Tilltalade (brottmål)

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Var och hur kommer rättegången att hållas?

I lagen om rättegångar i brottmål definieras om den förstainstansdomstol som ska pröva ditt mål kommer att vara en distriktsdomstol eller en regional domstol. Mer information om domstolar hittar du på webbplatsen för högsta rättsliga rådet.

I princip är rättegången offentlig. Men det är möjligt att hela rättegången eller enskilda förhandlingar hålls bakom stängda dörrar. Detta görs för att skydda statshemligheter, offentlig moral eller ett skyddat vittnes identitet.

Beroende på åtalspunkternas tyngd kommer målet att avgöras av en domare eller en panel bestående av en domare och två juryledamöter. De flesta allvarliga brottmål handläggs av en panel med två domare och tre juryledamöter. Domaren och juryledamöterna har likvärdiga röster i förfarandet.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Det är möjligt om det under rättegången kommer fram dittills okända uppgifter som ger stöd åt åtalspunkterna. Men nya åtalspunkter kan endast tas upp om:

  • det krävs betydande korrigeringar med avseende på de sakförhållanden som beskrivs i de ursprungliga åtalspunkterna,
  • de nya åtalspunkterna, oavsett behov av korrigeringar, gäller allvarligare brott.

Om det finns en ny åtalspunkt kan du begära att få förbereda den innan rättegången inleds.

Om du förklarar dig skyldig till någon av åtalspunkterna kan du få ett mildare straff. Men domstolen kan inte avgöra målet enbart mot bakgrund av ditt erkännande.

Vilka är mina rättigheter under rättegången?

Om du anklagas för ett brott som kan leda till mer än fem års fängelse, måste du vara närvarande under rättegången. Om du kommer från ett annat land och har obligatorisk närvaro, kan rättegången endast hållas utan dig enligt de villkor som anges här. I sådana fall kan du tilldelas en jourhavande advokat enligt det förfarande som beskrivs här

I princip är det inte tillåtet att delta i en rättegång över videolänk. Om domstolen anser att det inte är till men för prövningen, kan den förhöra dig över videolänk förutsatt att du befinner dig utanför landet. Obligatoriskt deltagande innebär att du är fysiskt närvarande under hela rättegången. Om det inte råder obligatorisk närvaro, har du rätt att vara närvarande. Om du inte talar språket, kan du få en tolk utan kostnad.

I lagen om rättegångar i brottmål anges när du måste ha en försvarsadvokat. För val av advokat och rätten till kostnadsfri rättshjälp, se här. Du kan byta advokat. Om du har frihetsberövats har du rätt att träffa och tala med din advokat i enrum. Du kan få hjälp av en tolk om du inte talar språket.

Du får, men behöver inte, uttala dig under rättegången. Även om du säger något som inte är sant kommer det inte att få negativa följder för dig. Men du bör bekräfta dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till bevisningen mot mig?

Du kan bestrida den bevisning som har tagits fram mot dig. Du kan hävda att det inte är tillåtet, eftersom det inte har samlats in på laglig väg eller att det inte stöder åtalspunkterna även om det är tillåtet. Normalt sätt bestrids bevisningen mot slutet av rättegången när advokaten presenterar försvarets argument. Tillåtlighet för bevisning kan även bestridas under rättegången.

Du har rätt att begära bevisning till din fördel som är tillåtligt enligt lag. Du kan begära att försvarets vittnen förhörs. Du kan begära att bevisning tas fram när som helst under rättegången. Bevisning som har tagits fram av en privatdetektiv är tillåtlig om den har samlats in på laglig väg. Din advokat kan bedöma dess värde.

Du och din advokat kan ställa frågor till åklagarsidans vittnen i deras närvaro. Förfarandet med att förhöra skyddade vittnen är mer specifikt. Du kan bestrida det som vittnen har sagt mot dig. Normalt sett görs det mot slutet av rättegången när advokaten presenterar försvarets argument.

Vilken information ur straffregistret beaktas?

Domstolen samlar in information om dina tidigare fällande domar för brott oavsett om du samtycker till detta eller inte. Om du förklaras skyldig och har tidigare fällande domar kan detta leda till ett strängare straff. Informationen ska vara aktuell vid rättegångens slut. Tidigare fällande domar i en annan medlemsstat beaktas om de tidigare har erkänts av en bulgarisk domstol.

Vad händer vid slutet av rättegången?

Om domstolen fastställer att åtalspunkterna har bevisats bortom rimligt tvivel, kommer domstolen att förklara dig skyldig och straffa dig enligt lag. I annat fall frikänner domstolen dig.

Möjliga straff:

  • Livstids fängelse – med eller utan rätt till alternativ påföljd: ådöms de grövsta brotten. Livstids fängelse utan rätt till alternativ påföljd får inte ersättas av tidsbegränsat fängelsestraff. Tidsbegränsat fängelsestraff – maximalt 20 år eller i undantagsfall upp till 30 år. Straffet avtjänas i fängelse.
  • Tidsbegränsad skyddstillsyn – inkluderar åtgärder för kontroll och inflytande utan att du berövas din frihet. Samhällstjänst kan vara en sådan åtgärd.
  • Beslag – din egendom eller delar av den tas från dig under tvång.
  • Böter – du måste betala en viss summa pengar.
  • Berövande under en tidsbestämd period av rätten att ha en viss tjänst eller att utöva ett visst yrke, rätten till utmärkelser eller militära titlar.
  • Offentlig kritik – din dom offentliggörs på ett lämpligt sätt.

Vilken funktion har brottsoffret under rättegången?

Som privat åklagare kommer brottsoffret att vidmakthålla de åtalspunkter som den allmänna åklagaren har lagt fram och begära att du får en fällande dom. Som civil målsägare vill brottsoffret att du döms att betala för de skador som brottet har givit upphov till. Brottsoffret lämnar in ett yrkande i början av rättegången och har dessa funktioner om domstolen beslutar detta.

Förhöra ett skyddat vittne

Att vittna kan innebära en fara för vittnets liv eller hälsa eller för hans eller hennes familj eller vänner. Om domstolen är övertygad om att det föreligger verklig fara, vidtar man åtgärder – på vittnets begäran eller med vittnets samtycke – om att omgående skydda hans eller hennes säkerhet. Att inte avslöja ett hotat vittnes identitet kan vara en sådan åtgärd.

Om ett skyddat vittne med en skyddad identitet ska vittna, kommer domstolen att förhöra honom eller henne när rättegångsparterna inte är närvarande. Lagen kräver att domstolen vidtar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att inte avslöja vittnets identitet. Efter förhöret kommer domstolen omgående att ge dig och din advokat kopior av det osignerade vittnesmålet. Du och din advokat kan ställa skriftliga frågor till vittnet.

Länkar

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Lagen om rättegångar i brottmål

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Strafflagen

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Lagen om domstolsväsendet

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmHögsta rättsliga rådet

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.