Tilltalade (brottmål)

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Hur handläggs smärre trafikbrott?

Smärre trafikbrott som gäller fortkörning, parkering etc. behandlas som administrativa överträdelser och handläggs i administrativ ordning. Möjliga påföljder är antingen böter eller indraget körkort för en bestämd tidsperiod. För allvarligare brott kan dessa båda påföljder kombineras.

Det är trafikpolisen som övervakar att trafikreglerna efterlevs och utfärdar påföljder. Du kan överklaga meddelandet om den administrativa påföljden till behörig distriktsdomstol inom sju dagar från det datum då du fick meddelandet. Du har rätt att försvaras av en advokat. Böter på upp till 50 BGN kan inte överklagas.

En distriktsdomstol kan bekräfta eller upphäva en påföljd. Du kan överklaga distriktsdomstolens beslut vid behörig förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. Läs mer om domstolar på högsta rättsliga rådets webbplats.

Samma förfarande tillämpas vid överträdelser av medborgare från andra medlemsstater.

Kommer dessa brott att framgå av straffregistret?

Dessa brott kommer inte att framgå av straffregistret.

Länkar

Lagen om förvaltningsbrott och straffpåföljder

Trafiklagen

Förordningar om verkställighet av trafiklagen

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.