Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Grekland

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.

Innehåll inlagt av
Grekland

Summary of the criminal process

Investigation/institution of proceedings

This part of the process commences with the Prosecutor being notified that a crime has probably been committed.  It continues with criminal proceedings being instituted and ends with the defendant either being committed to stand trial or any charges being withdrawn.

This stage is aimed at unraveling the case as far as possible and determining whether there are strong indications that the defendant has committed the crime so as to commit them or not for trial by the competent court.

Court hearings

At this stage the case is tried until a verdict is reached and handed down.

Remedies

This refers to the means provided by law to a person to enable them to challenge the decision of a criminal court.

Such means are:

 • an appeal, aiming at the amendment or the quashing of the decision being challenged either on the facts or on points of law.
 • a fresh trial of the case, and a reversal of the judgment with a view to partially or fully annulling the decision being challenged on legal grounds.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for general guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission plays no part in the procedures for criminal prosecutions which are adopted in the various Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime and before the case goes to court

 • Preliminary examination/preliminary criminal investigation/criminal investigation.
 • Arrest/Restrictive terms/Custody
 • Proceedings before the Indictment Division
 • Searches, fingerprints and DNA

3 – My rights in court

4 – My rights after the court makes its decision

5 – Traffic violations and other minor offences

Last update: 25/08/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Juridisk rådgivning

Tillgången till juridisk rådgivning är mycket viktigt när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information när och under vilka förhållanden som du har rätt till att företrädas av en advokat. Det framgår också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad ger dig information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten regleras om du inte har råd att betala.

Att hitta en advokat

Om du behöver en advokat och inte är frihetsberövad kan du kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsterAtens advokatsamfund eller advokatsamfundet i den region där din rättegång ska hållas (t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterThessalonikis advokatsamfund, Länken öppnas i ett nytt fönsterPireus advokatsamfund, Länken öppnas i ett nytt fönsterHeraklions advokatsamfund osv.).

Om du är frihetsberövad och behöver en advokat kan du be polisen eller fängelse- eller häktesledningen att hjälpa dig att hitta en advokat eller hänvisa dig till något av advokatsamfunden.

Att betala för en advokat

Om du har låg inkomst kan du får gratis rättsligt bistånd, genom att en advokat utses för att företräda dig. Advokatens uppdrag sträcker sig fram till slutet av rättegången eller förfarandet vid domstolar på samma nivå, samt vid överklagande av domstolens avgörande.

När kan en advokat utses åt mig?

 • Vid upprättandet och registreringen av åtalspunkter i fråga om vissa specifikt definierade brott.
 • Under brottsutredningsskedet och förhören om det rör sig om ett grovt brott.
 • Under förhöret i samband med brott med ett minsta straffvärde på sex månaders fängelse, vilka prövas av brottmålsdomstolen för lindrigare brott av tre domare.
 • För att göra ett överklagande och företräda dig under rättegången i andra instans, om du har blivit dömd till fängelse i minst sex månader av domstolen i första instans.
 • För att ge in ett överklagande avseende rättsfrågor om du har blivit dömd till fängelse i minst ett år.
 • För att ansöka om resning om du har blivit dömd till fängelse i minst sex månader.

Du har rätt till gratis rättsligt bistånd även om din inkomst inte är extremt låg, om du kan bevisa att du inte kan betala rättskostnaderna på grund av skillnaderna i levnadskostnader mellan den medlemsstat där du är bosatt och Grekland.

För att få gratis rättsligt stöd och få en advokat utsedd åt dig måste du ansöka om detta till den domstol som ska pröva målet eller den domstol som ska pröva ditt överklagande eller din resningsansökan.

Ansökan ska lämnas 15 dagar före rättegången eller den åtgärd för vilkent du ansöker om rättsligt stöd. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av vad målet eller åtgärden gäller i sak, bevis för att du är berättigad till gratis rättsligt stöd, samt all nödvändig information om din ekonomiska ställning (se närmare bestämmelser i lag 3226/4-2-2004, Government Gazette Α’ 24/2004)

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över advokatsamfund

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

Vad är avsikten med en brottsutredning?

Syftet är att samla in och säkra bevis och att hitta eventuella spår som lämnats vid brottsplatsen.

Vilka är stegen i en utredning?

Förundersökning/preliminär utredning/brottsutredning:

Under förundersökningen fastställer åklagaren om en anklagelse är välgrundad och om det är sannolikt att ett brott har begåtts.

Den preliminära utredningen används främst i fall där den misstänkte har gripits i färd med att begå ett brott eller om en fördröjning av utredningen skulle innebära en omedelbar risk.

Brottsutredning genomförs endast vid allvarligare, grova brott.

Anhållande – Restriktioner – Häktning

Om den misstänkte har gripits på bar gärning eller inom ett dygn efter att brottet begåtts kan han eller hon anhållas utan anhållningsbeslut.

I annat fall krävs ett anhållningsbeslut.

Den anhållne ska föras inför åklagaren inom 24 timmar.

Det förekommer olika restriktioner (t.ex. borgen, krav på att den anhållne ska anmäla sig till polisstationen med regelbundna mellanrum, förbud mot att lämna landet) som ska förhindra att den anhållne ska begå fler brott och garantera att han eller hon inställer sig till polisförhör och i rätten.

Häktning: Om de ovannämnda restriktionerna inte är tillräckliga kan den som är misstänkt för grövre brott häktas. Häktningstiden kan vara upp till 18 månader för grova brott, 12 månader för mindre grova brott och 6 månader för t.ex. upprepat vållande till annans död. Häktningstiden tillbringas i fängelse.

Förfaranden vid förundersökningsavdelningen

Du kan vända dig till förundersökningsavdelningen för att begära att restriktionerna eller häktningen upphävs, eller för att klaga på oegentligheter under processen före rättegången.

Vem ansvarar för genomförandet av de olika stegen?

Förundersökningen genomförs av utredarna och åklagaren.

Den preliminära utredningen genomförs av ovannämnda personer och rannsakningsdomaren. Brottsutredningen eller förhören genomförs av undersökningsdomaren på egen hand.

Ett anhållningsbeslut utfärdas av förundersökningsavdelningen eller undersökningsdomaren. Om någon påträffas i färd med att begå ett brott är utredarna och polisen skyldiga att anhålla honom eller henne och varje medborgare har rätt att gripa förövaren. Beslut om restriktioner av personens frihet och om häktning fattas av undersökningsdomaren med åklagarens samtycke, eller av förundersökningsavdelningen.

Förfarandena vid förundersökningsavdelningen genomförs av en förundersökningsnämnd med tre ledamöter, i åklagarens närvaro.

Mina rättigheter under utredningen

Klicka på länkarna nedan för att få mer information om dina rättigheter under brottsutredningen.

Förundersökning, preliminär utredning, brottsutredning (1)

Vad är avsikten med dessa förfaranden?

Syftet med förundersökningen är att åklagaren ska kunna fastställa om anklagelserna är välgrundade och besluta om att en brottmålsprocess ska inledas.

En preliminär utredning genomförs när den misstänkte tas på bar gärning eller om en fördröjning skulle innebära en risk (t.ex. för att fotspår eller fingeravtryck ska utplånas).

Brottsutredning görs bara vid grova eller allvarliga brott. Den preliminära utredningen och brottsutredningen görs för att fastställa, samla in och säkra bevis och för att hitta spår efter brottet.

Vem är ansvarig på det här stadiet?

Förundersökningen genomförs av utredarna och åklagaren.

Den preliminära utredningen genomförs av ovannämnda personer och undersökningsdomaren.

Brottsutredningen eller förhören genomförs av undersökningsdomaren på egen hand.

Förundersökningen och den preliminära brottsutredningen övervakas av åklagaren vid brottmålsdomstolen och brottsutredningen av åklagaren vid appellationsdomstolen.

Finns det några tidsfrister?

Förundersökningen varar mellan 4 och 8 månader. Brottsutredningen får pågå i högst 18 månader. Om det görs en kompletterande utredning får den pågå i 3-5 månader.

I storstadsområden kan dessa tidsfrister förlängas. Det finns inga påföljder för underlåtenhet att följa tidsfristerna.

Tidsfristen för att lämna förklaringar under förundersökningen och för att komma med inlagor till den preliminära utredningen och brottsutredningen är minst 48 timmar och kan förlängas.

Det blir inga påföljder om du skulle missa tidsfristen i samband med de första två förfarandena. Däremot kan undersökningsdomaren, om en fastställd tidsfrist inte hålls i samband med en brottsutredning, utfärda ett beslut om gripande eller en häktningsorder för att hämta den tilltalade till domstolen.

Vad kommer man att berätta för mig om vad som händer?

När du har blivit kallad att delta i något av de förfaranden som beskrivs ovan har du rätt att

 • be om en kopia, på din egen bekostnad, av alla relevanta rättsliga handlingar från utredaren, bland annat en beskrivning av anklagelserna,
 • begära en tidsfrist på minst 48 timmar och
 • anlita en advokat.

Kommer jag att få en tolk om jag inte pratar språket?

Ja. Tolken kommer att översätta ditt vittnesmål för utredarna och deras frågor till dig.

I vilket skede kommer jag att kunna tala med en advokat?

Så snart du får träffa en utredare kan du be honom eller henne att meddela din advokat, eller så kan du begära att få ringa advokaten själv. Du har också rätt att vägra vittna innan advokaten har kommit.

Myndigheterna är bara skyldiga att se till att det finns en tolk tillgänglig vid förhören. Under resten av tiden får du själv tillsammans med din advokat ordna med en tolk om du behöver det.

Måste jag ha en advokat? Kan jag välja min advokat?

Advokat är bara obligatoriskt vid grova brott. Du får själv välja advokat. Om du inte har någon advokat och det rör sig om grova brott kommer undersökningsdomaren att utse en åt dig under utredningen.

Kommer jag att tillfrågas om information? Ska jag lämna information?

Du kan bli tillfrågad om anklagelserna mot dig. Du har rätt att tiga helt eller delvis och du har rätt att inte ange dig själv. Du kan vägra svara på frågor som kan skada dina intressen.

Kan jag kontakta någon familjemedlem eller vän?

Du har rätt att kommunicera med dina anhöriga och vänner per telefon. Besök av anhöriga och i undantagsfall av vänner är tillåtet.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver?

Om du har hälsoproblem kan du begära att få träffa en läkare.

Kan jag kontakta mitt hemlands ambassad?

Ja, det har du rätt att göra.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag närvara under utredningen?

Nej, det måste du inte.

Kan jag delta genom videolänk?

I Grekland finns inget lagrum för deltagande genom videolänk.

Kan jag bli tillbakaskickad till mitt hemland?

I det här skedet kan du inte utvisas.

Under vilka omständigheter kan jag häktas eller släppas fri?

Du kan häktas om det finns starka indicier som tyder på att du har begått ett allvarligt brott och

 • du inte har någon känd adress i Grekland,
 • du har vidtagit åtgärder för att lämna landet,
 • du tidigare har hållit dig undan rättvisan,
 • du har dömts för avvikande från fängelse eller för medhjälp till rymning eller för att ha överträtt restriktioner angående vistelseort, samt
 • om det finns skäl att anta att du tänker avvika,
 • om du är dömd tidigare och det är sannolikt att du kommer att begå fler brott.

Du kan också frisläppas med restriktioner eller helt.

Vilka rättigheter/skyldigheter har jag?

Du har rätt att få tid på dig att studera utredningsmaterialet och att utse högst två advokater. Du måste inställa dig personligen under utredningen, det räcker inte med att din advokat är närvarande.

Om undersökningsdomaren beslutar att du ska häktas preliminärt kan du överklaga beslutet inom fem dagar till förundersökningsavdelningen. Du kan också överklaga direkt till undersökningsdomaren eller förundersökningsavdelningen och begära att häktningsbeslutet ska upphävas eller ersättas med andra restriktioner.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Ja, om du inte fått restriktioner som förbjuder dig att göra det.

Visitation, fingeravtryck och DNA

Läs mer om dina rättigheter i avsnittet Visitation, fingeravtryck och DNA (4).

Kan jag överklaga?

Om det under förundersökningsskedet har vidtagits ogiltiga åtgärder kan du överklaga detta till förundersökningsavdelningen och be att de avvisas och att förundersökningen görs om.

Kan jag erkänna alla eller en del av misstankarna före rättegången?

Du kan erkänna när du vill under alla skeden fram till rättegången. Du kan också ta tillbaka ett erkännande. I samtliga fall är det upp till domstolen att bedöma ditt erkännande.

Kan åtalspunkterna ändras före rättegången?

Åtalspunkterna kan inte ändras, men de kan få en mer precis ordalydelse. Inga nya anklagelser kan läggas till.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Du kan åtalas om brottet har begåtts utanför Grekland mot en grekisk medborgare och det betraktas som ett grövre brott enligt grekisk rättsordning. I fråga om allvarliga brott gäller den grekiska lagen alla, oavsett vilka lagar som gäller där brottet begicks.

Kommer jag att få information om vittnen som vittnat mot mig?

Eftersom du har rätt att ta del av all dokumentation i utredningsmaterialet och vittnesmålen ingår i detta, har du rätt till informationen om vittnen. Du kan få denna information både före och efter det att du lägger fram ditt försvar.

Kommer jag att få information om andra bevis mot mig?

Utredaren är skyldig att ge dig kopior av utredningsmaterialet och visa dig allt relevant material innan du lämnar din redogörelse.

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Undersökningsdomaren kommer att få ta del av informationen om dig i belastningsregistret som en del av brottsutredningen.

Anhållande, restriktioner, häktning (2)

Varför vidtas dessa åtgärder?

Om du grips i färd med att begå ett brott anhålls du för att man ska kunna se till att du kan lagföras. Om du anhålls i andra sammanhang, häktas eller åläggs restriktioner av din rörelsefrihet är syftet att se till att du som tilltalad inställer dig hos de rättsvårdande myndigheterna.

Vem är ansvarig?

Anhållningsbeslutet utfärdas av antingen förundersökningsavdelningen eller undersökningsdomaren. Det är även dessa som beslutar om häktning och restriktioner. När förövare grips på bar gärning kan anhållandet beslutas av utredarna eller polistjänstemännen.

Finns det några tidsfrister?

Om du anhålls måste du ställas inför åklagare inom 24 timmar. Om denna tidfrist inte hålls blir det inga efterverkningar för din del. Det finns också en tidsfrist kopplad till kravet att du regelbundet ska anmäla dig hos polisen. Om du inte håller tidsfristen kan anmälningsplikten ersättas med häktning.

Vad kommer man att berätta för mig om vad som händer?

Om du grips på bar gärning ska polisen direkt vid gripandet tala om för dig varför du anhålls. Om du ställs inför undersökningsdomaren kommer du att få fullständig information om åtalspunkterna mot dig. Detsamma gäller om du åläggs frihetsbegränsande restriktioner och om du häktas.

Innan några beslut fattas i dessa frågor ska du ha fått alla relevanta rättsliga handlingar från undersökningsdomaren.

Kommer jag att få en tolk om jag inte pratar språket?

Om du inte talar språket måste du genast meddela detta och begära en tolk. Tolken kommer att översätta allt du säger, alla frågor som ställs till dig och alla dokument som visas för dig.

I vilket skede kommer jag att kunna tala med en advokat?

Om du anhålls kan du begära att din advokat meddelas omedelbart eller be att få ringa ett telefonsamtal. Dessutom har du rätt att vägra svara på frågor innan din advokat är närvarande.

Om du inte känner någon advokat kan du kontakta din ambassad eller det lokala advokatsamfundet. Att anlita en tolk för att kunna kommunicera med din advokat är ditt ansvar, inte utredningsmyndighetens. Om du åläggs restriktioner av din rörelsefrihet eller häktas ska du tala med din advokat först. Han eller hon kommer att göra framställningar på dina vägnar och närvara under brottsutredningen.

Måste jag företrädas av en advokat? Kan jag välja min advokat?

Advokat är bara obligatoriskt vid grova brott. Du har rätt att själv välja advokat. Om det rör sig om ett grovt brott och du inte har någon advokat kommer en advokat att utses åt dig under utredningen, om du begär det.

Kan man begära vilken sorts information som helst av mig? Måste jag lämna den information man ber mig om?

Du kommer att tillfrågas om anklagelserna mot dig. Du kan vägra svara på frågor om det kan skada dina intressen.

Kan jag kontakta någon familjemedlem eller vän?

Du har rätt att be utredarna låta dig kontakta anhöriga och vänner.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver?

Ja, om du har hälsoproblem.

Kan jag kontakta min ambassad om jag kommer från ett annat land?

Ja, det har du rätt att göra.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag närvara under utredningen?

Du måste inte närvara, om det inte krävs en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning.

Kan jag delta genom videolänk?

Bestämmelser om brottsutredning via videolänk finns ännu inte i lagen.

Kan jag bli tillbakaskickad till mitt hemland?

I det här skedet kan du inte utvisas.

Under vilka omständigheter kan jag häktas eller släppas fri?

Du kommer att häktas om undersökningsdomaren är enig med åklagare om detta eller om förundersökningsavdelningen beordrar det. Du kan häktas om det finns starka indicier som tyder på att du har begått ett allvarligt brott och

 • du inte har någon känd adress i Grekland,
 • du har vidtagit åtgärder för att lämna landet,
 • du tidigare har hållit dig undan rättvisan,
 • du har dömts för avvikande från fängelse eller för medhjälp till rymning eller för att ha överträtt restriktioner angående vistelseort, samt
 • om det finns skäl att anta att du tänker avvika,
 • eller om du är tidigare straffad.

Du kan också frisläppas med restriktioner eller helt.

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter?

Du har rätt att få tid på dig att studera utredningsmaterialet och att utse högst två advokater. Om du häktas kan du inom 5 dagar överklaga undersökningsdomarens häktningsbeslut till förundersökningsavdelningen. Du kan också överklaga direkt till undersökningsdomaren eller till förundersökningsavdelningen och begära att häktningsbeslutet ska upphävas eller ersättas med restriktioner av din rörelsefrihet.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Det kan du göra när anhållningstiden är slut och under förutsättning att du inte förbjudits att lämna Grekland.

Visitation, fingeravtryck och DNA

Läs mer om dina rättigheter i avsnittet Visitation, fingeravtryck och DNA (4).

Kan jag överklaga?

Om det under förundersökningsskedet har vidtagits ogiltiga åtgärder kan du överklaga detta till förundersökningsavdelningen och be att de avvisas och att förundersökningen görs om.

Kan jag erkänna alla eller en del av misstankarna före rättegången?

Du har rätt att erkänna dig skyldig. Ett erkännande ska enligt lagen varken få positiva eller negativa efterverkningar för dig.

Kan åtalspunkterna ändras före rättegången?

Åtalspunkterna kan inte ändras, men de kan få en mer precis ordalydelse. Inga nya anklagelser kan läggas till.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Du kan åtalas om brottet har begåtts utanför Grekland mot en grekisk medborgare. I fråga om allvarliga brott gäller den grekiska lagen alla, oavsett vilka lagar som gäller där brottet begicks.

Kommer jag att få information om vem som vittnat mot mig?

Ja. Så snart du anhållits och en preliminär utredning eller brottsutredning inletts har du rätt att ta del av den informationen innan du lämnar din redogörelse.

Kommer jag att få information om andra bevis mot mig?

Utredaren är skyldig att ge dig kopior av alla handlingar i utredningsmaterialet innan du lämnar din redogörelse.

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Nej. Den informationen inhämtas från de relevanta myndigheterna.

Förfaranden vid förundersökningsavdelningen (3)

Vad är avsikten med dessa förfaranden?

Förundersökningsavdelningarna är de rättsliga organ som ansvarar för förundersökningsskedet. De kontrollerar att de åtgärder som vidtas av utredarna är lagliga, beslutar om den misstänkte ska häktas eller inte, om den misstänkte ska åläggas inskränkningar av rörelsefriheten och om andra känsliga frågor som påverkar förundersökningsskedet, samt avgör om den misstänkte ska åtalas inför domstol eller frisläppas.

Vem är ansvarig på det här stadiet?

Förundersökningsavdelningarna består av tre domare och finns vid brottmålsdomstolen, appellationsdomstolen och kassationsdomstolen.

Finns det några tidsfrister?

Ja, det finns tidsfrister, och om du inte följer dem kommer du inte att kunna utöva dina rättigheter.

Vad kommer man att berätta för mig om vad som händer?

Förundersökningsnämndens sekretariat kan ge dig information om hur ditt ärende fortskrider och du kommer att informeras om alla beslut.

Kommer jag att få en tolk om jag inte pratar språket?

Om du ställs inför en förundersökningsnämnd har du rätt till tolk.

I vilket skede kommer jag att kunna tala med en advokat?

Du har rätt till juridisk rådgivning och får kommunicera med din juridiska rådgivare i alla skeden av processen. Om det uppstår några frågor som gäller översättning måste antingen du eller advokaten ta hand om dem.

Måste jag ha en rättslig företrädare? Kan jag välja min advokat?

Det är inte obligatoriskt att ha en rättslig företrädare. Du kan välja om du vill företräda dig själv, eller om du vill att din advokat ska göra det. Du har rätt att välja advokat, om du inte har fått en advokat utsedd.

Kan man begära vilken sorts information som helst av mig? Måste jag svara?

Du kan tillfrågas om information om det brott du är anklagad för. Du har rätt att tiga och du har rätt att inte ange dig själv. Du får vägra svara på frågor om svaret kan skada dina intressen.

Kan jag kontakta någon familjemedlem eller vän?

Ja, det kan du. Om du är häktad får du göra det under besökstiderna.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver?

Ja, om du har hälsoproblem.

Kan jag kontakta min ambassad om jag kommer från ett annat land?

Ja, det har du rätt att göra.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag närvara under utredningen?

Bara om du begär det och domstolen medger det.

Kan jag delta genom videolänk?

Förfaranden för deltagande genom radiolänk finns ännu inte i lagen.

Kan jag bli tillbakaskickad till mitt hemland?

I det här skedet kan du inte utvisas.

Kommer jag att häktas eller släppas fri? Under vilka omständigheter?

Du kommer att häktas om förundersökningsavdelningen bestämmer det. Det kan också hända att du får begränsningar av din rörelsefrihet eller att du frisläpps.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Det kan du göra när anhållningstiden är slut och under förutsättning att du inte förbjudits att lämna Grekland.

Kommer jag att bli ombedd att lämna fingeravtryck, genetiskt material (DNA, hår, saliv) eller andra kroppsvätskor?

Förundersökningsavdelningen kan beordra detta.

Kan en kroppsvisitation göras?

Förundersökningsnämnden kan inte beordra det, men det kan brottsutredarna och tjänstemännen som utför en preliminär utredning. I sådana fall får du kräva att din advokat närvarar under visitationen.

Kan en husrannsakan göras i mitt hem, mina företagslokaler, min bil osv?

Ingen genomsökning av detta slag kan beordras på det stadium då förundersökningsnämnden är involverad.

Kan jag överklaga?

Det finns rättsmedel som du kan använda för att överklaga förundersökningsnämndens beslut.

Kan jag erkänna alla eller en del av misstankarna före rättegången?

Du har rätt att erkänna att du är skyldig och det kan du göra genom ett meddelande till förundersökningsnämnden. Ett sådan förklaring är bindande och kan påverka domstolens beslut.

Kan åtalspunkterna ändras före rättegången?

Åtalspunkterna kan inte ändras. De kan bara preciseras närmare av förundersökningsnämnden. Inga nya anklagelser kan läggas till.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Du kan åtalas om brottet har begåtts utanför Grekland mot en grekisk medborgare. I fråga om allvarliga brott gäller den grekiska lagen alla, oavsett vilka lagar som gäller där brottet begicks.

Kommer jag att få information om vittnen som vittnat mot mig?

Du kan få information om detta både i det här skedet och tidigare. Du har rätt att få information om alla delar av utredningsmaterialet.

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Nej. Den informationen inhämtas från de relevanta myndigheterna.

Visitation, fingeravtryck och DNA (4)

Kommer jag att bli ombedd att lämna fingeravtryck, genetiskt material (DNA, hår, saliv) eller andra kroppsvätskor?

Om du anhålls kommer man att be dig lämna fingeravtryck och du är skyldig att göra det. Det är också obligatoriskt att lämna DNA-prov om det finns starka indikationer på att du har begått ett allvarligt brott. Om DNA-provet ger en positiv indikation har du rätt att be att det testas igen. Om du inte gör det kommer det prov som tagits att förstöras.

Kan en kroppsvisitation göras?

Det kan hända att du får genomgå en kroppsvisitation om den som utför utredningen anser att det behövs. Visitationen får inte vara kränkande och den ska ske i en avskild lokal. Om du är kvinna måste visitationen utföras av en kvinna. Om man ber dig överlämna ett visst föremål eller dokument och du gör det ska du inte behöva kroppsvisiteras.

Kan en husrannsakan göras i mitt hem, mina företagslokaler, min bil osv?

Ditt hem kan genomsökas om detta görs av en domstolstjänsteman och en utredande tjänsteman i samband med en utredning eller en preliminär utredning. Bilar får genomsökas om det finns en stark misstanke om att ett brott har begåtts eller om det är absolut nödvändigt.

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

3 – Mina rättigheter under rättegången

Förberedande förfarande

Vem meddelar mig att jag ska infinna mig i domstolen och hur går det till?

Den allmänna åklagaren upprättar åtalet, fastställer datum för rättegång och kallar den tilltalade, målsäganden och vittnena minst 15 dagar före rättegången, eller 30 dagar om den tilltalade bor i ett annat EU-land.

Förfarandet under rättegången

Vilken domstol kommer att behandla målet?

De huvudsakliga brottmålsdomstolarna är domstolarna för förseelser, domstolar med en domare för mindre allvarliga brott, samt, för allvarliga och grova brott appellationsdomstolar med tre domare och domstolar med blandad jury. I princip är den behöriga domstolen den inom vars domkrets där brottet begicks.

Kommer rättegången att vara offentlig?

Ja, om inte offentligheten kan ha en störande effekt på den allmänna ordningen eller det finns skäl att skydda parternas privatliv.

Vem kommer att fatta beslut i målet?

I de lägre domstolarna avgörs målen av domarna och i domstolarna med blandad jury avgörs målen av en kombination av domare och en jury.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Det går att ändra en åtalspunkt till en liknande. Domstolen avgör själv hur de fakta som utgör själva saken ska definieras rättsligt, eller hur de ska specificeras exakt.

Vad händer om jag erkänner alla eller en del av åtalspunkterna under rättegången?

Om du erkänner en del av åtalspunkterna kommer domstolen att döma dig med beaktande av ditt erkännande. Erkännandet kan ha en förmildrande påverkan på påföljden.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Måste jag närvara under rättegången?

Du måste inte närvara. Du kan företrädas av din advokat, om inte domstolen anser att din närvaro krävs.

Om jag bor i en annan medlemsstat, kan jag då delta genom videolänk?

Det kan du inte eftersom det ännu inte finns något lagrum för detta.

Ska jag närvara under hela rättegången?

Det behöver du inte. Du kan inställa dig och sedan gå därifrån och låta din advokat företräda dig.

Kommer jag att få tillgång till en tolk om jag inte förstår vad som händer?

Om du inte förstår det språk som används vid rättegången är domstolen skyldig att anlita en tolk.

Måste jag ha en advokat? Kommer en advokat att utses åt mig? Kan jag byta advokat?

Det är bara i samband med grövre brott och inför kassationsdomstolen som det är obligatoriskt att ha en advokat. Om du inte kan utse en advokat ska domstolen utse en åt dig. Du har rätt att byta advokat om inte han eller hon har utsetts av en av de högre domstolsinstanserna (ex officio).

Får jag tala under rättegången? Måste jag tala under rättegången?

Du får tala, men du måste inte. Du har rätt att tiga.

Vilka konsekvenser får det om jag inte säger sanningen under rättegången?

Du har rätt att inte tala sanning. Att som tilltalad ge en osann redogörelse utgör inte ett brott.

Vilka rättigheter har jag i förhållande till bevisen mot mig?

Kan jag ifrågasätta bevisen mot mig?

Du kan ifrågasätta bevisen och du har rätt att göra det i samband med ditt försvar eller genom att lägga fram egna bevis eller motbevis eller genom att kalla egna vittnen.

Vilken typ av bevis kan jag åberopa till mitt försvar?

Du kan åberopa dokument, lekmannavittnen och expertvittnen.

Under vilka villkor kan jag åberopa sådana bevis?

Det finns inga förhandsvillkor. Du kan lägga fram bevis för domstolen utan att ha anmält det till någon.

Får jag anlita en privatdetektiv för att få fram bevis åt mig? Godkänns sådana bevis?

Det kan du göra och bevisen godtas under förutsättning att de erhållits på laglig väg.

Kan jag kalla vittnen till mitt försvar?

Du får kalla så många vittnen du vill och domstolen måste tillåta förhör med lika många försvarsvittnen som det finns åklagarvittnen.

Kan jag eller min advokat ställa frågor till de andra vittnena i målet? Kan jag eller min advokat göra invändningar mot vad de säger?

Ni får båda ställa frågor och ifrågasätta och motbevisa vad de säger.

Kommer information ur belastningsregistret om mig att tas i beaktande?

Domar som inneburit sammanlagt mer än 6 månaders fängelse kommer att beaktas vid fastställandet av påföljden om du befinns skyldig.

Kommer tidigare fällande domar i en annan medlemsstat att tas i beaktande?

Bara om de har registrerats i belastningsregistret.

Vad händer i slutet av rättegången?

Vilka är de möjliga resultaten av rättegången?

Den tilltalade kan frikännas om domstolen inte är övertygad eller om den finner att det råder tvivel om att den tilltalade har begått brottet, eller av andra lagliga skäl, eller om det finns anledning att avstå från påföljder (t.ex. om den tilltalade visat äkta ånger).

Den tilltalade kan befinnas skyldig och åläggas ett straff, om domstolen är övertygad om att den tilltalade har begått brottet.

Åtalet kan läggas ned om den tilltalade avlider, om målsäganden tar tillbaka sin anklagelse, om tidsfristen går ut eller om amnesti utfärdas för brottet.

Åtalet kan förklaras ogiltigt om det finns ett tidigare relevant beslut, om det saknas anklagelse (om detta krävs) eller ansökan om eller godkännande av lagföring.

Sammanfattning av möjliga straff

Primära straff: Fängelse (livstid, 5–20 år, 10 dagar–5 år eller 1 dag–1 månad), böter (150–15 000 euro eller 29–590 euro), sluten ungdomsvård eller sluten psykiatrisk vård.

Tilläggsstraff: indragning av medborgerliga rättigheter, yrkesförbud, offentliggörande av domen.

Säkerhetsåtgärder: Frihetsberövande av brottslingar som inte anses straffrättsligt ansvariga, intagning av alkohol- och narkotikamissbrukare på avgiftningskliniker, förbud mot bosättning inom ett visst område, utvisning av utländska medborgare och förverkande av egendom.

Vad är målsägandens (offrets) roll under rättegången?

Brottsoffret deltar antingen som målsägande eller som vittne. Som målsägande (eller civilrättslig part som lägger fram motbevisning) deltar brottsoffret för att att få ekonomisk kompensation i form av ersättning för sveda och verk och som vittne deltar han eller hon för att stödja åklagarsidan.

Om brottsoffret vill delta som målsägande ska han eller hon meddela detta innan vittnena inkallas.

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Kan jag överklaga domstolens beslut och/eller straffet?

Du kan överklaga en fällande dom. Rätten att överklaga beror på vilken typ av brott det gäller och hur strängt straffet är, samt vilken domstol som har avkunnat domen.

Exempel:

 • Om det är en brottmålsdomstol för lindrigare brott med en domare, har du rätt att överklaga om straffet är fängelse i över 60 dagar eller böter på mer än 1 000 euro.
 • Om det är en brottmålsdomstol för lindrigare brott med tre domare eller den domstol som prövar överklaganden av dennas beslut, har du rätt att överklaga om straffet är fängelse i över 4 månader eller böter på mer än 1 500 euro.
 • Om det är en domstol med blandad jury eller en brottmålsdomstol för grova brott med tre domare som prövar överklaganden av straff för grova brott, har du rätt att överklaga om straffet är fängelse i över 2 år, eller 1 år om brottet är att anse som ringa.

Ett frikännande kan du bara överklaga om du har blivit frikänd på grund av äkta ånger eller på grunder som påverkar ditt goda namn och rykte.

Hur överklagar man?

För att kunna överklaga måste du upprätta en förklaring om överklagande och lämna den till sekretariatet vid den domstol som utfärdat beslutet. Förklaringen ska innehålla grunderna för överklagandet, din hemadress och namnet på din advokat.

Tidsfristen för ett överklagande är 10 dagar från det att domstolen meddelat sitt avgörande, eller delgivit dig det om du har prövats i din frånvaro. Om du bor utanför Grekland och domen har meddelats i din frånvaro (tredskodom) eller din adress varit okänd, utökas tidsfristen till 30 dagar från delgivningen av handlingarna.

Vilka är grunderna för överklagande?

Ett överklagande kan grundas antingen på fakta i saken eller på hur lagen har tolkats.

Vad händer om jag överklagar?

Målet kommer att omprövas av en domstol i andra instans.

Vad händer om jag är i fängelse när jag överklagar?

Överklagandet kommer att vidarebefordras till den allmänna åklagaren, ett datum för rättegången kommer att fastställas och du blir kallad att infinna dig i rätten. Under vissa lagstadgade villkor kan du begära uppskov med straffet tills överklagandet har prövats.

Hur lång tid kommer det att ta innan överklagandet tas upp?

Det tar vanligen mellan 1 och 3 år, beroende på brottet, var domstolen ligger och beroende på om den dömde sitter i fängelse eller inte.

Kan jag åberopa nya bevis för överklagandet?

Ja, du kan åberopa nya bevis vid appellationsdomstolen. Förfarandet är detsamma som vid den första rättegången. De domare som prövat målet i första instans får inte pröva det i andra instans. Man kommer att kontrollera om överklagandet har lämnats in i laga ordning och inom den angivna tidsfristen.

Vad händer i rättegången för överklagandet?

Om du inte infinner dig personligen eller genom din rättsliga företrädare kommer överklagandet att avvisas och den lägre domstolens dom kommer att gälla. Om du infinner dig i rätten, personligen eller genom din rättsliga företrädare, kommer målet att omprövas och du kan lägga fram nya bevis.

Vad kan domstolen besluta?

Appellationsdomstolen kan inte utdöma ett strängare straff än det som redan utdömts av den lägre domstolen. Den kan dock frikänna dig eller bekräfta det straff som utdömdes av den lägre domstolen.

Vad händer om överklagandet bifalls/inte bifalls?

Om grunderna för överklagandet bifalls kan appellationsdomstolen frikänna dig eller minska ditt straff. I annat fall kommer den lägre domstolens straff att kvarstå.

Finns det en rätt att överklaga igen till en högre/annan domstol?

Nej, det enda återstående rättsmedlet är ogiltigförklaring av den högre domstolens dom på grundval av rättsliga fel.

Om det första beslutet är fel, kommer jag att få någon kompensation?

Det finns inga regler om beviljande av kompensation för en oriktig dom i första instans, utom i det fall du har suttit i fängelse och sedan frikänts vid överklagandet.

Om mitt överklagande bifalls, registreras den fällande domen då?

Det enda som registreras är appellationsdomstolens beslut. Den föregående domen stryks.

När är den fällande domen slutgiltig?

En dom blir slutgiltig om ingen överklagar den andra instansens beslut på grund av rättsfrågor, eller om ett överklagande har gjorts men avvisats av den högsta kassationsdomstolen (Areios Pagos).

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Du kan skickas tillbaka till ditt hemland om domstolen beslutar att du ska utvisas. För att du ska kunna utvisas måste du ha blivit dömd till fängelse i minst tre månader, eller så ska utvisningsbeslutet vara en del av tilläggsstraffet eller en beslutad säkerhetsåtgärd. I synnerhet vid grova narkotikabrott är utvisning på livstid obligatorisk.

Sker utvisningen genast?

Nej, du ska avtjäna straffet först. Domstolen kan undantagsvis, om du är dömd till fängelse i upp till fem år och utvisning, besluta att upphäva fängelsestraffet och utvisa dig omedelbart.

Ett utvisningsbeslut måste vara en del av en dom som vunnit laga kraft och där straffet inte har upphävts.

Du kan överklaga utvisningsbeslutet om det har utfärdats av en domstol i första instans och du även har dömts till ett fängelsestraff som kan överklagas. Överklagandet ska lämnas till sekretariatet vid den domstol som dömt i första instans.

Kan jag åtalas i en annan medlemsstat för samma brott?

Det beror på lagstiftningen i den medlemsstaten.

Kommer information om åtalspunkterna och/eller den fällande domen att registreras i belastningsregister?

Det är bara om den fällande domen mot dig vunnit laga kraft som den registreras i belastningsregistret. Informationen kommer att registreras officiellt i det grekiska belastningsregistret.

Informationen om dig i registret gallras ut

 • när du avlider eller fyller 80 år,
 • om du är dömd till villkorligt straff, 5 år efter utgången av straffperioden, om det villkorliga straffet inte har ändrats eller upphävts under tiden,
 • när 10 år har gått efter att du avtjänat ett straff på upp till 1 månad för överlagt brott eller två månader för ett brott som involverar brottslig försumlighet, om du inte dömts för andra brott under tiden.

Ditt samtycke krävs inte för att spara dessa uppgifter.

Om det uppstår en tvist om detta kan du begära att den allmänna åklagaren vid brottmålsdomstolen fattar ett beslut i tvisten. Det beslutet kan du överklaga till brottmålsdomstolens förundersökningsavdelning inom en månad från delgivningen.

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

5 - Smärre trafikbrott

Hur hanteras mindre trafikförseelser?

Trafikbrott som fortkörning, rattonykterhet, underlåtenhet att använda säkerhetsbälte, underlåtenhet att respektera stoppsignal eller stoppskylt, överträdelse av parkerings- och stoppregler, användande av mobiltelefon under bilkörning osv. hanteras oftast administrativt. I allmänhet hanteras dessa förseelser av den behöriga polismyndigheten.

Hur ser förfarandet ut?

Du får ett strafföreläggande som beskriver vilken slags överträdelse du gjort dig skyldig till. På strafföreläggandet står vilken administrativ åtgärd och/eller vilken avgift som beslutats och du ska då inställa dig till den relevanta polismyndigheten.

Vilka straff förekommer?

Påföljden vid smärre trafikbrott är oftast administrativa böter (på mellan 40 och 2 000 euro) och andra administrativa åtgärder, som indraget körkort eller andra trafiksanktioner som indragning av fordonslicens eller registreringsskyltar för en begränsad period.

Lagförs medborgare i andra medlemsstater för sådana förseelser?

Utländska medborgare lagförs för trafikförseelser som begås i Grekland.

Kan jag överklaga?

Du kan överklaga den administrativa påföljden inom tre dagar. Vänd dig i så fall till den myndighet där tjänstemannen som gav dig påföljden arbetar. Om ditt överklagande inte bifalls måste du betala summan till den behöriga instansen inom den lokala myndigheten.

Om du fått en administrativ åtgärd som påföljd kan du dessutom vända dig till den behöriga polismyndigheten och framföra dina invändningar.

Kommer dessa förseelser att finnas i belastningsregistret?

Detta registreras inte i belastningsregistret eftersom det hanteras på en administrativ nivå och påföljden bara är administrativ.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för infrastruktur, transport och nätverk

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.