Tilltalade (brottmål)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

A. Har jag rätt att överklaga domstolens beslut?

En person som förklaras skyldig av brottmålsdomstolen eller distriktsdomstolen och döms till fängelse eller böter, får överklaga den fällande domen eller straffet till Högsta domstolen.

B. Vilka andra rättsmedel har jag?

Du har inte rätt att väcka talan mot domstolsbeslutet.

C. Om jag döms, vad får det för konsekvenser?

i. Kriminalregister

Den påföljd som domstolen ålägger ska föras in i belastningsregistret av polisen. Straffeftergifter ska följa bestämmelserna i lagen om Straffeftergifter (lag nr 70/1981). Ingen straffeftergift är tillåten för livstidsstraff eller fängelsestraff över två år.

ii. Straffverkställighet, överföring av intagna, skyddstillsyn och alternativa påföljder

Ett fängelsestraff ska avtjänas från den dag det berörda beslutet meddelas. Om inte domstolen beslutar på annat sätt får det dock reduceras med den tid under vilken personen satt häktad före rättegången i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Domstolen ska besluta att verkställigheten av ett fängelsestraff som inte överstiger tre år uppskjuts, om detta är motiverat av omständigheterna i målet i deras helhet samt den åtalades personliga förhållanden.

Den domstol som beslutar att verkställigheten av ett fängelsestraff ska skjutas upp, får utfärda ett övervakningsbeslut. Det innebär att den dömde ställs under övervakning av en frivårdsinspektör (särskilt förordnad vårdnadshavare) under en period som inte överskrider beslutets giltighetstid (tre år).

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.