Tilltalade (brottmål)

Frankrike

Dessa faktablad förklarar vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott som prövas i domstol. För information om mindre förseelser såsom trafikförseelser, som oftast leder till en på förhand fastställd påföljd i form av exempelvis böter, gå till faktablad 5. Om du är brottsoffret kan du hitta all information om dina rättigheter här.

Innehåll inlagt av
Frankrike

Allmän introduktion

Det finns fyra straffrättsliga domstolsinstanser:

  • Polisdomstol (tribunal de police)

Polisdomstolen har en domare och avgör främst mål om ringa brott i femte kategorin. Avgörandena kan överklagas till chambre des appels correctionnels, men bara i vissa fall.

  • Närdomstol (juridiction de proximité)

Närdomstolen har en domare. Den prövar överträdelser i de fyra första kategorierna.

Överklagande styrs av samma regler som överklagande av polisdomstolens beslut.

  • Lägre brottmålsdomstol (tribunal correctionnel)

Denna består i allmänhet av tre domare och prövar främst brott av normalgraden (délits).

Åtal kan väckas antingen vid domstolen i den jurisdiktion där brottet begåtts, eller vid domstolen i den jurisdiktion där den åtalade eller någon av de åtalade bor eller vid domstolen i den jurisdiktion där den åtalade har arresterats.

Överklaganden av avgöranden i första instans görs vid appellationsdomstolen (cour d’appel) vid avdelningen för straffrättsliga mål (chambre des appels correctionnels).

  • Brottmålsdomstol (cour d’assises)

Brottmålsdomstolen är behörig att pröva grova brott (crime) som begås av myndiga personer och som inte ska prövas av en specialdomstol.

Den består av tre yrkesdomare och nio jurymedlemmar som väljs genom lottdragning bland Frankrikes medborgare.

Domarna kan överklagas av åklagarsidan eller den dömde till en appellationsdomstol för brottmål (cour d’assises d’appel) med tolv juryledamöter och tre yrkesdomare. Den åtalade och allmänna åklagaren kan överklaga brottmålsdomstolens beslut oavsett om det rör sig om en fällande eller en friande dom. Målsägaren kan bara överklaga de skadestånd som fastställts av domstolen.

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Nedan finns en sammanfattning av de normala stegen i en brottmålsprocess.

Utredning

Utredningen genomförs av polisen eller gendarmeriet och syftar till att konstatera att ett brott har begåtts, samla in bevis och eftersöka förövaren (förövarna). Den genomförs under överinseende av den allmänna åklagaren (procureur de la république). Utredning sker systematiskt när allmänt åtal väcks av åklagarmyndigheten.

Dessutom förekommer utredning vid färsk gärning (enquête de flagrance) och förundersökning (enquête préliminaire) som görs av en tjänsteman vid kriminalpolisen eller på uppdrag av  den allmänna åklagaren.

I samtliga fall är utredningen sekretessbelagd och icke kontradiktorisk.

Undersökning (instruction)

Den undersökning som görs av rannsakningsdomaren (juge d’instruction) syftar till att samla alla fakta kring överträdelsen och eftersöka förövaren. Den visar om det finns tillräckligt med anklagelser för att väcka åtal mot förövaren vid en domstol. Rannsakningsdomaren sammanställer målet så att det kan prövas. Undersökningen är sekretessbelagd, men de som är parter i målet har tillgång till utredningsmaterialet och kan lägga fram begäran om utredning enligt vissa villkor.

Domen

Själva dömandet sker kontradiktoriskt, offentligt och muntligt. Domarnas överläggningar leder fram till ett beslut, som ska kunna överklagas.

Detaljer om alla dessa steg i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och inte kan bistå dig om du har en klagan. På dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

  • Mina rättigheter under polisförvar
  • Mina rättigheter under det inledande undersökningsförfarandet
  • Status som mis en examen och témoin assisté
  • Utredningens avslutande
  • Europeisk arresteringsorder
  • Försvarets beredning av målet

3 – Mina rättigheter under rättgången

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Smärre trafikbrott och andra mindre förseelser

Länkar

Vos Droits

Senaste uppdatering: 06/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.