Tilltalade (brottmål)

Tjeckien

I detta faktablad får du veta under vilka förhållanden du har rätt att företrädas av en advokat, hur du hittar en advokat och hur advokatens kostnader täcks om du inte har råd att betala. Här får du också veta vad en advokat kan göra för dig.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Hitta en advokat

Tilltatalade i brottmål får endast försvaras av advokater som finns med i det tjeckiska advokatsamfundets (CBA) advokatregister.

Om du behöver en försvarsadvokat kan du kontakta det tjeckiska advokatsamfundet (http://www.cak.cz/eller kontakta någon av advokaterna i registret direkt).

Vad händer om jag inte väljer en advokat?

Om du inte väljer en advokat måste du försvara dig själv.

I vissa fall är du skyldig att ha en försvarsadvokat och domstolen utser då en försvarsadvokat åt dig, om du inte själv väljer en inom en utsatt tidsfrist. I följande situationer måste du har en försvarsadvokat:

  • om du är häktad eller under observation på en medicinsk enhet,
  • om din behörighet att utföra rättshandlingar är begränsad,
  • om du är flykting,
  • om du är under 18 år,
  • om du har ett fysiskt eller mentalt funktionshinder och det är tvivelaktigt om du kan försvara dig själv på lämpligt sätt,
  • om du kan dömas till mer än fem års fängelse,
  • om förenklade förfaranden ska inledas mot dig som frihetsberövad person,
  • i förfaranden där det krävs av dig att du genomgår förebyggande medicinsk behandling (bortsett från behandling för alkoholism),
  • i vissa förfaranden med ett utländskt inslag.

Vem betalar för advokaten?

Det är den tilltalade som betalar för advokatens tjänster. Om domstolen utser en advokat åt dig betalar staten för försvaret. Staten betalar också om du har rätt till kostnadsfritt försvar.

Hur stort är advokatens arvode?

Betalningen för försvarsadvokatens tjänster specificeras i ett avtal mellan dig och din försvarsadvokat eller regleras enligt lagen om advokatarvoden (om du inte har ett avtal).

När har du rätt till kostnadsfritt försvar?

Om du inte har tillräckligt mycket pengar för att kunna betala kostnaderna för ditt försvar, har du rätt till en reducerad avgift eller kostnadsfritt försvar (båda kallas "kostnadsfritt försvar"). En domare eller domstolens ordförande fattar beslut om din ansökan utifrån information om din ekonomiska situation. Denna ansökan måste lämnas in av dig under det förberedande förfarandet genom den allmänna åklagaren eller under rättegången.

Du kan beviljas kostnadsfritt försvar även utan en sådan ansökan om bevisningen antyder att det är lämpligt.

Länkar

Lagen om advokatarvoden

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.