Tilltalade (brottmål)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

A) Har jag rätt att överklaga domstolens beslut?

Ja. Om ett frihetsstraff på mer än två månader har utdömts av en domstol med en domare för mindre allvarliga brott, eller på mer än fyra månader av en domstol med tre domare för mindre allvarliga brott, eller på minst två år av en domstol med blandad jury, eller om frihetsberövande vid en särskild ungdomsanstalt eller reformerande åtgärder eller behandlingsåtgärder har utdömts av en ungdomsdomstol med en eller tre domare.

B) Vilka andra rättsmedel har jag?

Det går att ansöka om en ogiltigförklaring av beslutet inom 15 dagar om en tilltalad, som dömts genom lagakraftvunnen dom, på grund av force majeure eller andra obestridliga skäl inte på något sätt har kunnat meddela domstolen inom tidsfristen om ett oöverkomligt hinder för hans eller hennes närvaro vid domstolen och begära senareläggning av förhandlingarna. Man kan dessutom ansöka om ogiltigförklaring av ett beslut om den tilltalades hemvist var okänd vid tidpunkten för den fällande domen, men känd när kallelsen delgavs honom eller henne.

C) Om jag döms, vad får det för konsekvenser?

i) Belastningsregister

Alla fällande domar registreras i belastningsregistret. Alla domar registreras i kopian som finns tillgänglig för rättsligt bruk, men fängelsedomar på upp till sex månader gallras från kopian som finns tillgänglig för allmänt bruk efter tre år, domar på upp till fem år gallras efter åtta år och domar på mer än fem år gallras efter 20 år. När personen i fråga fyller 80 år, eller fem år efter att prövotiden har gått ut, raderas akten ur registret.

ii) Verkställighet av dom, överföring av frihetsberövad person, skyddstillsyn och alternativa påföljder

Om en person döms till ett fängelsestraff på mindre än tre år beslutar domstolen att verkställigheten av straffet ska skjutas upp under 1–3 år, om den inte anser – och uttryckligen motiverar – att frihetsberövande är absolut nödvändigt för att förhindra att den dömda personen begår fler brott. Grekland kan erkänna och verkställa domar som har meddelats i andra EU-medlemsstater, fatta beslut om förvar eller kvarhållande och ansöka om erkännande och verkställighet i en annan EU-medlemsstat av en motsvarande dom från en grekisk domstol. Den dömda personen måste befinna sig i utfärdande eller verkställande stat. Dubbel straffbarhet måste verifieras, med undantag för vissa allvarliga brott som kan leda till frihetsberövande i mindre än tre år i den utfärdande staten.

Senaste uppdatering: 29/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.