Tilltalade (brottmål)

Cypern

Smärre och allvarliga trafikbrott handläggs som alla andra brott. Böter är det vanliga straffet. Återfallsförbrytare kan få sitt körkort indraget. De flesta smärre trafikbrott handläggs förvaltningsmässigt.

Innehåll inlagt av
Cypern

Vem handlägger trafikbrott?

Ett antal smärre trafikbrott och liknande brott kan handläggas förvaltningsmässigt genom lagstadgade böter.

Om du kör för fort, talar i mobiltelefon när du kör eller begår ett annat mindre brott av liknande natur, får du även straffpoäng i körkortet. När du samlat fler än tolv poäng, överlämnas ditt fall till domstol. Om du inte samtycker till böterna och straffpoängen, väcks brottmålstalan mot dig.

En polistjänsteman eller en kommunal trafikvakt kan meddela dig om att du har fått böter. När det gäller parkeringsöverträdelser måste meddelandet visa vilket brott det gäller och informera dig om att beloppet ökar med 50 procent om du inte betalar böterna inom 15 dagar.

Om beloppet inte har betalats inom 30 dagar, kan åtal väckas. Böter kan även ges till fotgängare, cyklister och bilister som begår trafikbrott. Bötesbeloppet är fastställt enligt lag.

Du kan inte överklaga förvaltningsböter som du har samtyckt till. Om du däremot nekar till brottet, kan myndigheterna gå till domstol för att bevisa brottet. Domstolsbeslutet kan överklagas precis som andra beslut om brott.

Böter som påförs förvaltningsmässigt kan inkasseras som böter som påförs av en domstol. Böter registreras inte i straffregistret.

Vad händer om målet hamnar i domstol?

Distriktsdomstolen i det område där trafikbrottet begicks har behörighet att pröva målet.

Det förfarande som används vid rättegångar om smärre trafikbrott är samma förfarande som vid andra brott.

Domstolen kan utfärda följande straff:

  • böter,
  • fängelse,
  • indraget körkort.

Personer från andra medlemsstater kan åtalas på samma sätt som inhemska medborgare för smärre trafikbrott.

En fällande dom och ett straff för smärre trafikbrott kan överklagas på samma sätt och av samma skäl som andra mål.

Länkar

Köra bil på Cypern – cypriotiska trafiklagar – brott, böter och poäng

Senaste uppdatering: 16/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.