Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franskanederländska är dock redan färdig.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Belgien

I de här faktabladen förklaras vad som händer när en person misstänks eller anklagas för ett brott som prövas av domstol. Information om mindre allvarliga brott, exempelvis trafikbrott som normalt bestraffas med en i förväg fastställd påföljd som böter, finns i faktablad 5. Om du är brottsoffer kan du hitta fullständiga uppgifter om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Belgien

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Här ges en sammanfattning av de olika steg som normalt förekommer i ett straffrättsligt förfarande.

Undersökningsdomstolar

Undersökningsdomstolarna är rådskammaren (chambre du conseil) och åklagarkammaren samt överklagandekammaren (chambre de mises en accusation (en appel)). De kontrollerar att häktningsbeslutet är formellt korrekt, avgör om en misstänkt ska hållas häktad, utövar tillsyn över brottsutredningen och beslutar om ett mål ska hänskjutas till behörig domstol.

Förfarande vid rådskammare:

 • stämning per rekommenderat brev
 • möjlighet att studera handlingarna på kansliet
 • uppmaning att fullgöra kompletterande skyldigheter före förhandlingen
 • förhandling för att avgöra om det finns tillräcklig grund för domstolsprövning
 • överläggning om målet och fastställande av datum för meddelande av avgörandet
 • meddelande av avgörandet om hänskjutande av målet; med vissa undantag som anges i lagen har den anklagade inte rätt att överklaga detta avgörande.

Brottmålsdomstolar

Om du är misstänkt för en ”délit” (ett brott av medelhög svårighetsgrad som kan ge böter på minst 26 euro och/eller fängelse i mellan åtta dagar och fem år) kallas du till en brottmålsdomstol (tribunal correctionnel). Brottmålsdomstolen avgör om du är skyldig till det som du anklagas för, meddelar friande eller fällande dom och beviljar eventuellt brottsoffren ett belopp som skadestånd inklusive ränta. Brottmålsdomstolen kan utdöma fängelse i högst tjugo år för brott som normalt – om det inte vore för vissa förmildrande omständigheter  – skulle ha prövats av brottmålsdomstolen för grövre brott.

Förfarande vid brottmålsdomstol:

 • stämning genom stämningsman
 • möjlighet att studera handlingarna på kansliet
 • förhandling inför domstolen
 • möjlighet för domaren att överväga målet under en månad
 • meddelande av dom
 • möjlighet att överklaga.

Brottmålsdomstolar för grövre brott

Om du anklagas för en ”crime” (ett allvarligt brott som kan ge som mest livstids fängelse) kallas du till en brottmålsdomstol för grövre brott (cour d’assises). En jury med tolv medlemmar som väljs bland allmänheten avgör om du är skyldig till det som du anklagas för. Om du förklaras skyldig beslutar jurymedlemmarna tillsammans med domstolen, som består av tre domare, vilken påföljd du ska få. Det är dock bara domstolen som beslutar om beloppet för skadestånd inklusive ränta till de eventuella brottsoffren, om dessa har gjort anspråk på skadestånd.

Förfarande vid brottmålsdomstol för grövre brott:

 • beslut av åklagarkammare att hänskjuta målet till domstol, skriftlig stämning genom stämningsman
 • möjlighet att studera handlingarna på kansliet (kostnadsfri kopia på begäran)
 • förberedande förhandling: fastställande av lista över vittnen som ska höras samt val av jurymedlemmar genom lottning
 • muntlig förberedelse av målet
 • förhandling om skuldfrågan, eventuellt om påföljden och därefter om civilrättsliga anspråk
 • ingen möjlighet att överklaga (utom till kassationsdomstolen).

Du hittar mer information om de olika stegen i förfarandet och om dina rättigheter i de olika faktabladen. Den information som finns där kan dock inte ersätta samråd med advokat och är bara avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll att spela i straffrättsliga förfaranden i medlemsstaterna och inte kan hjälpa dig om du har klagomål. Det står i de här faktabladen hur du kan lämna klagomål och till vem.

Du hittar den information du behöver genom att klicka på länkarna här nedanför

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Polisgripande och polisförhör
 • Brottsutredning ledd av åklagare
 • Brottsutredning ledd av undersökningsdomare
 • Specialfall: häktning
 • Avslutande av brottsutredning ledd av undersökningsdomare

3 – Mina rättigheter under rättegången

4 – Mina rättigheter efter det att domen har meddelats

5 – Smärre trafikbrott

Senaste uppdatering: 20/06/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.