Tilltalade (brottmål)

Tjeckien

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person misstänks eller åtalas för ett brott.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Enligt Tjeckiens författning kan du endast bestraffas med stöd av lag och på det sätt som fastställts i tillämpliga lagar. Dessa lagar är strafflagenlagen om ungdomsrätt och straffprocesslagen. I lagarna fastställs brottmålsprocesserna, och här finns också särskilda villkor för hur man utövar och hävdar sina rättigheter.

Om du är ett brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

1) Förberedande förfarande

Förberedelsen inleder det straffrättsliga förfarandet. Den består av två delar:

  • De ansvariga myndigheternas undersökning innan lagföring inleds.
  • Utredningsskedet, dvs. lagföringen fram till dess att åtal väcks eller utredningen avslutas på annat sätt.

2. Förberedande förhandling

Vid den förberedande förhandlingen undersöker domstolen huruvida saken har klargjorts tillräckligt under det förberedande förfarandet och huruvida åtalet utgör en tillräcklig grund för ett fortsatt förfarande. Domstolen bedömer också huruvida den har behörighet att avgöra målet.

3. Själva rättegången

Detta är den viktigaste delen av det straffrättsliga förfarandet. Bevisupptagning genomförs och ett beslut fattas i målet. Under detta skede av det straffrättsliga förfarandet förhörs den (de) tilltalade och eventuella vittnen samt målsäganden(a) i domstolen. Rättegången är offentlig, muntlig och genomförs på tjeckiska. Om du inte talar tjeckiska har du rätt till tolk.

4. Överklagande

Den tilltalade, hans familj, en advokat, åklagaren eller målsäganden har rätt att överklaga inom åtta dagar. Om ett överklagande lämnas in granskar appellationsdomstolen förstainstansdomstolens avgörande.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas brottmålsprocesser och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du lämnar in klagomål och till vem du ska vända dig.

Mer information

1 – Mina rättigheter under utredningen

2 – Mina rättigheter under rättegången

3 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länkar

Tjeckiens justitieministerium

Tjeckiens inrikesministerium

Tjeckiens advokatsamfund

Information om mänskliga rättigheter

Rättsinformation för alla

Senaste uppdatering: 21/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.