Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Kan jag överklaga?

Du har rätt att överklaga ett beslut som tingsrätten har fattat hos hovrätten. Om du vill överklaga beslut som tingsrätten har fattat under rättegången (t.ex. ett beslut om att ett vittne inte ska höras) kan du vanligen bara göra det när du överklagar domen.

Om du vill överklaga tingsrättens beslut hos hovrätten måste du göra det inom 30 dagar. Du har sju dagar på dig att meddela tingsrätten att du inte är nöjd med beslutet och tänker överklaga det. Överklagandet måste vara skriftligt. Det ska riktas till hovrätten och lämnas in till den tingsrätt som har fattat beslutet.

Du får överklaga beslutet därför att du anser att domstolen inte gjorde en riktig värdering av bevisen och/eller därför att du anser att domstolen har tolkat lagen på fel sätt. Motparterna, dvs. åklagaren och målsäganden (om sådan finns), har samma rätt att överklaga som du har.

Vad händer om jag överklagar?

Överklagar du kommer ditt straff inte att verkställas, om inte domstolen beslutar att det måste verkställas. Om domstolen beslutar att du ska häktas eller att din häktning ska fortsätta kan du göra ett extraordinarie överklagande mot beslutet. Hovrätten kommer att behandla häktningsfrågan som ett brådskande fall skilt från huvudfrågan.

Om du är i fängelse när du överklagar och om du begär att du ska friges kan hovrätten besluta att du ska friges i väntan på hovrättens beslut i huvudfrågan.

Hur lång tid det tar för hovrätten att behandla ditt överklagande varierar. Om du är häktad brukar ditt överklagande normalt behandlas snabbare. Om du anser att bevisen inte har värderats på rätt sätt måste hovrätten i allmänhet hålla en huvudförhandling där bevisen kommer att prövas en gång till. Det här leder för det mesta till att processen tar längre tid. Det tar alltid flera månader för hovrätten att behandla överklaganden.

Om motparterna inte har meddelat att de är missnöjda med tingsrättens beslut och du beslutar dig för att överklaga behöver de inte ge besked om att de är missnöjda. De kan dock fortfarande göra ett så kallat motöverklagande inom 14 dagar från den dag då den ursprungliga överklagandefristen upphörde. I motöverklagandet kan de t.ex. kräva att straffet eller ersättningen ska höjas. Om du drar tillbaka ditt överklagande upphör alla motöverklaganden att gälla.

Du får lägga fram nya bevis eller ange nya vittnen för att stödja ditt överklagande. Det är tillåtet att lägga fram nya bevis under rättegång i brottmål, även under huvudförhandlingen vid hovrätten.

Vad händer i rättegången för överklagandet?

När du har gjort överklagandet skickas det till motparterna för kännedom, dvs. till åklagaren och målsäganden. Motparterna ska besvara överklagandet inom en viss tid. Om motparterna har överklagat tingsrättens beslut kommer även deras överklaganden att skickas till dig för kännedom.

Efter det skriftliga förfarandet beslutar hovrätten om den ska hålla en huvudförhandling. En huvudförhandling måste hållas om en av parterna begär det och om hovrättens beslut är beroende av om tingsrätten har gjort en riktig värdering av de muntliga vittnesmålen.

Domstolen får även pröva ditt överklagande om en huvudförhandling inte behövs och tre ledamöter av hovrätten är övertygade om att tingsrättens beslut var riktigt. I så fall kommer ditt överklagande inte att prövas vidare och tingsrättens beslut vinner laga kraft.

Vad händer om överklagandet bifalls eller inte bifalls?

Hovrätten prövar riktigheten i tingsrättens beslut i den utsträckning som begärts. Om du anser att tingsrättens beslut är helt felaktigt kan ditt överklagande leda till att hovrätten avvisar alla åtalspunkter och ersättningskrav. Hovrätten kan även bifalla delar av ditt överklagande. Den kan t.ex. anse att du är skyldig, men sänka ditt straff.

Om ditt överklagande inte bifalls är du i allmänhet skyldig att betala statens eventuella kostnader för att lägga fram bevis och målsägandens eventuella rättegångskostnader. Om ditt överklagande delvis bifalls är det möjligt att du inte behöver betala dessa kostnader. Om ditt överklagande bifalls kan du också få ersättning för dina egna rättegångskostnader, om inte staten betalar dem.

Om åtalet läggs ner på grund av ditt överklagande och hovrättens beslut får laga kraft kommer uppgifterna i ärendet att strykas från belastningsregistret om dig.

Alla parter i ett domstolsärende har rätt att överklaga ett beslut från hovrätten genom att ansöka om ett besvärstillstånd hos högsta domstolen. Det är mycket sällsynt att besvärstillstånd beviljas i brottmål. För att du ska beviljas ett besvärstillstånd måste ditt ärende i praktiken ha ett värde som prejudikat. Det betyder att det måste vara av ett mer allmänt intresse. Ett besvärstillstånd beviljas så gott som enbart för att du anser att hovrätten har gjort en felaktig värdering av bevisen.

Om ett besvärstillstånd beviljas kommer högsta domstolen att granska ditt ärende på nytt, helt eller delvis eller i den utsträckning tillståndet medger det (t.ex. straffets fastställande). Högsta domstolens förhandlingar är i regel skriftliga. Domen får laga kraft när högsta domstolen beslutar att inte bevilja besvärstillstånd eller när den beviljar tillståndet och avkunnar en dom. Om ingen överklagar ett beslut från tingsrätten eller hovrätten får beslutet laga kraft senast när tiden för överklagande löpt ut. Beslutet verkställs senast när det får laga kraft.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Om du döms kan du nekas inresa till Finland eller utvisas till en annan medlemsstat. Det kan ske om myndigheterna anser att du är ett hot mot den allmänna ordningen eller säkerheten. I praktiken är det bara om du har dömts för ett relativt grovt brott som du kommer att avlägsnas från landet. Att du är skyldig till ett brott är inte tillräcklig grund för att avlägsna dig.

Det är migrationsverket som beslutar om du ska avlägsnas från landet. Migrationsverket kan samtidigt förbjuda dig att resa in i landet igen i upp till 15 år. Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Åtal registreras inte i belastningsregistret. Om du döms kommer följande straff att registreras i ditt belastningsregister:

  • Ovillkorligt eller villkorligt fängelsestraff.
  • Villkorligt fängelsestraff tillsammans med böter, samhällstjänst eller övervakning.
  • Samhällstjänst i stället för ovillkorligt fängelse.
  • Ungdomsstraff eller böter i stället för ungdomsstraff.
  • Avsättning från offentlig tjänst.
  • Eftergivande av straff på grund av otillräknelighet.

Belastningsregistret förs av rättsregistercentralen. Informationen är inte offentlig, men myndigheterna kan ta del av den i enlighet med de villkor som anges i lagstiftningen. Informationen kan dessutom lämnas ut utanför EU-/EES-området på grundval av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Uppgifter i belastningsregistret avförs efter en viss tid från det ursprungliga datumet för ett beslut som har vunnit laga kraft. Uppgifter som inte gäller ovillkorliga fängelsestraff avförs efter fem år. Uppgifter som gäller ovillkorliga fängelsestraff på högst två år samt samhällstjänst avförs efter tio år. Uppgifter som gäller ovillkorliga fängelsestraff på två till tio år avförs efter tjugo år. Uppgifter som gäller fängelsestraff på mer än fem år avförs när en person har avlidit eller fyllt 90 år.

Du kan inte invända mot att information förs in i belastningsregistret. Du har dock rätt att, med vissa begränsningar, kontrollera den information som har registrerats i belastningsregistret.

Länkar

Lag om rättegång i brottmål på engelska och på svenska

Strafflagen på engelska och på svenska

Straffregisterlagen på engelska och på svenska

Brottspåföljdsmyndigheten på engelska och på svenska

Ärendets behandling i hovrätten på engelska och på svenska

Senaste uppdatering: 15/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.