Tilltalade (brottmål)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Kan jag överklaga domstolens beslut och/eller straffet?

Du kan överklaga en fällande dom. Rätten att överklaga beror på vilken typ av brott det gäller och hur strängt straffet är, samt vilken domstol som har avkunnat domen.

Exempel:

  • Om det är en brottmålsdomstol för lindrigare brott med en domare, har du rätt att överklaga om straffet är fängelse i över 60 dagar eller böter på mer än 1 000 euro.
  • Om det är en brottmålsdomstol för lindrigare brott med tre domare eller den domstol som prövar överklaganden av dennas beslut, har du rätt att överklaga om straffet är fängelse i över 4 månader eller böter på mer än 1 500 euro.
  • Om det är en domstol med blandad jury eller en brottmålsdomstol för grova brott med tre domare som prövar överklaganden av straff för grova brott, har du rätt att överklaga om straffet är fängelse i över 2 år, eller 1 år om brottet är att anse som ringa.

Ett frikännande kan du bara överklaga om du har blivit frikänd på grund av äkta ånger eller på grunder som påverkar ditt goda namn och rykte.

Hur överklagar man?

För att kunna överklaga måste du upprätta en förklaring om överklagande och lämna den till sekretariatet vid den domstol som utfärdat beslutet. Förklaringen ska innehålla grunderna för överklagandet, din hemadress och namnet på din advokat.

Tidsfristen för ett överklagande är 10 dagar från det att domstolen meddelat sitt avgörande, eller delgivit dig det om du har prövats i din frånvaro. Om du bor utanför Grekland och domen har meddelats i din frånvaro (tredskodom) eller din adress varit okänd, utökas tidsfristen till 30 dagar från delgivningen av handlingarna.

Vilka är grunderna för överklagande?

Ett överklagande kan grundas antingen på fakta i saken eller på hur lagen har tolkats.

Vad händer om jag överklagar?

Målet kommer att omprövas av en domstol i andra instans.

Vad händer om jag är i fängelse när jag överklagar?

Överklagandet kommer att vidarebefordras till den allmänna åklagaren, ett datum för rättegången kommer att fastställas och du blir kallad att infinna dig i rätten. Under vissa lagstadgade villkor kan du begära uppskov med straffet tills överklagandet har prövats.

Hur lång tid kommer det att ta innan överklagandet tas upp?

Det tar vanligen mellan 1 och 3 år, beroende på brottet, var domstolen ligger och beroende på om den dömde sitter i fängelse eller inte.

Kan jag åberopa nya bevis för överklagandet?

Ja, du kan åberopa nya bevis vid appellationsdomstolen. Förfarandet är detsamma som vid den första rättegången. De domare som prövat målet i första instans får inte pröva det i andra instans. Man kommer att kontrollera om överklagandet har lämnats in i laga ordning och inom den angivna tidsfristen.

Vad händer i rättegången för överklagandet?

Om du inte infinner dig personligen eller genom din rättsliga företrädare kommer överklagandet att avvisas och den lägre domstolens dom kommer att gälla. Om du infinner dig i rätten, personligen eller genom din rättsliga företrädare, kommer målet att omprövas och du kan lägga fram nya bevis.

Vad kan domstolen besluta?

Appellationsdomstolen kan inte utdöma ett strängare straff än det som redan utdömts av den lägre domstolen. Den kan dock frikänna dig eller bekräfta det straff som utdömdes av den lägre domstolen.

Vad händer om överklagandet bifalls/inte bifalls?

Om grunderna för överklagandet bifalls kan appellationsdomstolen frikänna dig eller minska ditt straff. I annat fall kommer den lägre domstolens straff att kvarstå.

Finns det en rätt att överklaga igen till en högre/annan domstol?

Nej, det enda återstående rättsmedlet är ogiltigförklaring av den högre domstolens dom på grundval av rättsliga fel.

Om det första beslutet är fel, kommer jag att få någon kompensation?

Det finns inga regler om beviljande av kompensation för en oriktig dom i första instans, utom i det fall du har suttit i fängelse och sedan frikänts vid överklagandet.

Om mitt överklagande bifalls, registreras den fällande domen då?

Det enda som registreras är appellationsdomstolens beslut. Den föregående domen stryks.

När är den fällande domen slutgiltig?

En dom blir slutgiltig om ingen överklagar den andra instansens beslut på grund av rättsfrågor, eller om ett överklagande har gjorts men avvisats av den högsta kassationsdomstolen (Areios Pagos).

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Du kan skickas tillbaka till ditt hemland om domstolen beslutar att du ska utvisas. För att du ska kunna utvisas måste du ha blivit dömd till fängelse i minst tre månader, eller så ska utvisningsbeslutet vara en del av tilläggsstraffet eller en beslutad säkerhetsåtgärd. I synnerhet vid grova narkotikabrott är utvisning på livstid obligatorisk.

Sker utvisningen genast?

Nej, du ska avtjäna straffet först. Domstolen kan undantagsvis, om du är dömd till fängelse i upp till fem år och utvisning, besluta att upphäva fängelsestraffet och utvisa dig omedelbart.

Ett utvisningsbeslut måste vara en del av en dom som vunnit laga kraft och där straffet inte har upphävts.

Du kan överklaga utvisningsbeslutet om det har utfärdats av en domstol i första instans och du även har dömts till ett fängelsestraff som kan överklagas. Överklagandet ska lämnas till sekretariatet vid den domstol som dömt i första instans.

Kan jag åtalas i en annan medlemsstat för samma brott?

Det beror på lagstiftningen i den medlemsstaten.

Kommer information om åtalspunkterna och/eller den fällande domen att registreras i belastningsregister?

Det är bara om den fällande domen mot dig vunnit laga kraft som den registreras i belastningsregistret. Informationen kommer att registreras officiellt i det grekiska belastningsregistret.

Informationen om dig i registret gallras ut

  • när du avlider eller fyller 80 år,
  • om du är dömd till villkorligt straff, 5 år efter utgången av straffperioden, om det villkorliga straffet inte har ändrats eller upphävts under tiden,
  • när 10 år har gått efter att du avtjänat ett straff på upp till 1 månad för överlagt brott eller två månader för ett brott som involverar brottslig försumlighet, om du inte dömts för andra brott under tiden.

Ditt samtycke krävs inte för att spara dessa uppgifter.

Om det uppstår en tvist om detta kan du begära att den allmänna åklagaren vid brottmålsdomstolen fattar ett beslut i tvisten. Det beslutet kan du överklaga till brottmålsdomstolens förundersökningsavdelning inom en månad från delgivningen.

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.