Tilltalade (brottmål)

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Var kommer rättegången att hållas?

Rättegången kommer att hållas i den lokala distriktsdomstolen och den kommer att vara öppen för allmänheten. Om du har erkänt att du har begått brottet eller brotten som du anklagas för, kommer åklagarsidan att begära ett förfarande för erkännande av skuld. I det fallet kommer domstolen endast att bestå av en yrkesdomare. Samma sak gäller om det enda straff man har yrkat på är böter.

Om du inte har erkänt dig skyldig, kommer även lekmannadomare att delta vid prövningen. Domstolen består då av en yrkesdomare och två lekmannadomare.

Om åklagaren kräver fängelse i minst fyra år, kommer målet att prövas av en jury. Domstolen består då av tre yrkesdomare och sex juryledamöter. Undantaget är mål som rör narkotikabrott och ekonomisk brottslighet som prövas av yrkesdomare och lekmannadomare oavsett vilket straff man har yrkat på.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Om målet ska prövas som ett mål med erkännande, kan man komma överens om att åtalspunkterna ändras för att stämma överens med det brott du kan erkänna dig skyldig till.

Så snart rättegången mot dig har inletts kan endast mindre väsentliga delar av åtalspunkterna ändras. Åtalspunkterna får inte utökas utan ditt samtycke.

Vilka är mina rättigheter under rättegången?

Du måste vara närvarande under hela rättegången. Domstolen kan tillåta att du lämnar en förhandling när du har lämnat ditt eget vittnesmål.

Om du, efter att ha kallats till en förhandling, uteblir utan att meddela en berättigad grund för detta, kan domstolen besluta att vittnena förhörs i din frånvaro. Domstolen kan meddela sitt beslut i din frånvaro, om åklagarsidan har begärt fängelse i upp till sex månader och du har gett ditt samtycke till att rättegången slutförs. Om du får ett ovillkorligt straff på upp till tre månaders fängelse, kan målet slutföras även utan ditt samtycke.

Sedan den 1 november 2009 har det varit möjligt att delta i rättsliga förfaranden via videolänk, om det högsta straff som yrkas är böter eller fängelse i upp till ett år. Men det är inte alla domstolar som har installerat den utrustning som krävs för att du ska kunna utnyttja detta alternativ.

Om du inte talar och förstår domstolens språk, har du rätt att få hjälp av en tolk under hela rättegången. Tolken hjälper dig också om du behöver prata med din advokat under en förhandling.

Om du inte redan har en advokat, kommer domstolen att utse en åt dig om du nekar till anklagelserna mot dig och åklagaren yrkar en strängare påföljd än böter. Om du erkänner dig skyldig i ett mål där åklagarsidan yrkar på ett fängelsestraff, kommer domstolen att utse en advokat åt dig om du ber om en. Om du är oenig med din advokat eller vill ha en ny advokat av något annat skäl, kommer din önskan vanligtvis att beviljas.

Du behöver inte besvara några frågor under rättegången eller tala sanning. Du kan inte straffas för att ha kommit med osanna utsagor under rättegången. Din advokat kan ge dig råd om hur dina intressen tillvaratas på bästa sätt om du avger en utsaga i målet.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till bevisningen mot mig?

Användningen av skriftlig bevisning under rättegången regleras i detalj i lagen. Förutom detta finns det så gott som inga regler och du får fritt ta fram vilken bevisning som helst. Du och din advokat kan invända mot vittnenas eller bevisningens tillåtlighet, i synnerhet om det är irrelevant i ditt mål eller om bevisningen har samlats in på olaglig väg. Domstolen avgör om vittnen eller bevisning som du invänt mot ska tillåtas. I de flesta fall förklarar domstolen att bevisning som samlats in på olaglig väg är otillåten. Domstolen avgör betydelsen för den aktuella bevisningen efter att ha prövat övrig bevisning.

Du kan begära att vissa vittnen kallas för att vittna vid en förhandling eller att en särskild bevisning tas fram för att stödja ditt mål. Detta kan exempelvis vara en passagerarlista som visar att du inte var på brottsplatsen när brottet begicks. Om åklagarsidan inte godtar relevansen för viss bevisning, kommer domstolen att besluta i den här frågan.

Den part som har kallat vittnet får förhöra vittnet först. Efteråt får den andra parten möjlighet att korsförhöra vittnet. När domstolen avgör domen, bedömer den säkerheten och tillförlitligheten hos de vittnesutsagor som lämnats under rättegången.

Tar man hänsyn till straffregistret?

Information om tidigare fällande domar övervägs om det framgår av beskrivningen av brottet att det handlar om ett återfall i brott. I sällsynta fall kan information om verkningssättet i det tidigare målet åberopas för att bestyrka skuld eller oskuld i det pågående målet. Normalt sett påverkas straffets längd, om du tidigare har dömts för ett liknande brott, om du har begått brottet under prövotiden efter en villkorlig dom eller under villkorlig frigivning.

Normalt sett utreds inte tidigare fällande domar som du eventuellt har i andra medlemsstater.

Vad händer vid slutet av rättegången?

Målet avslutas med domstolsbeslutet. Utgången kan vara någon av följande:

  • Frikännande
  • Böter
  • Villkorlig dom som också kan vara beslut om behandling eller beslut om samhällstjänst
  • Ovillkorligt fängelsestraff

Vid villkorlig dom fastställer domstolen normalt sett ett fängelsestraff som du inte behöver avtjäna, om du inte begår fler brott under prövotiden som vanligtvis är ett eller två år. Som villkor för prövotiden kan domstolen kräva att du övervakas av en övervakare, behandlas för alkoholmissbruk eller för andra typer av missbruk, får psykiatrisk behandling och/eller utför ett visst antal timmars obetald samhällstjänst som domstolen beslutar om.

Det finns särskilda straffpåföljder för ungdomsbrottslingar (brottslingar under 18 år).

Vilken funktion har brottsoffret under rättegången?

Brottsoffret behandlas som ett vittne som alla andra vittnen. Men i vissa fall har brottsoffret rätt att ha en advokat som utsetts separat av domstolen och/eller att beviljas skadestånd under rättegången under förutsättning att skadeståndsanspråken är enkla och väldokumenterade och att domstolens beviljande av skadestånd inte ger upphov till materiella besvär.

Länkar

Danska rättegångslagen

Senaste uppdatering: 13/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.