Tilltalade (brottmål)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

A) Var äger rättegången rum?

Rättegången äger rum vid den domstol som har territoriell behörighet. Platsen för rättegången kan ändras vid allvarliga hot mot den allmänna ordningen.

B) Kan åtalspunkterna ändras? Om så är fallet, vilken rätt har jag till information om detta?

Åtalspunkterna kan inte ändras. Tilltalade personer och deras försvarare har rätt att granska åtalet och utredningshandlingarna.

C) Vilka är mina rättigheter under domstolsförhandlingen?

i) Måste jag närvara i domstolen? På vilka villkor kan jag utebli från domstolsförhandlingen?

Den tilltalade måste närvara personligen vid förhandlingen och får även utse en advokat som försvarar honom eller henne i förfaranden som gäller brott eller grova brott.

ii) Har jag rätt till tolk och översättningar?

I alla skeden av brottmålsprocessen gäller att tolkning ska tillhandahållas utan dröjsmål om en misstänkt, en tilltalad eller ett vittne ska höras som inte talar eller förstår grekiska tillräckligt väl. Vid behov finns tolkning för kommunikation mellan tilltalade och deras försvarare i alla skeden av brottmålsprocessen.

iii) Har jag rätt till en advokat?

När det gäller grova brott måste domstolens ordförande utse en försvarare för tilltalade som inte har någon sådan. Det måste även ungdomsrättsdomare göra i mål där en minderårig anklagas för en handling som skulle vara ett grovt brott om de vore myndiga. Tilltalade får inte vägra att låta sig försvaras av den eller de försvarare som domstolens ordförande har utsett. Däremot kan de, om fler än en försvarare har utsetts, lämna in en motiverad begäran om att domstolen ska återkalla utnämningen av en av dessa försvarare och försvaras då fortsättningsvis av de andra.

iv) Vilka andra processuella rättigheter bör jag vara medveten om? (Exempelvis misstänkta som inställer sig vid domstol.)

I fall där ett frånvarande vittne inte kan inställa sig i domstol, och under förutsättning att den tilltalade eller den tilltalades försvarare uttryckligen har lämnat sitt samtycke, läser man upp deras edsvurna utsaga från förundersökningsskedet i domstolen i en förklaring som förs till protokollet.

D) Möjliga straff

Fängelsestraff är i princip tidsbestämda. I undantagsfall (om så uttryckligen föreskrivs i lag) kan fängelse på livstid utdömas. För allvarligare brott kan ett tidsbestämt straff på mellan fem och femton års fängelse utdömas. För mindre allvarliga brott (förseelser) kan mellan tio dagars och fem års fängelse utdömas. Om inget annat anges är tiden för samhällstjänst högst 720 timmar och minst 100 timmar. Ekonomiska påföljder får inte vara högre än a) 90 dagsböter om påföljden är det enda huvudsakliga straffet, eller utdöms tillsammans med samhällstjänst, b) 180 dagsböter om påföljden utdöms tillsammans med frihetsberövande, c) 360 dagsböter om påföljden utdöms kumulativt tillsammans med frihetsberövande. Om inte annat anges i särskilda bestämmelser får beloppet för varje dagsböter inte vara mindre än 1 euro eller mer än 100 euro.

Senaste uppdatering: 29/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.