På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

England och Wales

Dessa faktablad omfattar endast England och Wales.  Om du vill veta dina rättigheter i andra delar av Förenade kungariket, se de separata faktabladen för Skottland och Nordirland. I dessa faktablad förklaras vad som händer om du misstänks eller anklagas för ett brott som prövas genom rättegång i domstol. För information om ringa trafikbrott som vanligen hanteras genom böter, se Faktablad 5. Om du har blivit utsatt för brott hittar du all information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Sammanfattning av den straffrättsliga processen

De normala stegen i den straffrättsliga processen är följande:

 • Polisen utreder om ett brott har begåtts och av vem.  De samlar bevis.
 • När polisen har hittat en misstänkt kan de, om de anser det nödvändigt, anhålla personen och fråga ut denne på polisstationen.
 • Om polisen tror att den misstänkte kan ha begått ett brott kontaktar de åklagarmyndigheten, Crown Prosecution Service (CPS), om huruvida det föreligger grund för åtal.
 • Åklagarmyndigheten beslutar om lämpliga åtalspunkter och utfärdar en formell handling om den misstänkte som beskriver misstanken.
 • Före rättegången undersöks i domstolsförhandlingar hur den åtalade avser att försvara sig och om målet är klart för rättegång.
 • Åklagaren lägger fram bevisen i rättegången.  Den åtalade kan också lägga fram bevis till sitt försvar. Allvarliga mål avgörs av en jury och mindre allvarliga mål av fredsdomare.
 • Efter att alla bevisen har prövats avkunnar fredsdomarna eller juryn en dom.
 • Om den åtalade befinns skyldig fastställer en domare straffet.
 • Beslutet kan överklagas.

I faktabladen finns detaljer om dessa steg i processen och om dina rättigheter.  Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Var god observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i de straffrättsliga förfarandena i medlemsstaterna och inte kan bistå dig.  Dessa faktablad innehåller information om hur du överklagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

1 - Få juridisk rådgivning

2 - Mina rättigheter under utredningen av ett brott

 • Utredning och arrestering
 • Utfrågning och åtal
 • Inställelser vid domstol före rättegång
 • Förberedelse av målet före rättegång

3 - Mina rättigheter under rättegången

4 - Mina rättigheter efter rättegången

 • Mer information om förhandling vid överklagande

5 - Trafikbrott

Länkar

Crown Prosecution Service

Vägledning om mänskliga fri- och rättigheter

Senaste uppdatering: 01/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.