Tilltalade (brottmål)

Danmark

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person misstänks eller anklagas för ett brott som handläggs vid en rättegång i domstol. Information om trafikbrott som vanligtvis omfattas av en på förhand fastställd påföljd som böter finns i faktablad 5. Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Danmark

Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

 • Polisen utreder alla brottsfrågor. Detta omfattar förhör av misstänkta, brottsoffer och vittnen.
 • Om polisen misstänker att du har begått ett brott kommer du att delges denna misstanke. Därefter har du vissa grundläggande rättigheter, exempelvis rätt till juridisk rådgivning i allvarliga fall.
 • Polisen avgör om du ska anhållas eller inte.
 • Om du har begått ett allvarligt brott kan du – efter att målet har lagts fram för en domare – hållas kvar i häkte under tiden som saken utreds.
 • När utredningen har avslutats, skickas målet till åklagarväsendet som avgör om åtalet ska läggas ned eller om målet ska tas upp i en rättegång.
 • Om åklagarmyndigheten beslutar att målet ska fullföljas, kan man göra detta genom att utfärda ett meddelande om slutgiltig påföljd, åtal eller inkallelse till domstol för att få riktlinjer inför rättegången.
 • Brottmål prövas av distriktsdomstolarna som förstainstansdomstol. Antalet domare beror på hur allvarligt målet är och om du erkänner dig skyldig eller nekar.
 • Domstolens utslag kan vanligtvis överklagas till överrätten (landsretten). Du kan antingen begära att saken prövas på nytt eller överklaga domen i den del som rör påföljden.
 • Du har rätt till ersättning för ogrundat frihetsberövande om målet mot dig läggs ned eller om du frikänns.
 • Den danska fängelse- och frivårdsmyndigheten besvarar frågor som rör avtjänande av straff.

Du hittar information om alla skeden i det straffrättsliga förfarandet och om dina rättigheter i faktabladen. Informationen ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Bestämmelserna som rör det straffrättsliga förfarandet, inklusive polisutredningar, åklagarsidans förberedelse av rättegången och själva rättegången har fastställts i den danska rättegångslagen.

Observera att särskilda bestämmelser gäller på Grönland och Färöarna.

Genom Lissabonfördraget har Danmark avstått från det europeiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor och deltar följaktligen inte i sådant samarbete på samma sätt som andra medlemsstater. I varje individuellt fall måste du därför ta reda på om den specifika EU-lagstiftningen gäller i Danmark.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad får du veta var och hur du kan överklaga.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

1. Juridisk rådgivning

2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Preliminärt åtal, inklusive förhör
 • Anhållande (inklusive europeisk arresteringsorder)
 • Preliminär lagstadgad förhandling och häktning
 • Tvångsmedel
 • Beslut om åtal ska väckas mot dig eller inte
 • Försvarets förberedelse av målet

3. Mina rättigheter under rättegången

4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5. Trafikbrott och andra smärre brott

Länkar

Danmarks rättsväsende

Databas med lagar i fulltext

Hitta en dansk advokat

Information om att avtjäna straff:

Senaste uppdatering: 13/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.