Tilltalade (brottmål)

Finland

Att få oberoende juridisk rådgivning är mycket viktigt när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information om när och under vilka förhållanden som du har rätt till att företrädas av en advokat. Det står också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad ger dig information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten regleras om du inte har råd att betala.

Innehåll inlagt av
Finland

Att hitta en advokat

Du har alltid rätt till en advokat om du är misstänkt för ett brott. Polisen kan fråga dig om du behöver en advokat, men enligt lag behöver du endast ha en advokat om du har blivit gripen, anhållen eller häktad. Du har vanligen rätt att ha advokaten hos dig när du förhörs. Polisen kan även skaffa en advokat åt dig om du tror att du behöver en men inte vet var du kan hitta någon.

I Finland finns inget advokatmonopol, så alla som har en juridisk examen kan uppträda som advokat (lagstiftningen på det här området revideras för närvarande). Du kan hitta en advokat som är specialiserad på brottmål på Finlands Advokatförbunds webbplats. Även rättshjälpsbyråerna kan hjälpa dig (kontaktinformation för rättshjälpsbyråer finns här).

Att betala för en advokat

Grundprincipen är att du själv betalar för advokaten. Om du har låg inkomst kan du få rättshjälp. I så fall kommer staten att betala hela eller en del av advokatens arvode. Om du är misstänkt för ett brott där det lägsta straffet är fyra månaders fängelse utses en offentlig försvarare för dig om du begär det. Försvararens arvode betalas av staten. Döms du för brottet måste du dock betala tillbaka försvararens arvode till staten, om inte din inkomst är så låg att du har rätt till allmän rättshjälp. De belopp som du måste betala fastställs på samma sätt som för rättshjälp.

Försvararen kan vara ett offentligt rättsbiträde, en advokat eller någon annan jurist. Om du begär en särskild advokat utses i allmänhet den personen till din försvarare.

Länkar

Finlands Advokatförbund

Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Senaste uppdatering: 15/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.