Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Var äger rättegången rum?

Alla brottmål prövas i distriktsdomstolar. I allmänhet fattas beslutet av en enda domare, men i brottmål som rör svårare brott är domstolen sammansatt av ordföranden och två lekmannadomare.

Är rättegången offentlig?

Rättegången är offentlig.

Domstolen kan besluta att delar av eller hela rättegången ska hållas bakom stängda dörrar

  • för att skydda stats- eller affärshemligheter,
  • för att skydda seder, familj eller privatliv,
  • för att skydda en minderårig,
  • i rättvisans intresse inklusive i mål där en offentlig rättegång kan hota säkerheten för domstolen, parterna i målet eller vittnen.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Innan domstolsförhandlingen avslutas kan åklagarmyndigheten ändra åtalspunkterna eller lägga till nya åtalspunkter mot dig. Om detta görs, kommer åklagarmyndigheten att utarbeta en ny redogörelse för åtalspunkterna. Detta görs inte om åtalspunkterna har ändrats till din fördel. Om åtalspunkterna ändras, har du och din advokat rätt att begära att rättegången skjuts upp så att ni kan förbereda försvaret.

Vad händer om jag erkänner mig skyldig till vissa eller alla åtalspunkter under rättegången?

Ditt erkännande behandlas som en del av bevisningen. Om du erkänner, måste åklagaren fortfarande bevisa din skuld med annan bevisning.

Måste jag vara närvarande under rättegången? Kan den hållas utan mig?

Det är obligatoriskt för den misstänkte att delta i rättegången. Rättegången kan undantagsvis hållas utan dig i följande fall:

  • Om du har uppträtt störande under rättegången och ignorerat domarens tillsägelser med följden att du visats ut ur rättssalen.
  • Om du befinner dig utanför Estland och inte har inställt dig vid domstolen och det är möjligt att pröva ditt mål i din frånvaro.
  • Om du efter förhöret i domstolen är i ett sådant tillstånd att du inte kan fortsätta delta i rättegången och det är möjligt att pröva saken i din frånvaro.

Kan jag delta via videolänk om jag bor i ett annat land?

Domstolen har rätt att låta dig delta i rättegången via videolänk, om det är problematiskt för dig att inställa dig vid domstolen. Detta förutsätter ditt samtycke.

Kommer jag att få en översättning om jag inte förstår vad som händer?

Om du inte förstår rättegångsspråket, ska domstolen ge dig en tolk under rättegången. Du har endast rätt till tolkning (inte skriftlig översättning).

Måste jag ha en advokat? Kommer jag att få en advokat?

Du måste ha en advokat och om du inte själv har valt en advokat kommer det estniska advokatsamfundet (se faktablad 1) att utse en åt dig.

Kan jag uttala mig under rättegången? Måste jag uttala mig under rättegången?

Du har rätt att uttala dig under rättegången och framföra din åsikt om alla omständigheter i ditt mål, men det är inget krav och du har rätt att tiga.

Vad händer om jag inte talar sanning under rättegången?

Den tilltalade är inte skyldig att tala sanning i domstolen. Du kan inte domas till någon påföljd för att du inte talar sanning. Om det under rättegången bevisas att du har ljugit i domstolen kan hela ditt vittnesmål (inklusive den sanningsenliga delen) komma att betraktas som otillförlitligt. I detta fall betraktas ditt vittnesmål inte som bevisning.

Kan jag bestrida den bevisning som presenteras mot mig?

Du har rätt att göra invändningar till domstolen mot den bevisning som används mot dig. Bevisningen får inte användas i domstolen om den har samlats in på ett sätt som väsentligt bryter mot lagen. Du har rätt att bestrida bevisningens tillförlitlighet och tillåtlighet.

Du och din advokat kan bestrida bevisningen muntligt och skriftligt under varje skede av förfarandet tills rättegången avslutas.

Vilken typ av bevisning kan jag lägga fram?

Du har rätt att lägga fram all bevisning som är relevant för målet och som har samlats in på laglig väg.

Vilka villkor gäller för min bevisning?

För att få presentera ny bevisning måste du i allmänhet lämna in en begäran efter att du har granskat akten eller minst tre arbetsdagar före de inledande förhören. Men du kan också lägga fram ny bevisning under rättegången, om det av objektiva skäl inte var möjligt att lägga fram den tidigare.

Kan jag låta en privatdetektiv samla in bevisningen?

Du har rätt att låta en privatdetektiv samla in bevisning. Bevisning som har samlats in av en privatdetektiv är tillåtlig i domstol om privatdetektiven har samlat in den utan att bryta mot lagen.

Kan jag begära vittnen som uttalar sig till min fördel?

Du har rätt att begära att personer som har viktig information som är nödvändig för att avgöra ditt mål kallas till domstolen.

Kan jag eller min advokat ställa frågor till andra vittnen i mitt mål? Kan jag eller min advokat bestrida deras utsagor?

Du och din advokat har rätt att förhöra alla vittnen. Du har rätt att framföra din åsikt om vittnesutsagornas relevans och sanningsenlighet. Du har rätt att lägga fram bevisning som styrker att vittnesutsagorna är felaktiga eller ifrågasätter dess tillförlitlighet.

Kommer information om mina tidigare brott att beaktas?

Endast information om dina tidigare brott som har registrerats i straffregistret och som inte har raderats från ur detta (ett brott raderas ur straffregistret 1–15 år efter att du har avtjänat straffet beroende på hur allvarligt brottet är) kan beaktas i domstolen.

Information från andra länder om dina tidigare brott kan också beaktas. Brott som domstolen ska ta hänsyn till måste anges i redogörelsen över åtalspunkterna. För vissa brott kan påföljden skärpas om du tidigare har begått ett liknande brott.

Vilka resultat kan rättegången ge?

Efter förhandlingarna kan domstolen antingen frikänna dig eller fälla dig till ansvar för brott. Du frikänns om det under rättegången inte har bevisats att något brott är begånget eller att det är du som har begått brottet i fråga. Du kommer också att frikännas om åklagarsidan lägger ned åtalet. Du kommer att dömas om det bevisas i domstolen att du har begått brottet.

Om du förklaras skyldig, kommer domstolen att utfärda en påföljd straff för dig enligt lag. Du kan dömas till följande påföljder:

  • Böter som kan vara 30 till 500 gånger din genomsnittliga dagliga inkomst.
  • Fängelse på mellan 30 dagar och 20 år eller livstid.

Om du samtycker kan domstolen ersätta fängelsestraffet med samhällstjänst.

I vissa fall kan domstolen även välja att meddela villkorlig dom. I detta fall behöver du inte avtjäna det ursprungliga straffet eller behöver bara avtjäna en del av det, om du inte begår ett nytt brott under prövotiden. Prövotiden är tre till fem år.

Utöver det huvudsakliga straffet kan domstolen välja att döma dig till ytterligare påföljd, såsom att förbjuda dig från att utöva vissa aktiviteter eller att utvisa dig från Estland. Dessutom kan egendom förknippade med brottet beslagtas.

Vilken roll har brottsoffret under rättegången?

Brottsoffret har rätt att delta i rättegången, yttra sig och lägga fram bevisning, begära skadestånd för att täcka skador orsakade av brottet och uttrycka sin åsikt om åklagarens förslag till påföljd.

Länkar

Lagen om rättegångar i brottmål

Lagen om rättegångar i brottmål på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Strafflagen

Strafflagen på engelska (innehåller inte alla ändringar)

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.