Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

A. Έχω δικαίωμα να εφεσιβάλω την απόφαση του δικαστηρίου;

Πρόσωπο που βρέθηκε ένοχο από το Κακουργιοδικείο ή το Επαρχιακό Δικαστήριο και καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε περίοδο φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή δύναται να ασκήσει έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά της καταδίκης του ή της ποινής.

B. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μου επιλογές για άσκηση προσφυγής;

Δεν υπάρχει δικαίωμα άσκησης αγωγής εναντίον της καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου.

Γ. Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση καταδίκης;

i. Ποινικό μητρώο

Η ποινή που επιβάλλει το Δικαστήριο καταχωρείται από την Αστυνομία σε Αρχείο το οποίο ονομάζεται Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών. Η αποκατάσταση των ποινών διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, Ν. 70/1981. Η ποινή της διά βίου φυλάκισης ή φυλάκισης πέραν των 2 ετών δεν αποκαθίσταται.

ii. Εκτέλεση της ποινής, μεταφορά κρατουμένων, αναστολή εκτέλεσης της ποινής και εναλλακτικές κυρώσεις

Η έκτιση ποινής φυλάκισης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία αυτή διαβάζεται, η περίοδος όμως αυτή, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει άλλως, μειώνεται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτός που καταδικάστηκε τελούσε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού σε προφυλάκιση.

Το Δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, αν αυτό δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης και τα προσωπικά περιστατικά του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο που εκδίδει διάταγμα αναστολής της εκτέλεσης ποινής φυλάκισης δύναται να εκδώσει διάταγμα επιτήρησης διά του οποίου θέτει τον καταδικασθέντα υπό την επιτήρηση επιτηρούντος λειτουργού (κηδεμονευτικού λειτουργού) για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την περίοδο εφαρμογής του διατάγματος (3 έτη).

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.