Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till finska är dock redan färdig.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Finland

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du misstänks eller anklagas för ett brott som prövas genom rättegång i domstol. För information om smärre trafikbrott som vanligen bestraffas med böter, se faktablad 5. Om du har utsatts för brott hittar du all information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Finland

Den straffrättsliga processen i korthet

De normala stegen i den straffrättsliga processen är följande:

  • Brottsutredning
  • Åtalsprövning och åklagarens andra beslut
  • Rättegång
  • Verkställande av dom

I faktabladen finns detaljer om dessa steg i processen och om dina rättigheter. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning och är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i de straffrättsliga förfarandena i medlemsstaterna och inte kan bistå dig. Dessa faktablad innehåller information om hur du överklagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under utredningen av ett brott

  • Förhör
  • Anhållande
  • Den första domstolsförhandlingen
  • Åklagarens förberedelse inför huvudförhandlingen
  • Klagomål över polisens verksamhet
  • Språkliga rättigheter

3 – Mina rättigheter under rättegången

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Trafikbrott

Länkar

Rättegång i brottmål

Senaste uppdatering: 19/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.