Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Hur handläggs smärre trafikbrott?

Straff för fortkörning och brott mot parkeringsregler och andra trafikregler utdöms i ett särskilt förfarande för brott med ringa straffvärde (förseelser).

Förfarandet vid förseelser handläggs av polisen antingen på den plats där brottet upptäcktes eller på polisstationen.

Det finns inget krav om att bestraffa dig på platsen. I stället kan du få en varning eller varningsböter (på upp till 15 euro). Man kan också besluta att använda ett påskyndat förfarande på platsen och utfärda böter på upp till 400 euro. Detta förfarande på platsen kan endast användas om du samtycker till det. Ljud- eller bildinspelningar får göras av uttalanden som görs av personen angående brottet.

Om du överskrider hastighetsgränsen och registreras av en fartkamera kan varningsböter utfärdas till bilens ägare eller den registrerade användaren. Den högsta varningsboten är 190 euro. Meddelandet om böterna skickas till dig med posten. Om du inte samtycker till böterna, har du rätt att överklaga detta inom 30 dagar från den dag du tog emot dem. Överklagandet ska skickas till den polisstation som skickade meddelandet om böterna till dig. Om den person som är ansvarig för ett motorfordon ifrågasätter böterna med hänvisning till att fordonet användes av någon annan vid tillfället, måste han eller hon i sitt klagomål ange för- och efternamn på den person som använde bilen vid den tidpunkt som noterats i meddelandet om böter, liksom den berörda personens adress, körkortsnummer, födelsedatum eller personligt id-nummer/personnummer.

Om du inte delar polisens bedömning om det påstådda brottet, har du rätt att invända mot förfarandet på platsen. I ett sådant fall kommer polisen att utfärda dokument om brottet på platsen, men påföljden fastställs senare.

Dokumenten skickas till polisstationen och tjänstemännen måste samla in bevisning om brottet. Om du förhörs, har du rätt att inte uttala dig. Du har rätt att ha en advokat och en tolk närvarande. Du har rätt att granska det material som har samlats in under förfarandet för förseelser och invända mot anklagelserna.

Du kan lämna in dina invändningar inom 15 dagar från den dagen då du tog emot rapporten om förseelsen. Du kommer att få veta att det är möjligt för dig att få en kopia av beslutet som fattas om förseelsen från polisstationen. För att få en kopia måste du eller din advokat gå till polisstationen. Den skickas inte med posten.

Trafikbrott kan straffas med ett högsta bötesbelopp på 1200 euro. För allvarliga trafikbrott kan du anhållas i upp till 30 dagar. Beslutet om anhållande kan endast fattas av domstolen. Du kan även få förbud mot att köra ett fordon i upp till två år.

Om du inte samtycker till polisens beslut har du rätt att lämna in ett överklagande till distriktsdomstolen. Du måste lämna in överklagandet inom 15 dagar från den dag då beslutet blev tillgängligt.

Medborgare från andra EU-medlemsstater kan också straffas för trafikbrott.

Kommer förseelser att synas i straffregistret?

Påföljder för trafikförseelser förs in i straffregistret med undantag för information om varningsböter. Informationen om påföljden raderas ur registret och överförs till arkivet ett år efter det att böterna betalades, samhällstjänsten genomfördes eller körförbudet utdömdes som huvudpåföljd.

Länkar

Trafiklagen

Trafiklagen på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Lagen om förfarande för lindringa brott

Lagen om förfarande för lindriga brott på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.