Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Tjeckien

Enligt Tjeckiens författning kan du endast bestraffas med stöd av lag och på det sätt som fastställts i relevanta lagar. Dessa lagar är strafflagen, lagen om ungdomsrätt och lagen om rättegången i brottmål . I lagarna fastställs de straffrättsliga förfarandena, och här finns också särskilda villkor för hur du utövar och genomdriver dina rättigheter. I dessa faktablad förklaras vad som händer om en person misstänks eller anklagas för ett brott. Information om smärre brott som trafikbrott som vanligtvis omfattas av en på förhand fastställd påföljd finns i faktablad 5. Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

1.             Förberedande förfarande

Förberedelsefasen inleder förfarandet i det straffrättsliga förfarandet. Den kan delas in i två delar:

  • Förfaranden vid de myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet innan beslut om att väcka åtal fattas kallas undersökningsskedet.
  • Utredningsskedet är en del av åtalet från den tidpunkt då beslut om att väcka åtal fattas till dess att åtal faktiskt väcks eller ärendet avslutas på annat sätt (se faktablad 2).

2.             Inledande diskussion om åtalspunkterna

Under den inledande diskussionen kommer domstolen att undersöka om målet har klargjorts på vederbörligt sätt under det förberedande förfarandet och om åtalspunkterna utgör en lämplig grund för fortsatta förhandlingar. Den avgör också om domstolen har behörighet att avgöra målet.

3.             Själva rättegången

Detta är den viktigaste delen av det straffrättsliga förfarandet. Bevisningen undersöks och ett avgörande fattas i målet. Under detta skede av det straffrättsliga förfarandet förhörs den (de) tilltalade och eventuella vittnen samt målsäganden(a) i domstolen. Rättegången är offentlig, muntlig och genomförs på tjeckiska. Om du inte talar tjeckiska har du rätt att få en tolk.

4.             Förfarandet i appellationsdomstolen

Den tilltalade, hans familj, advokaten, den allmänna åklagaren eller målsäganden har rätt att överklaga inom åtta dagar. Om ett överklagande lämnas in, granskar appellationsdomstolen förstainstansdomstolens avgörande.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

1. Juridisk rådgivning

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

  • Undersökning
  • Utredning
  • Häktning
  • Beslut i det förberedande förfarandet, ett åtal
  • Förkortat förberedande förfarande

3. Mina rättigheter under rättegången

  • Domstolsrättegång
  • Straff, brottsoffrets rättigheter

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Trafikbrott och andra smärre brott

Länkar

Tjeckiens justitieministerium

Tjeckiens inrikesministerium

Tjeckiens advokatsamfund

Information om mänskliga rättigheter

Rättsinformation för alla

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.