Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Estland

Innehåll inlagt av
Estland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Kan jag överklaga domen?

Du har rätt att överklaga domen. Du kan överklaga både den fällande domen och påföljden. Överklagandet kan avse hela domen eller delar av den.

Hur överklagar jag?

Du måste informera domstolen som dömde dig att du vill lämna in ett överklagande. Du måste göra detta skriftligen inom sju dagar efter att domen har offentliggjorts. Detta kan också göras med fax.

Överklagandet ska lämnas till den domstol som meddelade domen inom 15 dagar från den dag då du för första gången fick möjlighet att granska domen. Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till domstolen med post eller fax. Överklaganden som görs av åklagarmyndigheten och det juridiska ombudet ska också skickas elektroniskt till domstolen.

Domstolen som meddelat domen skickar överklagandet och akten till appellationsdomstolen.

Vad händer om jag överklagar?

Om du överklagar kommer den ursprungliga domen inte att verkställas förrän appellationsdomstolen har fattat sitt beslut. Om du har anhållits innan domen utfärdades eller efteråt, kommer du inte att försättas på fri fot mot bakgrund av överklagandet. Du kan kvarhållas i häkte tills ett beslut har fattats om överklagandet. Det finns ingen lagstadgad tidsfrist för prövning av överklagandet, men det måste ske inom en skälig tid.

Kan jag lägga fram ny bevisning till överklagandet? Vilka villkor gäller?

Du har rätt att lägga fram ny bevisning till överklagandet, om du har ett giltigt skäl för att inte ha lagt fram bevisningen tidigare.

Vad händer vid förhandlingen i appellationsdomstolen?

Vid förhandlingen i appellationsdomstolen prövas argumenten i överklagandet. Om du inte inställer dig i domstolen, kan appellationsdomstolen pröva överklagandet utan att du är närvarande. När appellationsdomstolen har prövat överklagandet kan den:

  • avvisa överklagandet,
  • ändra förstainstansdomstolens dom eller meddela en ny dom,
  • undanröja förstainstansdomstolens dom och avsluta det straffrättsliga förfarandet,
  • undanröja förstainstansdomstolens dom och återförvisa målet för omprövning.

Går det att överklaga igen om det första överklagandet misslyckas?

Det går att lämna in ett "kassationsöverklagande" av appellationsdomstolens beslut till högsta domstolen. "Kassationsöverklagandet" kan endast lämnas in via en advokat.

Om du vill göra ett "kassationsöverklagande" måste du informera appellationsdomstolen inom sju dagar från den dag då beslutet om överklagandet offentliggjordes.

"Kassationsöverklagandet" måste lämnas in inom 30 dagar från den dag då du fick möjlighet att granska appellationsdomstolens beslut. "Kassationsöverklagandet" presenteras för högsta domstolen genom appellationsdomstolen som utfärdade beslutet om överklagandet.

Högsta domstolen har rätt att besluta om "kassationsöverklagandet" ska prövas eller inte. Om domstolen avvisar "kassationsförfarandet" får du ingen förklaring.

När vinner den fällande domen laga kraft?

Den fällande domen blir slutlig i och med att den vinner laga kraft. Detta inträffar när tidsgränsen för att lämna in ett överklagande eller ett kassationsöverklagande har löpt ut. Vid kassationsöverklagande träder domen i kraft när högsta domstolen antingen avvisar kassationsförfarandet eller fattar ett beslut i målet.

Kommer den fällande domen att registreras om överklagandet lyckas?

Den fällande domen registreras endast i straffregistret om den verkställs. Om högsta domstolen upphäver avgörandet från den domstol som dömde dig, kommer den fällande domen inte att registreras i straffregistret.

Kan jag få ersättning om det första beslutet var felaktigt?

Du har rätt till ersättning för den skada du tillfogats om du berövats din frihet utan skäl. Du kan skriftligen ansöka om ersättning från finansministeriet inom sex månader från ikraftträdandet av ditt frikännande eller det beslut som avslutade det straffrättsliga förfarandet.

Ersättningsbeloppet är fast och motsvarar sju gånger den dagliga minimilönen som gäller i Estland för varje dag du har varit häktad. Dessutom har du rätt att begära att staten ersätter de pengar du har betalt till din advokat.

Jag kommer från ett annat land. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Om du är utländsk medborgare, bor i Estland på laglig väg, har dömts för ett uppsåtligt brott och dömts till fängelse, kan domstolen som ytterligare straff besluta att utvisa dig från Estland och förbjuda dig att återvända till Estland i tio år. Eftersom utvisning från Estland också är ett straff, har du rätt att överklaga detta också.

Om du inte har rätt att bo i Estland, kommer du automatiskt att utvisas från Estland utan domstolsbeslut. Du har rätt att bestrida utvisningen genom att lämna in ett klagomål till förvaltningsdomstolen. Utvisningen kommer inte att skjutas upp under domstolsförhandlingarna när du har bestridit den.

Jag fick en fällande dom. Kan en ny rättegång inledas mot mig utifrån samma anklagelser?

Om du fick en fällande dom, kan en ny rättegång inte inledas mot dig utifrån samma anklagelser.

Kommer information om min fällande dom att registreras och hur lagras

Information om din fällande dom registreras i straffregistret. Registret hålls av inrikesministeriet och förvaltas av Centrumet för register och informationssystem. De uppgifter som förs in i registret är inte offentliga utom i fall som fastställs i lag.

Informationen kan överlämnas till myndigheter i andra länder om detta är tillåtet enligt internationella avtal. Information om ditt straff sparas utan ditt samtycke. Uppgifterna raderas efter en lagstadgad tidsfrist (1–15 år från avtjänandet av straffet beroende på hur allvarligt brottet är).

Länkar

Lagen om rättegångar i brottmål

Lagen om rättegångar i brottmål på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Lagen om straffregister

Lagen om straffregister på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Lagen om ersättning för skador orsakade av staten till en person som oberättigat berövats sin frihet

Lagen om ersättning för skador orsakade av staten till en person som oberättigat berövats sin frihet på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Lagen om skyldighet att lämna landet och förbud mot att resa in i landet

Lagen om skyldighet att lämna landet och förbud mot att resa in i landet på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.