Tilltalade (brottmål)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vilka är de olika skedena i en brottsutredning?

Syftet med det förberedande förfarandet är att undersöka om ett brott har begåtts och vem som begick brottet (undersökningsskedet) och sedan säkra bevisning och förbereda målet för domstol (utredningsskedet).

Det förberedande förfarandet utförs av polisen som övervakas i sitt arbete av den allmänna åklagaren som avgör om förfarandet har genomförts på vederbörligt sätt.

Vissa åtgärder kan endast utföras av den allmänna åklagaren eller måste beslutas av åklagaren (såsom när det förberedande förfarandet ska avslutas), medan domaren har behörighet att besluta om andra åtgärder (exempelvis häktning, anhållande, husrannsakan och avlyssning).

Klicka på länkarna nedan för mer information om varje skede i utredningen före rättegången.

Förfarandet innan åtal väcks – undersökning (1)

Vad är syftet med undersökningen?

För att fastställa brottets karaktär och vem som som begått brottet kan polisen:

 • höra vittnen,
 • skaffa sakkunnigutlåtanden,
 • granska dokument,
 • söka efter föremål och undersöka brottsplatsen,
 • föra polisprotokoll, ta fingeravtryck och kroppsmått samt undersöka misstänkta,
 • utföra brådskande handlingar,
 • frihetsberöva misstänkta,
 • använda andra utredande förfaranden på lämpligt sätt.

Undersökningen avslutas med ett beslut om att inleda åtal mot en specifik person eller på flera andra sätt (uppskov, tillfälligt uppskov, överlämna målet för administrativ handläggning).

Vilka är tidsfristerna för detta skede?

Tidsfristen är två, tre eller sex månader beroende på hur allvarligt målet är. Om det inte går att slutföra undersökningen kan den allmänna åklagaren ändra eller förlänga tidsfristen på grundval av en skriftlig motivering.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Du kommer inte att informeras om vad som händer i detta skede förrän du måste ta direkt del i förfarandet.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar språket?

Om du uppmanas att klargöra vissa händelser kommer polisen att ordna en tolk. Denne tolkar frågorna och dina svar för att till sist tolka den skriftliga rapporten innan du uppmanas att skriva under den.

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

Du kan begära att en advokat är närvarande vid klargörandet. Det är inte obligatoriskt att en advokat närvarar i detta skede och en advokat kommer inte att utses åt dig om du inte själv har valt att kontakta en sådan. Du kan be om advokatens råd, men inte om hur du ska besvara en fråga som redan har ställts. Du måste låta din egen tolk hjälpa dig och din advokat i det här skedet.

Kommer man att begära information från mig? Bör jag lämna information?

I detta skede kan polisen be dig att klargöra omständigheter som de utreder. Det är din skyldighet att lämna en sanningsenlig förklaring. Du kan vägra att lämna en förklaring om du (eller en person som du står i relation till) riskerar åtal utifrån din utsaga. Du kan också vägra om du skulle bryta en tystnadsplikt.

Vad händer om jag säger något som är till nackdel för min talan?

Din utsaga kommer endast att användas för att avgöra om åtalet kommer att inledas mot en specifik person för ett specifikt brott. Om straffrättsliga förfaranden inleds kommer din utsaga endast att betraktas som ett vittnesmål om det gavs tidigt och inte kunde ha upprepats senare. Det måste också ha framförts i närvaro av en domare. I annat fall måste du vittna på nytt i ett senare skede av det straffrättsliga förfarandet (i regel inför domstol).

Kan jag kontakta en familjemedlem eller en vän?

På din begäran kommer polisen att informera en familjemedlem eller en vän om att du har frihetsberövats, under förutsättning att detta inte hindrar polisutredningen och det inte kräver orimliga insatser.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver det?

Polisen kommer att ordna en medicinsk undersökning och inhämta ett läkarutlåtande om ditt medicinska tillstånd när du presenteras för undersökningen eller frihetsberövas. Du måste omgående försättas på fri fot om läkaren beslutar detta. Polisen tar dig vid behov till en medicinsk enhet.

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Du kan kräva rätten att få kontakta din ambassad och föra privata diskussioner med en företrädare för ambassaden under alla skeden i det straffrättsliga förfarandet.

Jag bor i ett annat land. Måste jag vara närvarande under utredningen?

En domare kan begära att du förhörs innan du lämnar landet, om det är väsentligt för målet och förhindrar att bevisning går förlorad. Du kan även förhöras efter du har lämnat landet om en framställan om detta görs till de relevanta myndigheterna i det land där du bor.

Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland?

Inte i det här skedet.

Kommer jag att hållas kvar i häkte eller försättas på fri fot?

Om det är nödvändigt att du är närvarande, kommer du att ställas inför domstolen eller frihetsberövas. Om du inte därefter åtalas eller om du inte ställs inför domaren inom 48 timmar efter att du frihetsberövats så att denne kan fatta beslut om häktning, måste du försättas på fri fot.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Ja.

Kommer man att be mig lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår, saliv) eller andra kroppsvätskor?

Om detta krävs för att fastställa din identitet eller kontrollera om det finns spår på din kropp från brottet eller om detta krävs för bevisningen, kommer dina fingeravtryck, ett DNA-prov, biologiskt material eller yttre mått på din kropp att tas eller en kroppsvisitation eller liknande att utföras.

Om du sätter dig till fysiskt motvärn kan åklagaren ge tillstånd till tvångsåtgärder. Om du vägrar kan du få böter på upp till 50 000 CZK.

Om den information som har samlats in på detta sätt inte längre är nödvändig för fortsatta förfaranden eller i syfte att förhindra, leta efter och upptäcka brottsliga aktiviteter, kommer det att förstöras.

Kan jag jag erkänna mig skyldig till alla eller vissa åtalspunkter före rättegången?

Om ditt erkännande är tillförlitligt, kan det ligga till grund för det fortsatta åtalet eller för ett beslut om förenklat förfarande.

Kommer jag att få information om vittnen som har vittnat mot mig och om annan bevisning?

I detta skede av förfarandena kommer du inte att få denna information.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Ja, polisen kommer att begära ett utdrag ur straffregistret.

Väcka åtal – utredning (2)

Vad är syftet med detta skede?

Under utredningen letar polisen efter och undersöker bevisning som är viktig för prövningen av målet. Polisen letar efter såväl bevisning som är till fördel för den tilltalade som bevisning som talar emot den tilltalade.

Vilken tidsfrist gäller för utredningen?

Tidsfristen är två, tre eller sex månader beroende på hur allvarligt målet är. Tidsfristen kan förlängas av den allmänna åklagaren grundat på skriftliga skäl som lämnas av polisen. Men åklagaren måste i varje enskilt fall se över skälen åtminstone en gång i månaden.

Polisen måste agera så snabbt som möjligt. Om du påverkas negativt av ett dröjsmål, kan du be den allmänna åklagaren att lösa problemet. Om dröjsmålen orsakas av den allmänna åklagaren, kan du be hans eller hennes överordnade att lösa problemet.

Den tilltalade kan också kräva ersättning för skador som inte är ekonomiska och som orsakats av dröjsmål i förfarandet eller också skadestånd. När domstolen fastställer påföljd kommer den att ta hänsyn till eventuella dröjsmål under denna fas.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Du kommer att delges beslutet om att väcka åtal. Detta innehåller en beskrivning av den gärning du anklagas för, av den rättsliga grunden och av skälen. Du kan lämna in en invändning mot detta beslut inom en tidsfrist på tre dagar och den allmänna åklagaren fattar då beslut om din invändning.

Du eller din försvarsadvokat kommer att informeras om utredningsförfarandena och du kommer att ha rätt att delta i dessa genom din försvarsadvokat, att ställa frågor till vittnena och lägga fram bevisning. Du och din försvarsadvokat kan nekas åtkomst till din akt under utredningen om det finns rättmätiga skäl till det.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar språket?

Om du inte talar tjeckiska, kommer du under undersökningen att få en tolk för ett språk du talar eller för ditt modersmål.

Du kommer också att få en tolk under utredningsförfarandena. I det här skedet kommer polisen att låta dig delta och ställa frågor om du vill.

På din begäran kommer du att få en skriftlig översättning av beslutet om att väcka åtal, häktningsbeslutet eller beslutet om villkorligt uppskov av åtalet.

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

Det kan du göra när som helst och samtalets förtrolighet måste säkerställas. En tolk kommer att ordnas på advokatens begäran. Du kan själv välja en advokat (se faktablad 1).

Kommer man att begära information från mig? Bör jag lämna information?

Du har rätt att framföra din åsikt om målet och du har också rätt att inte säga någonting.

Kan jag göra invändningar mot undersökningspolisen, den allmänna åklagaren eller domaren?

Du kan göra en invändning mot polistjänstemannen eller den allmänna åklagaren liksom mot protokollföraren, övervakaren, domstolstjänstemannen, mot den sakkunniga som förordnats av rätten, mot tolken samt mot domaren om du anser att de är partiska – det vill säga om du anser att de har personliga intressekonflikter i ditt mål eller i förhållande till någon av parterna eller deras företrädare och att de därför inte kan fatta opartiska beslut.

I allmänna ordalag anses en person alltså partisk om han eller hon redan har bidragit till förfarandena i en annan processfunktion. Exempelvis kan en domare inte förklara någon skyldig och besluta om straff om samma domare har meddelat häktningsbeslut i det förberedande förförandet, beslutat om avlyssning och så vidare.

Den person som först beslutar om din invändning är den person vars partiskhet du har invänt mot.

Om du inte är nöjd med detta beslut kan du anföra klagomål mot denna persons beslut inom tre dagar och en överordnad myndighet kommer sedan att fatta beslut. Beslut i procedurfrågor som fattats av en partisk person får inte tillämpas i straffrättsliga förfaranden.

Vad händer om jag säger något som är dåligt för mitt mål?

Allt du säger kan användas för dig eller mot dig. Ditt vittnesmål i detta skede av förfarandet kan användas som bevisning.

Kan jag kontakta en familjemedlem eller en vän?

Polisen avgör om du kan kontakta din familj eller vänner under undersökningen, frihetsberövandet och anhållandet. Om du har häktats har du rätt att skriva brev (breven läses av Tjeckiens fängelseväsende om du har häktats på grund av risken för att du kan påverka vittnen och även av den allmänna åklagaren som har behörighet att censurera dina brev).

Du har rätt att ta emot besökare en gång varannan vecka när du sitter i fängelse, men om du är häktad kommer någon annan att vara närvarande under besöken på grund av risken för att du kan påverka vittnen.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver det?

Om du är häktad kommer du att få träffa fängelseläkaren som är förpliktad att tillhandahålla lämplig medicinsk vård. Om du är intagen för undersökning eller frihetsberövad, se #Podstránka_1här

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Ja, i förfarandenas samtliga skeden. Alla möten med en konsulattjänsteman är förtroliga. Domstolen kommer med ditt samtycke att informera konsulatet om att du har häktats.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag vara närvarande under utredningen?

Det är inte nödvändigt att du är närvarande om din undersökning har ägt rum och om du inte vill vara närvarande vid utredningen. Om det finns risk för att du flyr kommer du att häktas eller få tillstånd att röra dig fritt när du har skriftligen har intygat att du kommer att återvända när du inkallas.

Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland?

Ja, om villkoren är uppfyllda för utlämning eller överlämnande för åtal eller för avtjänande av straff i ett annat land och ett sådant förfarande inte är undantaget genom lag.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Ja, men du är skyldig att ha en giltig postadress eller på annat sätt stå i kontakt med de myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet. I annat fall kan du anhållas och placeras i häkte.

Kommer man att be mig lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår eller saliv) eller andra kroppsvätskor? Förekommer kroppsvisitation?

Ja, om det är nödvändigt. Du är skyldig att rätta dig efter en sådan inkallelse.

Kan mitt hem, mina affärslokaler, min bil eller andra ägodelar genomsökas?

Ja, en husrannsakan kan äga rum med hjälp av ett beslut utfärdat av en domare. I andra lokaler kan detta göras med hjälp av ett beslut utfärdat av den allmänna åklagaren eller polisen.

Kan jag jag erkänna mig skyldig till alla eller vissa åtalspunkter före rättegången?

Ja, under polisens undersökning.

Kan en åtalspunkt ändras innan domstolsförhandlingarna inleds?

Nej, endast åtalspunktens juridiska beskrivning kan ändras. För att kunna åtala dig för en annan handling krävs ett nytt beslut om att väcka åtal.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan har åtalats för i en annan medlemsstat?

Ja. Detta gäller dock inte om åtalet i den andra medlemsstaten i ditt mål slutade i en dom, sköts upp, slutade med godkännande eller lösning eller omprövades som en förseelse i stället för ett brott.

Kommer jag att få information om de vittnen som finns mot mig?

Du kan ta reda på deras identitet och innehållet i deras vittnesmål genom att undersöka akten eller om du och din försvarsadvokat är närvarande under deras undersökning. Skyddade vittnens identitet kommer inte att avslöjas för dig.

Kommer jag att få information om annan bevisning mot mig?

Ja, så snart som du och din försvarsadvokat får undersöka akten.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Ja.

Häktning (3)

Kommer jag att hållas kvar i häkte eller försättas på fri fot?

Endast en person som har åtalats får häktas.

Om du överlämnas till domstolen med en häktningsframställan om att häktas inom 48 timmar efter frihetsberövandet eller 24 timmar efter anhållandet, kommer domstolen att avgöra om du ska häktas eller inte.

Skälen för häktning kan vara:

 • möjligheten att du avviker från åtal eller straff (flyktfara),
 • möjligheten att du försvårar utredningen, till exempel genom att påverka vittnen (kollusionsfara),
 • möjligheten att du fullbordar brottet du hade påbörjat eller begår ett nytt brott (recidivfara).

Om skälen för häktning inte längre är aktuella eller inte längre föreligger, kommer du att försättas på fri fot efter ett beslut från den allmänna åklagaren.

Du måste också försättas på fri fot efter att den laga tidsfristen har löpt ut. För häktning vid kollusionsfara är tidsfristen tre månader. För häktning vid flykt- och recidivfara är tidsfristen ett år i mål som ger ett möjligt straff på upp till fem år, två år i mål som eventuellt ger ett högre straff, tre år för särskilt allvarliga fall och fyra år om ett exceptionellt straff kan utfärdas för brottet.

Men av dessa tidsfrister gäller endast en tredjedel under det förberedande förfarandet och två tredjedelar för förfarandena i domstol.

Skälen till att häkta dig undersöks kontinuerligt. Ett nytt beslut måste fattas av åklagaren när du har varit häktad i tre månader liksom 30 dagar efter att åtalet har lämnats in och alltid var tredje månad efter att det tidigare beslutet har trätt i kraft.

Hur kan jag friges från häktet?

Du har alltid rätt att begära att friges från häktet fjorton dagar efter att det senaste häktningsbeslutet trädde i kraft. Men om du kan uppge andra skäl i din begäran kan du begära att försättas på fri fot när som helst.

Du har rätt att föreslå att häktningen vid flykt- eller recidivfara ersätts av:

 • ditt skriftliga löfte om att du kommer att leva ett laglydigt liv och att du kommer att inställa dig vid domstolen när det är nödvändigt,
 • ge en penninggaranti (borgen) som fastställs av domstolen,
 • övervakning av en övervakare,
 • en garanti ställd av en intresserad medborgarorganisation eller annan tillförlitlig person.

I händelse av häktning vid recidivfara för vissa brott som specificerats enligt lag kan en penninggaranti inte accepteras. Penninggarantin måste ges av en annan person än dig.

Beslut under det förberedande förfarandet – ett åtal (4)

Vad är syftet med detta skede?

I detta skede avslutas utredningen av brottmålet och den allmänna åklagaren beslutar om nästa förfarande:

 • överlämna målet till en annan myndighet,
 • lägga ned åtalet,
 • villkorligt lägga ned åtalet,
 • godkänna lösning,
 • väcka åtal mot dig i domstol.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Den allmänna åklagarens beslut eller åtalet kommer att överlämnas till dig. Du har rätt att lämna in en invändning mot:

 • att åtal väcks mot dig,
 • att åtalet skjuts upp,
 • att åtalet skjuts upp villkorligt,
 • en lösning.

Ett beslut om din invändning kommer att fattas av den överordnade allmänna åklagaren.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar tjeckiska?

Se väcka åtal– utredning (2).

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

Se #Podstránka_2väcka åtal – utredning (2).

Kommer jag att häktas eller försättas på fri fot?

Om det fortfarande finns skäl för häktningen och om den laga tidsfristen för häktningen inte har överskridits, kommer väckandet av åtalet inte att påverka häktningens längd.

Kan åtalet ändras före rättegången?

Åtalspunkterna liksom den allmänna åklagarens beslut i detta skede måste bygga på de uppgifter som gav upphov till åtalet. Men den juridiska beskrivningen kan ändras om den allmänna åklagaren beslutar att det är lämpligt.

Kan jag dömas och kan straffet avgöras utan rättegång?

I mindre allvarliga fall kan domaren utfärda ett strafföreläggande till dig som innehåller ett beslut om din skuld och ditt straff utan handläggning av målet.

Strafföreläggandet kan medföra:

 • villkorlig fängelsedom eller husarrest i ett år,
 • samhällstjänst,
 • ett förbud mot vissa aktiviteter i fem år,
 • ett ekonomiskt straff,
 • ett förbud mot bosättning i upp till fem år,
 • utvisning i upp till fem år,
 • eller liknande straff.

Om du inte invänder mot föreläggandet inom åtta dagar efter att du har tagit emot det, träder det i kraft och verkställs. Om du lämnar in en invändning inom tidsfristen eller om strafföreläggandet inte kan överlämnas till dig, kommer en rättegång att hållas. Se faktablad 3.

Kommer jag att få information om bevisningen mot mig?

Åtalet innehåller bevisning som den allmänna åklagaren kommer att presentera under rättegången. Ytterligare bevisning kan ses i akten eller komma fram under handläggningen av målet.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Det ingår redan i akten.

Förkortat förberedande förfarande (5)

Syftet med detta skede

Om en misstänkt grips på bar gärning på brottsplatsen för ett brott som kan ge högst tre års fängelse eller om det är sannolikt att rättegången skulle äga rum inom två veckor kan förkortade förfaranden hållas.

I dessa förfaranden informerar polisen den misstänkta om det brott som han eller hon är misstänkt för att ha begått utan att väcka åtal. Om det förkortade förberedande förfarandet avslutas inom två veckor, kan den allmänna åklagaren lämna in en begäran till domstolen om att straffa förövaren.

Vad kommer jag att få veta om vad som händer?

Du kommer att informeras om detaljerna för det misstänkta brottet senast när undersökningen av dig inleds. Du kommer att få information om dina rättigheter.

Kommer jag att få en tolk om jag inte talar språket?

Ja, en tolk kommer att vara närvarande som talar ett språk du talar eller ditt modersmål. Det skriftliga yrkandet om straff kommer att översättas.

I vilket skede kommer jag att få tala med en advokat?

När som helst om du väljer en advokat. Om du inte friges från frihetsberövandet efter undersökningen, kommer domstolen att utse en advokat åt dig om du inte har någon.

Kommer man att begära information från mig? Bör jag lämna information?

Se väcka åtal – utredning (2).

Vad händer om jag säger något som är dåligt för mitt mål?

Du kan försämra din ställning, vilket kan resultera i en fällande dom.

Kan jag kontakta en familjemedlem eller en vän? Kan jag få träffa en läkare om jag behöver det?

Se väcka åtal – utredning (2).

Kan jag kontakta min ambassad om jag är medborgare i ett annat land?

Se väcka åtal – utredning (2).

Jag kommer från ett annat land. Måste jag vara närvarande under utredningen?

Om du har försatts på fri fot, är det inte nödvändigt att du är närvarande. Men det är bra om du håller kontakten med de myndigheter som ansvarar för det straffrättsliga förfarandet och ger dem en giltig postadress, så att din frånvaro inte betraktas som flykt som du kan straffas för.

Kan jag skickas tillbaka till mitt hemland?

Ja, om domstolen beslutar att straffet är att utvisa dig.

Kommer jag att hållas kvar i häkte eller försättas på fri fot?

Om det finns skäl för häktning kommer du att häktas. Se häktning (3).

Kommer man att be mig lämna fingeravtryck, DNA-prov (t.ex. hår eller saliv) eller andra kroppsvätskor? Förekommer kroppsvisitation? Kan mitt hem, mina affärslokaler, min bil eller andra ägodelar genomsökas?

Se #Podstránka_2väcka åtal – utredning (2).

Kan jag jag erkänna mig skyldig till alla eller vissa åtalspunkter före rättegången?

Ja, under den första undersökningen eller om domstolen handlägger ditt mål i ett förkortat förfarande.

Kan åtalet ändras före rättegången?

Nya uppgifter kan inte läggas till åtalet. Men den rättsliga grunden kan ändras.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan har åtalats för i en annan medlemsstat?

Se väcka åtal – utredning (2).#Podstránka_2

Kommer jag att få information om de vittnen som finns mot mig? Kommer jag att få information om annan bevisning mot mig?

Ja, när du får åtkomst till din akt (vanligtvis då det förkortade rättsliga förfarandet inleds) eller om du är närvarande under undersökningsförfarandena.

Kommer man att begära information ur straffregistret?

Ja.

Länkar

Lagen om rättegångar i brottmål

Justitieministeriet

Rättsinformation för alla

Strafflagen

Förordning nr 273/2008 om polisen i Tjeckien

Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963

Förordning nr 101/2000 om skydd av personuppgifter

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.