Tilltalade (brottmål)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Lagen om brott definierar ett ”brott” som ett beteende som bryter mot eller hotar samhällets intressen och som uttryckligen beskrivs som ett brott i lagen eller i andra lagar.

Definitionerna ovan finns i lagen om brott och i förvaltningslagen och används i straffprocessen.

Hur handläggs fortkörnings- och parkeringsbrott och liknande?

Trafikbrott handläggs på kommunal nivå.

Kommunala myndigheter handlägger följande överträdelser och utfärdar följande böter:

 • Fortkörningsbrott som normalt sett straffas med böter på mellan 1 000 och 10 000 CZK beroende på hur allvarligt brottet är. Körförbud från en månad till ett år kan också utfärdas.
 • Andra trafikbrott har böter allt efter hur allvarligt brottet är på mellan 1 500 och 10 000 och ett eventuellt körförbud i upp till ett år.
 • Brott mot trafiklagen som leder till en dödsolycka eller personskada kan ge böter på mellan 25 000 CZK och 50 000 CZK och körförbud i ett till två år.

 

Förfarandet vid handläggning av förseelser?

Bötesförelägganden

Bötesförelägganden används vid mindre allvarliga brott som har bevisats på ett tillförlitligt sätt och där det inte räcker med en tillrättavisning. Om du är villig att betala en mindre bot, kan detta handläggas av en myndighet som inspekterar trafiken (eller av polisen) genom att man utfärdar böter på platsen. 

Allmänt förfarande vid förseelser

Förseelse prövas enligt ett administrativt förfarande. Förfarandet inleds med att en förseelse anmäls av en statlig myndighet, polisen, en kommunal myndighet eller juridisk person eller en medborgare.

Den kommunala myndigheten kan överlämna ärendet till en annan myndighet innan förfarandena inleds. Om omständigheterna antyder att det är fråga om ett brott under allmänt åtal, överlämnas saken till den allmänna åklagaren.

Du kommer att vara en part i förfarandena i egenskap av tilltalad. Brottsoffret kommer också att vara en part, om det finns ett behov av att diskutera ersättning för skador som orsakats av brottet. Slutligen kan ägaren till ett föremål som beslagtagits eller kan komma att beslagtas (exempelvis fordonets ägare) också vara en part.

Du anklagas för brottet så snart den första åtgärden görs mot dig.

Du har rätt att:

 • framföra din åsikt om alla handlingar du anklagas för och den bevisning som stöder dessa anklagelser,
  • vägra vittna,
  • bestrida uppgifterna och föreslå bevisning till ditt försvar,
  • lämna in skrivelser,
  • lämna in rättsmedel.

Muntliga förhandlingar hålls och den kommunala myndigheten utarbetar en rapport. Man kommer att ställa frågor till dig under förhandlingarna och du kan verkställa dina rättigheter (såsom anges ovan). Rapporten kommer att ingå i akten. Den kommunala myndigheten kommer att be dig att granska dokumenten som ingår i akten innan den utfärdar sitt beslut. Du har rätt att framföra din åsikt om dessa dokument.

Brottsförfarandet avslutas:

 • när förfarandena avslutas av de skäl som anges i lagen om brott (exempelvis om gärningen inte är ett brott, om du inte har begått brottet, en påföljd vore betydelselös jämfört med det straff du kommer att få för en annan gärning i det straffrättsliga förfarandet och liknande skäl),
 • när beslutet utfärdas, där du förklaras skyldig till brottet och får en påföljd.

Kan personer från andra medlemsstater åtalas för dessa brott?

Personer från andra medlemsstater kan åtalas på samma sätt som tjeckiska medborgare.

Kan jag överklaga?

Du har rätt att överklaga. Men du kan inte överklaga böter som utfärdats i bötesförfaranden.

Ett beslut som ifrågasätts genom ett överklagande kan inte verkställas förrän en överordnad myndighet har fattat beslut om överklagandet.

Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsmyndigheten (normalt sett den kommunala myndigheten) inom 15 dagar från det datum då beslutet meddelades dig.

Kommer dessa brott att visas i straffregistret?

Nej.

Länkar

Trafikbrott

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.