På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Tilltalade (brottmål)

England och Wales

I detta faktablad och tilläggsblad förklaras vilket förfarande som används under brottsutredningar och vad som händer efter utredningen och innan rättegången.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Vilka är stegen i en brottsutredning?

En brottsutredning börjar när polisen misstänker att ett brott har begåtts.  Polisen genomför utredningen och samlar bevis.  När polisen anser sig ha tillräckliga bevis för att väcka åtal kontaktar de i allvarliga mål åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service (CPS), som beslutar om lämpliga åtalspunkter.  Myndigheten kan också kräva ytterligare utredning.

Om polisen anser att du är misstänkt är det första steget ett beslut om att anhålla dig.

Efter en period av kvarhållande för utfrågning är nästa steg beslut om åtal. Om polisen måste göra ytterligare utredningar och du inte behöver kvarhållas måste polisen släppa dig, antingen utan åtal eller mot borgen där de ber dig att komma tillbaka till polisstationen en annan dag.

Om du däremot ska åtalas för brott och polisen beslutar att du bör kvarhållas kommer du att tas till en domstol som beslutar om du ska släppas mot borgen eller inte före rättegången.

Om du utreds för påstådda terroristbrott är dina rättigheter och polisens befogenheter inte samma som de som anges nedan (se terroristlagen Terrorism Act 2000 som inte berörs i dessa faktablad).

Om du är under 18 år finns det ytterligare skyddsåtgärder. Be din advokat förklara dem.

Klicka på länkarna nedan för mer information om dina rättigheter innan målet går till domstol.

Utredning och arrestering (1)

Kommer polisen att ställa frågor till mig?

Om polisen misstänker att du har begått ett brott eller har information om ett brott kan de ställa frågor till dig.

Måste jag gå till en polisstation?

Polisen kan stoppa dig, kroppsvisitera dig och ställa begränsade frågor till dig på gatan eller annan offentlig plats. På fråga ska du uppge ditt namn och din adress för polisen. Om polisen misstänker dig för ett brott kan de be dig att frivilligt följa med till en polisstation. De har också befogenhet att arrestera dig och föra dig till en polisstation mot din vilja. De måste tala om för dig varför de gör detta.

Kan jag fritt lämna polisstationen?

Om du är på en polisstation, antingen som misstänkt eller som möjligt vittne, men inte är anhållen, är du fri att gå när som helst.

Vad händer när jag är arresterad?

Om polisen vill kvarhålla dig på polisstationen måste de anhålla dig. De måste tala om för dig varför och anhållandet måste vara nödvändigt. Polisen kan kroppsvisitera dig, ta dina fingeravtryck och DNA-prov och utföra andra fysiska undersökningar som förklaras här.

Vad händer om jag inte talar språket?

Om du inte förstår engelska måste polisen skaffa en tolk till dig utan kostnad.  Du kan inte frågas ut utan att en tolk är närvarande.

Kan jag få en advokat?

Om du arresteras har du rätt att rådfråga en advokat  Om du inte känner till någon advokat kontaktar polisen jourhavande advokat. Se faktablad 1.

Vad gäller om jag är under 17 år eller en sårbar vuxen?

Om du är under 17 år eller en sårbar vuxen kan du inte frågas ut utan närvaro av en lämplig vuxen, vilket polisen ordnar med.

Denna person ger dig stöd och råd i samtalet med polisen.  Personen är ingen advokat och ger ingen juridisk rådgivning. En lämplig vuxen kan vara en familjemedlem, vän eller frivillig eller socialarbetare/vårdpersonal.

Kan polisen kroppsvisitera mig?

Även om du inte är arresterad kan polisen stoppa och kroppsvisitera dig eller genomsöka ditt fordon, men bara om de har rimliga skäl att misstänka att du har stulna eller förbjudna föremål eller har begått ett brott.

Kan polisen ta mina fingeravtryck eller DNA?

Om du inte är arresterad måste du inte lämna fingeravtryck eller andra prov och polisen får inte ta dem utan samtycke.  Om du däremot är arresterad har polisen rätt att ta prover som blod, saliv och andra kroppsvävnader utan samtycke.

Måste jag delta i en vittneskonfrontation?

Om du är arresterad kan polisen be dig att delta i en vittneskonfrontation. Om du vägrar kan det vara till nackdel för dig i en rättegång. Normalt består den bara av videoupptagningar som visas för brottsoffret eller vittnen.  Jourhavande advokat kan ge dig råd.

Kan polisen genomsöka min bil eller mina lokaler?

Om du är arresterad kan polisen med tillstånd från ett polisbefäl genomsöka din bil och dina lokaler och föra bort din egendom om så krävs för utredningen.

Kan jag kontakta en vän eller familjemedlem?

Ja, för att berätta för dem var du är.

Kan jag träffa en läkare om jag behöver?

Om du behöver medicinsk hjälp har du rätt att träffa en läkare.

Jag är från en annan medlemsstat.  Kan jag kontakta min ambassad?

Ja.  En representant från ambassaden kommer till polisstationen eller kontaktar dig för att se om du behöver hjälp. Polisen är skyldig att kontakta konsulatet för följande EU-länder om du har arresterats och kvarhållits: Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien och Sverige.

Vad händer om jag arresteras utifrån en europeisk arresteringsorder?

Om en europeisk arresteringsorder utfärdas av en medlemsstat kan du anhållas i en annan medlemsstat och sändas tillbaka till det aktuella landet efter förhandling inför en domare. Du har rätt till en advokat och en tolk om du behöver.  Se faktablad 1.

När kommer polisen att åtala mig?

Om polisen beslutar att det finns tillräckligt med bevis mot dig kan de åtala dig för ett brott.  I åtalet anges vilket brott polisen tror att du har begått.  När du väl är åtalad kan inte polisen fråga ut dig mer om det brottet.

Hur länge kan polisen kvarhålla mig efter arresteringen?

När du är arresterad kan polisen kvarhålla dig på en polisstation i högst 24 timmar. Ett polisbefäl kan förlänga perioden till 36 timmar om denne har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att samla bevis, om brottet är allvarligt och för att utredningen ska genomföras korrekt. Efter den perioden måste du antingen åtalas för ett brott eller släppas ur polisförvaret. Om polisen vill kvarhålla dig längre måste de ha tillstånd från en tingsrätt (Magistrates' Court). Rätten kan förlänga kvarhållningsperioden till högst 96 timmar.

Klagomål mot polisen

Om du tycker att polisen behandlar dig olämpligt kan du klaga, antingen till polisen eller till det oberoende utskottet för polisklagomål, Independent Police Complaints Commission.

Utfrågning och åtal (2)

När kan jag frågas ut?

Om du är anhållen och kvarhålls på en polisstation måste den poliskonstapel som kvarhåller dig se till att du är mentalt och fysiskt i skick att frågas ut. Under en period på 24 timmar måste du ha en sammanhängande period på minst 8 timmars vila utan utfrågning. Under utfrågningen ska du få 15 minuters rast varannan timme. Normalt har du rätt att en advokat närvarar under utfrågningen.

Måste jag svara på polisens frågor?

Du måste inte besvara frågorna.  Om polisen misstänker att du har begått ett brott måste de ge dig en formell varning (om försiktighet) innan de ställer frågor.  De varnar dig att du inte behöver besvara frågor, men om du säger något kan det du säger användas som bevis i rätten. Du måste också få veta att om du underlåter att säga något som du senare vill åberopa i rätten, kan det faktum att du inte nämnde det för polisen vara till nackdel för dig i en rättegång.

Hur genomförs polisiära utfrågningar?

Utfrågningar på polisstationen hålls i ett utfrågningsrum och en ljudupptagning görs alltid. Du måste få förklarat för dig hur inspelningen går till före utfrågningen.

När kommer polisen att åtala mig?

Om polisen anser att de har tillräckligt med bevis mot dig kan de åtala dig för ett brott.  Då kan polisen inte fråga ut dig mer om det brottet Åtalspunkterna kan ändras senare under rättsprocessen.

Inställelser vid domstol före rättegång (3)

När ska jag först inställa mig vid domstolen?

Om du har kvarhållits på polisstationen måste du tas till domstolen nästa dag den sammanträder. Normalt hålls den första förhandlingen i tingsrätten (Magistrates’ Court).

Har jag rätt till en advokat?

Du har rätt till en advokat i domstolen.  Om du inte har en egen advokat kommer jourhavande advokat, duty solicitor, att företräda dig. Se faktablad 1.

Kommer det att finnas en tolk om jag inte talar språket?

Om du inte talar engelska kommer det att finnas en tolk som kostnadsfritt översätter alla domstolsförfarandena.

Kan jag släppas ur förvaret?

Om du kvarhålls kan du ansöka till domstolen om att släppas mot borgen. Om borgen beviljas måste du inte alltid betala någon deposition.

Vanligen släpps du fri om du tidigare är ostraffad och domstolen anser att du inte är samhällsfarlig, inte kommer att påverka vittnen och kommer att inställa dig vid domstolen på uppmaning.  Frisläppandet kan vara villkorat, som att stanna på en viss adress, lämna ditt pass till polisen eller bära en elektronisk boja.

Om domstolen vägrar att släppa dig får du sitta i fängelse fram till rättegången.

Kan jag överklaga beslutet att hålla mig i fängelse fram till rättegången?

Ja. Be din advokat om råd.

Kommer jag att inställa mig vid domstolen igen före rättegången?

Ja. Din advokat ger dig råd.

Hur länge kan jag hållas i fängelse före rättegången?

Om du hålls i fängelse måste din rättegång äga rum inom vissa tidsgränser.

Vanligen ska en rättegång i en brottmålsdomstol (Crown Court) starta inom 182 dagar efter att du satts i fängelse.  Om den inte gör det kan du be att släppas fri mot borgen. I mindre allvarliga fall måste rättegången äga rum inom 56 dagar.  Om den inte gör det släpps du fri mot borgen.

Förberedelse av målet före rättegång (4)

Vad händer före rättegången?

Under perioden före din rättegång fortsätter åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service (CPS) att granska om målet håller för att motivera åtal. Åklagaren underrättar din advokat om vilka bevis som kommer att användas mot dig i rättegången. Om till exempel vittnen ska avlägga vittnesbörd får du ta del av deras skriftliga yttranden. Åklagarsidan måste också tala om för dig vilket bevismaterial som kan försvaga deras argument eller stärka dina argument. Åklagaren måste kontinuerligt granska bevisen och informera dig om allt bevismaterial som ingår i granskningen.

Jag är från en annan medlemsstat. Måste jag befinna mig i England/Wales före rättegången?

Om du inte har suttit i förvar eller släppts fri mot borgen är du fri att åka tillbaka till ditt eget land.  Du kanske inte släpps fri om åklagaren kräver att du stannar i England eller Wales medan utredningen pågår. Domstolen kan släppa dig fri på villkor att du stannar i England.  Det är ett brott att bryta mot detta villkor.  Om du släpps fri måste du uppge en adress i Förenade kungariket där du kan nås. Det kan vara adressen till din advokat.

Om jag har åkt tillbaka till min egen medlemsstat, måste jag åka till England/Wales före rättegången?

Troligen. För vissa förundersökningar kan din advokat be om att du inte behöver närvara, eller det kan vara möjligt för dig att delta genom videolänk.

Kommer mitt mål alltid att gå till domstol?

Ditt mål behöver inte nödvändigtvis gå till domstol.  Åklagarmyndigheten kan besluta att lägga ned målet eller föreslå ett villkorligt föreläggande, som kan inbegripa böter. Om du går med på det erkänner du att du har begått brottet.  Det kommer att införas i straffregistret om dig och du kan inte överklaga.

Vilken slags bevis samlar åklagarsidan in?

Polisen frågar ut vittnen och kan också samla in fysiska och kriminaltekniska bevis. De kan till exempel samla in handlingar från ditt hem eller din arbetsplats, de kan genomsöka din bil eller samla prover på din DNA (t.ex. hår och saliv).

Kan jag hindra åklagarsidan från att samla in vissa bevis?

Ibland måste polisen skaffa en husrannsakningsorder , som kan överklagas. Vanligen måste husrannsakningsordrar vara specifika i fråga om vad som kan genomsökas och varför.  Om polisen inte följer husrannsakningsordern kan de bevis som samlas in underkännas i rättegången.

Kommer det att krävas uppgifter om mig från straffregistret?

Åklagarsidan samlar in uppgifter från straffregistret, även om fällande domar utanför Förenade kungariket.

Kan åtalspunkterna mot mig ändras före rättegången?

Ja. Det beror på åklagarsidans bedömning av bevisen. Din advokat kan be om att åtalspunkter ändras.

Vad händer om jag redan prövats för samma brott i en annan medlemsstat?

Om ett slutgiltigt beslut har fattats av en domstol i en medlemsstat kan du inte prövas igen för samma sak i en annan medlemsstat.

Kan jag erkänna mig skyldig före rättegången?

I de flesta fall kan du erkänna dig skyldig till åtalspunkten/erna före rättegången om du vill.  Om du erkänner dig skyldig får du normalt ett mycket lägre straff än om du förlorar en rättegång. Om du beslutar att erkänna dig skyldig kan du vanligen inte överklaga den fällande domen och det förs in i straffregistret om dig.

Länkar

Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (med ändringar)

Criminal Justice Act 2003 (med ändringar)

Police and Criminal Evidence Act 1984

Tillämpningsregler

Bail Act 1976 (med ändringar)

Prosecution of Offences Act 1985, section 22 (med ändringar)

Serious Organised Crime and Police Act 2005

Terrorism Act 2000

Senaste uppdatering: 01/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.