På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Tilltalade (brottmål)

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Kan jag överklaga?

Om du fälls eller döms till straff i Magistrates’ Court (tingsrätten), kan du överklaga till den lokala brottmålsdomstolen, Crown Court. Du kan också överklaga till förvaltningsdomstolen, Administrative Court, i London om du tror att fredsdomarna har feltolkat lagen.

Om du har fällts eller dömts till straff i Crown Court kan du endast överklaga om du fått tillstånd till det, t.ex. om domaren har gjort ett misstag. Du kan då överklaga till appellationsdomstolen (Court of Appeal) i London.

Hur överklagar jag?

Om rättegången hölls i Magistrates’ Court måste du överklaga inom 21 dagar. Om rättegången hölls i Crown Court måste du överklaga inom 28 dagar. Din advokat ger dig råd om du ska överklaga eller inte, och hur.

Vilka skäl finns det att överklaga?

Du har rätt att överklaga alla beslut som fattas i Magistrates’ Court, men du måste fylla i och skicka in en blankett som fås hos domstolen.

Överklaganden till Crown Court kräver ett mer formellt förfarande. När du överklagar måste du lämna en detaljerad redogörelse för dina skäl. Skäl att överklaga omfattar följande:

  • Domaren gav felaktiga instruktioner till juryn.
  • Ett misstag eller en oegentlighet skedde under rättegången.
  • Bevis godkändes eller underkändes felaktigt.

Skäl att överklaga straff omfattar följande:

  • Domaren har misstagit sig om gällande rätt.
  • Den utdömda påföljden var oproportionerligt sträng.

Vad händer under förhandlingen vid överklagande?

Ett överklagande av Magistrates’ Courts beslut prövas normalt av en domare som bisitts av två fredsdomare (inte samma som de som först prövade målet). Det är en ny förhandling och nya eller annorlunda bevis och fakta kan åberopas. Om överklagandet endast avser påföljden kan Crown Court sänka straffet, bekräfta det eller höja det.

Om du överklagar fredsdomarnas tolkning av lagen i förvaltningsdomstolen och denna domstol fastslår att fredsdomarna gjort fel hävs domen. Under vissa omständigheter kan den återförvisas till tingsrätten för en ny förhandling.

Ett överklagande mot en fällande dom i Crown Court (brottmålsdomstolen) prövas av appellationsdomstolen. Din advokat och åklagaren lägger fram argument om grunderna för ditt överklagande. Domstolen kan begära mer bevis. I allmänhet kan du inte åberopa bevis som var tillgängliga under den första rättegången, men som du valde att inte använda i rättegången.  Överklaganden är offentliga.

Om du inte sitter i fängelse har du rätt att närvara vid förhandlingen om överklagandet. Om du sitter i fängelse har du rätt att närvara om inte överklagandet endast rör juridiska frågor. Domstolen kan tillåta dig att delta genom videolänk.

Vad händer om jag sitter i fängelse när jag överklagar?

När du har ansökt om att överklaga kan du ansöka om att släppas ur fängelset tills överklagandeförhandlingen har ägt rum, även om ett sådant frisläppande är sällsynt. Om du släpps mot borgen kan det vara på vissa villkor.

Hur lång tid tar det innan överklagandet prövas?

Överklaganden från tingsrätten mot straff prövas normalt snabbt om du sitter i förvar, annars inom 3 till 6 månader. Du behöver tillstånd från en chefsdomare för att överklaga ett beslut från brottmålsdomstolen till appellationsdomstolen.  I genomsnitt prövas överklaganden mot fällande domar inom 8 månader och överklaganden mot straff inom 5 månader.  Du kan när som helst avsluta ett överklagande genom att skriva till byrån för straffrättsliga överklaganden, Criminal Appeal Office.

Vad händer om överklagandet mot den fällande domen godtas/avslås?

Om överklagandet godtas häver domstolen din fällande dom och den tas bort från det allmänna registret.  Under vissa omständigheter kan domstolen hävs den fällande domen, men tillåta att åklagaren inleder en ny rättegång mot dig.

Om överklagandet avslås görs normalt ingen ändring av domen, men i vissa fall kan appellationsdomstolen ersätta en fällande dom för ett ringa brott (det kan normalt inte ske efter överklagande av tingsrättens beslut).

Vad händer om överklagandet mot straffet godtas/avslås?

Om överklagandet godtas beslutar domstolen om ett nytt straff.  Om överklagandet avslås kan domstolen bekräfta det ursprungliga straffet och kan även höja det.

Har jag rätt att överklaga igen till en högre/annan instans?

Om du har överklagat ett beslut från tingsrätten och överklagandet avslogs av brottmålsdomstolen kan du överklaga till granskningsnämnden för brottmål, Criminal Cases Review Commission (CCRC), och be dem att appellationsdomstolen tar upp ditt mål igen. Detta är sällsynt.

Om du överklagade till förvaltningsdomstolen eller appellationsdomstolen kan du ha rätt att överklaga igen till Förenade kungarikets högsta domstol, Supreme Court , om ditt överklagande innehåller något av allmän juridisk vikt.

Om mitt överklagande godtas, får jag någon ersättning?

Du kan ansöka om ersättning inom 2 år genom att fylla i denna blankett. Regeringen fattar beslut. Din advokat kan förklara hur systemet fungerar

Går det att överklaga igen om det första överklagandet avslås?

I undantagsfall kan du överklaga igen om det framkommer ett nytt skäl att överklaga.  Om du vill lägga fram nya bevis måste du förklara varför de inte togs upp i rättegången.

Finns det andra sätt för mig att överklaga?

Du kan överklaga till granskningsnämnden för brottmål, CCRC, och be dem att utreda om det har skett ett justitiemord. Nämnden kan hänvisa ditt mål till rätt appellationsdomstol. Om de gör så prövas ditt fall som ett vanligt överklagande.

Jag är från en annan medlemsstat.  Kan jag sändas tillbaka dit efter rättegången?

Om du fälls och döms till fängelse kan du dömas till att utvisas när du släpps. Om du inte är brittisk medborgare och straffet är 12 månader eller längre, eller om du döms för vissa grova brott beslutar regeringen normalt om utvisning när ditt fängelsestraff är slut.

I andra fall där fängelse är en möjlig påföljd och om du är över 17 år kan domaren rekommendera att du utvisas när straffet har avtjänats. Detta gäller oavsett om du sätts i fängelse eller inte. Regeringen beslutar utifrån domarens rekommendation. Domarens rekommendation är en del av domslutet och kan överklagas enligt ovan. Regeringen kan vilja utvisa dig även utan domstolens rekommendation, om det är "för allmänhetens bästa".

Om du är medborgare i en annan medlemsstat kan du utvisas endast utifrån motiv om allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.  Att ha fällts för ett brott motiverar inte utvisning i sig.  Du har rätt att överklaga ett beslut att utvisa dig till en särskild domstol.

Om jag fälls, kan jag prövas igen för samma brott?

Om du har fällts eller frikänts för ett brott efter rättegång i någon del av Förenade kungariket kan du inte prövas igen för samma brott i England, med undantag för särskilda omständigheter.  Samma regel gäller när en dom har avkunnats efter rättegång om rättegången hölls i en annan medlemsstat.

Uppgifter om fällande domar

Fällande domar och förelägganden registreras i det nationella polisregistret (PNC) fram till din 100e födelsedag. Om du anser att uppgifterna om dig i registret är felaktiga kan du ifrågasätta dem. Din advokat berättar för dig hur du kan göra detta. Du kan också be polismästaren i området där brottet utfördes att ändra eller radera uppgifterna.

Förelägganden, prickningar och slutliga varningar behandlas som fällande domar.

Även efter att du har avtjänat ditt straff måste du berätta om en fällande dom eller ett föreläggande när så krävs (t.ex. vid jobbansökningar) tills domen preskriberats. Hur lång tid det tar beror på typ av brott och straff.

Om du har fått slutgiltigt sanktionsbeslut eller sanktionsbeslut för ordningsbrott förs det inte in om dig i straffregistret.

Länkar

Court of Appeal

A Guide to Commencing Proceedings in the Court of Appeal

Supreme Court of the United Kingdom

Criminal Cases Review Commission

Criminal Records Bureau

Rehabilitation of offenders

Criminal Appeal Act 1968 (med ändringar)

Rehabilitation of Offenders Act 1974(med ändringar)

Bail Act 1976 (med ändringar)

Magistrates Court Act 1980 (med ändringar)

Senior Courts Act 1981 (med ändringar)

Criminal Appeal Act 1995 (med ändringar)

Police Act 1997 (med ändringar)

Human Rights Act 1998 (med ändringar)

Police and Justice Act 2006 (med ändringar)

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

Senaste uppdatering: 01/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.