På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Tilltalade (brottmål)

England och Wales

Det är viktigt att få oberoende juridisk rådgivning om du misstänks eller anklagas för ett brott.  I detta faktablad får du reda på var du hittar en advokat och vem som ska betala.

Innehåll inlagt av
England och Wales

På polisstationen

Om du frågas ut på polisstationen har du rätt att kostnadsfritt begära juridisk rådgivning, även om du inte har anhållits. Du kan be polisen att kontakta en särskild juristbyrå som du själv väljer eller be polisen att kontakta jourhavande advokat (duty solicitor) som är tillgänglig dygnet runt och är en juridisk rådgivare som har en oberoende ställning i förhållande till polisen. Vid vissa brott kommer rådgivning att lämnas per telefon av oberoende rådgivare. Vid allvarligare brott kan en juridisk rådgivare bistå dig på polisstationen.

Om du vill ha en annan advokat kan du hitta en genom Law Society, Bar Council, Citizens Advice Bureau eller Civil Legal Advice. Om du väljer att inte anlita jourhavande advokat kan du behöva betala vissa kostnader.

Om du ber om juridisk rådgivning måste polisen vänta tills advokaten har talat med dig innan de frågar ut dig. Om du inte vill ha en advokat men ändrar dig, kan du när som helst be om en, kostnadsfritt.

Om du inte kvarhålls hos polisen

Om du inte kvarhålls hos polisen, men anklagas för ett brott bör du kontakta en advokat så snart som möjligt. Om du inte känner till någon advokat kan du hitta en genom Law Society, Bar Council, Citizens Advice Bureau eller Civil Legal Advice. Du kan ha rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning, beroende på din ekonomiska situation. En advokat kan tala om för dig om du har rätt till det, men du måste lämna uppgifter om din ekonomi (t.ex. ett lönebesked).

Kostnadsfria tjänster ges endast av advokater som arbetar inom systemet Legal Aid Agency eller av allmänna försvarsadvokater (Public Defender Service) på de orter där sådana finns. Du kan få reda på vilka advokater som är med i systemet genom att kontakta Civil Legal Advice.

I domstolen

Om ditt mål går till domstol har du rätt till juridiskt ombud. Criminal Legal Aid tillhandahåller juridisk rådgivning och ombud till personer i rättegångar. Om det är kostnadsfritt eller inte beror på hur allvarligt målet är och på din ekonomiska situation. Om du inte har en advokat, be att få träffa jourhavande advokat omedelbart när du kommer till domstolen.

I tingsrätten, Magistrates’ Court, är juridisk rådgivning och ombud kostnadsfria om målet är allvarligt. Om inte måste du betala en del av kostnaderna beroende på ditt mål, din ålder och inkomst. Du kan få ett juridiskt ombud kostnadsfritt om du är under 18 år eller mottar vissa statliga bidrag. Den jourhavande advokaten vid domstolen eller en domstolstjänsteman kan förklara detta för dig.

Om ditt mål prövas i brottmålsdomstolen Crown Court har du rätt till juridisk rådgivning och ombud. Om ditt hushålls årliga disponibla inkomst motsvarar 37 500 brittiska pund eller mer, har du inte rätt till rättshjälp. Det är möjligt att du även behöver betala inkomst- och kapitalbaserade avgifter till ditt juridiska ombud beroende på din ekonomiska situation.

Om du förklaras oskyldig i brottmålsdomstolen kan du få ersättning för dina kostnader. Om du förklaras skyldig kan du få betala en del av kostnaderna.

Länkar

Legal Aid Agency

Law Society guidance

Citizen's Advice Bureau Guides (UK)

Criminal Legal Aid

General Council of the Bar

Senaste uppdatering: 01/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.