Obvinění (trestní řízení)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

A. Kde proběhne soudní řízení?

V závislosti na závažnosti trestného činu bude soudní řízení probíhat buď u okresního, nebo u krajského soudu, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu bydlíte, pracujete nebo se zdržujete; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo (byl zjištěn).

B. Může se obžaloba změnit? Pokud ano, mám v této souvislosti právo na informace?

Hlavní líčení se koná pouze pro rozhodnutí o skutku, který je předmětem obžaloby. Po podání obžaloby státní zástupce obžalobu měnit nemůže, může ji pouze vzít zpět.

Pokud výsledky hlavního líčení ukazují na podstatnou změnu okolností případu nebo je-li k objasnění věci třeba dalšího šetření anebo pokud vyjde najevo, že jste se dopustil ještě dalšího skutku, který je trestným činem a státní zástupce požádá o vrácení věci vzhledem k potřebě společného projednání, soud vrátí věc do přípravného řízení. Státní zástupce následně podá novou obžalobu, která bude již reagovat na nastalé změny. Nový opis obžaloby se vždy doručuje Vám a Vašemu obhájci, a to nejpozději s předvoláním k hlavnímu líčení nebo s vyrozuměním o něm. Předseda senátu Vás spolu s doručením opisu obžaloby upozorní, že máte právo se v jím stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména

 • zda se cítíte být nevinen nebo vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a z jakých důvodů,
 • zda máte zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu nebo zda chcete v hlavním líčení prohlásit svou vinu,
 • zda souhlasíte s popisem skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením, a
 • které skutečnosti považujete za nesporné.

Spolu s tím Vás předseda senátu poučí o následcích spojených s těmito vyjádřeními a zároveň i o tom, že vyjádření k obžalobě, nejde-li o doznání nebo o prohlášení viny, může za Vás učinit i Váš obhájce.

Předseda senátu Vás dále vyzve, abyste soudu včas sdělil návrhy na provedení dalších důkazů u hlavního líčení a uvedl okolnosti, které mají být těmito důkazy objasněny.

Soud však není vázán právní kvalifikací skutku uvedeného v obžalobě, může jej tedy posoudit jako jiný trestný čin (mírnější i přísnější) nebo může dojít k závěru, že nejde o trestný čin, ale jen o přestupek. Pokud považuje skutek za trestný čin přísněji postižitelný, než pro jaký byla podána obžaloba, je povinen Vás na tuto změnu upozornit a zajistit, abyste měl možnost na změnu zareagovat v rámci své obhajoby a mít dostatečný čas na přípravu změněné obhajoby.

C. Jaká mám práva v průběhu jednání u soudu?

Máte právo:

 • být orgány činnými v trestním řízení poučen o svých právech a mít možnost tato práva v plném rozsahu uplatňovat;
 • doznat se, prohlásit svou vinu nebo před zahájením dokazování podat návrh na uzavření dohody o vině a trestu;
 • vyjádřit se k obvinění proti Vám;
 • odmítnout vypovídat;
 • nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí;
 • účastnit se projednávání věci v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejných zasedání;
 • pronést závěrečnou řeč v průběhu hlavního líčení a v průběhu veřejného zasedání o odvolání;
 • pronést poslední slovo v hlavním líčení;
 • předkládat skutečnosti a navrhovat důkazy na svoji obhajobu;
 • právo vyjádřit se k jednotlivým provedeným důkazům a podávat námitky proti způsobu jejich provádění;
 • právo klást otázky vyslýchaným osobám;
 • podávat žádosti a návrhy (ohledně provedení důkazů a způsobu rozhodnutí);
 • podávat opravné prostředky (a to jak řádné, tj. stížnost, odvolání, odpor, tak mimořádné, tj. návrh na obnovu řízení a dovolání) či dát podnět ke stížnosti pro porušení zákona;
 • zvolit si obhájce (pokud si jej nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník) a žádat jej o radu i v průběhu úkonů, které provádí sám orgán činný v trestním řízení;
 • hovořit se svým obhájcem bez přítomnosti třetí osoby;
 • požadovat, abyste byl vyslýchán za přítomnosti Vašeho obhájce a aby se Váš obhájce účastnil jednotlivých úkonů trestního řízení;
 • používat svůj mateřský jazyk nebo jiný jazyk, který ovládáte, před orgány činnými v trestním řízení, pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk.

i. Je moje přítomnost u soudu povinná? Za jakých podmínek je možné se soudního procesu osobně neúčastnit?

Ve Vaší nepřítomnosti se může hlavní líčení provést, jen když soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez Vaší přítomnosti, a přitom

 • Vám byla obžaloba řádně doručena a byl jste k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán a
 • o skutku, který je předmětem obžaloby, jste byl už některým orgánem činným v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo ustanovení o zahájení trestního stíhání a byl jste upozorněn na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování.

Na následky nedostavení se k hlavnímu líčení musíte být v předvolání upozorněn.

Hlavní líčení se tedy může konat bez Vaší přítomnosti, nikoli však v případě, že

 • jste ve vazbě;
 • jste ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • se věc týká trestného činu, za který by vám mohl být uložen trest odnětí svobody na více než 5 let.

Ani v takových případech však nemusíte být u hlavního líčení přítomen, pokud soud výslovně požádáte, aby se hlavní líčení konalo ve Vaší nepřítomnosti, pokud soud nebude Vaši osobní přítomnost považovat za nezbytnou.

V případech nutné obhajoby se hlavní líčení nemůže konat bez přítomnosti Vašeho obhájce.

ii. Mám právo na tlumočníka a překlady dokumentů? V jakém rozsahu?

Pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk, jste oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvedete, že ho ovládáte.

Je-li pak třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo prohlásíte-li, že neovládáte český jazyk, přibere se tlumočník, který tlumočí při úkonech trestního řízení. Přibraný tlumočník může na Vaši žádost přetlumočit i Vaši poradu s obhájcem, která je v přímé souvislosti s procesními úkony, a poradu v průběhu procesních úkonů.

Orgány činné v trestním řízení jsou Vám v takovém případě povinny písemně přeložit zákonem vymezené písemnosti (např. usnesení o vazbě, rozsudek, trestní příkaz, rozhodnutí o odvolání aj.); tohoto práva na překlad se můžete vzdát.

Máte právo žádat, aby Vám soud přeložil nebo přetlumočil i jinou písemnost, která je významná z hlediska uplatnění zejména Vašeho práva na obhajobu.

iii. Mám právo na obhájce?

 • Pokud jste obviněn ze spáchání trestného činu, máte právo na obhájce. Pokud si obhájce nezvolíte sám, může Vám obhájce zvolit např. rodinný příslušník, nebo se můžete obhajovat sám. V některých případech však obhájce mít musíte (tzv. nutná obhajoba); v takovém případě Vám soudce obhájce přidělí, pokud si nějakého ve stanovené lhůtě nezvolíte sám. Obhájce musíte mít v řízení před soudem do právní moci rozhodnutí, kterým se řízení končí:
  • jste-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
  • je-li Vaše svéprávnost omezena (např. pro duševní poruchu),
  • v řízení proti uprchlému (pokud jste uprchl a řízení je vedeno ve Vaší nepřítomnosti),
  • koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let;
  • považuje-li to soud za nutné, protože má s ohledem na Váš aktuální stav pochybnost o Vaší způsobilosti se náležitě hájit;
  • jste-li mladistvý (15-18 let),
  • v hlavním líčení, jste-li zadržen;
  • v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo o uložení nebo změně ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního;
 • Ve vykonávacím řízení musíte mít obhájce, pokud soud rozhoduje ve veřejném zasedání, v případě, že
  • Vaše svéprávnost je omezena,
  • jste ve vazbě,
  • jsou pochybnosti o Vaší způsobilosti náležitě se hájit.
 • V řízení o mimořádných opravných prostředcích (stížnost pro porušení zákona, dovolání a obnova řízení) musíte mít obhájce:
  • jste-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu,
  • je-li vaše svéprávnost omezena,
  • jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let,
  • jsou-li pochybnosti o Vaší způsobilosti náležitě se hájit.
 • Pokud se jedná o řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 5 let, můžete se obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest (doživotí nebo trest nad 20 let do 30 let). Obhájce se můžete vzdát také tehdy, pokud jste zadržen a má se konat hlavní líčení.

iv. O jakých dalších procesních právech by měl(a) vědět (např. představování podezřelých před soudem)?

V průběhu celého soudního řízení přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vyjadřovat se je možno pouze se souhlasem předsedy senátu (samosoudce), k němuž se hovoří jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu (předseda senátu však může dovolit osobám, jejichž věk nebo zdravotní stav to odůvodňuje, aby při přednesech i výpovědi seděly). Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní po výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje. Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují ‚pane – paní – slečno‘ s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.). V jednací síni není dovoleno mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), jíst, pít nebo kouřit, a to ani o přestávce. Osoby přítomné v jednací síni jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo narušit průběh či důstojnost soudního jednání, včetně projevování souhlasu nebo nesouhlasu s průběhem jednání, výpovědí osob, s vyhlášenými rozhodnutími aj. Rovněž je třeba vypnout všechny přístroje, které by mohly rušit průběh a důstojnost jednání, zejména mobilní telefony.

Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní.

D. Možné tresty

 • domácí vězení,
 • obecně prospěšné práce,
 • propadnutí majetku,
 • peněžitý trest,
 • propadnutí věci,
 • zákaz činnosti,
 • zákaz držení a chovu zvířat,
 • zákaz pobytu,
 • zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 • ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,
 • ztrátu vojenské hodnosti,
 • vyhoštění.

Ochranná opatření jsou opatření preventivní povahy, která lze na rozdíl od trestů uložit např. i za činy jinak trestné osobám, které nejsou trestně odpovědné pro nepříčetnost nebo pro nedostatek věku. Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně i vedle trestu. Ochrannými opatřeními jsou:

 • ochranné léčení,
 • zabezpečovací detence,
 • zabrání věci,
 • zabrání části majetku,
 • ochranná výchova.
Poslední aktualizace: 06/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.