina argument.

Om ett överklagande avvisas eller om beslutet i appellationsdomstolen bekräftar domen, måste domen verkställas när den har vunnit laga kraft och är verkställbar.

Om du inte har fått en villkorlig dom, kommer du att få instruktioner om att antingen betala böter eller börja avtjäna ditt fängelsestraff.

Om du i själva verket frikänns från anklagelserna mot dig och om du har frihetsberövats under förfarandena, har du rätt att få ersättning för den tid du har suttit häktad i enlighet med lagen om straffrättslig ersättning.

Kan jag avtjäna mitt straff i den medlemsstat jag kommer från?

Det är möjligt om du önskar det eller samtycker till det. Du hittar tillämpliga bestämmelser i konventionen om överförande av dömda personer (särskilt artikel 3).

Förs min fällande dom in i ett register?

Den federala polisstyrelsen i Wien förvaltar ett straffregister för hela Österrike. Det innehåller i synnerhet följande information:

  • alla lagakraftvunna fällande domar från österrikiska brottmålsdomstolar,
  • alla lagakraftvunna fällande domar från utländska domstolar mot österrikiska medborgare och personer som är hemmahörande eller bosatta i Österrike,
  • alla beslut av nationella och utländska brottmålsdomstolar som rör dessa fällande domar.

Det går inte att överklaga införandet i straffregistret. Beroende på hur allvarligt brottet är raderas införda domar i straffregistret efter en viss tidsperiod.

Senaste uppdatering: 22/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.