Tilltalade (brottmål)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Vad är avsikten med en brottsutredning?

Syftet är att samla in och säkra bevis och att hitta eventuella spår som lämnats vid brottsplatsen.

Vilka är stegen i en utredning?

Förundersökning/preliminär utredning/brottsutredning:

Under förundersökningen fastställer åklagaren om en anklagelse är välgrundad och om det är sannolikt att ett brott har begåtts.

Den preliminära utredningen används främst i fall där den misstänkte har gripits i färd med att begå ett brott eller om en fördröjning av utredningen skulle innebära en omedelbar risk.

Brottsutredning genomförs endast vid allvarligare, grova brott.

Anhållande – Restriktioner – Häktning

Om den misstänkte har gripits på bar gärning eller inom ett dygn efter att brottet begåtts kan han eller hon anhållas utan anhållningsbeslut.

I annat fall krävs ett anhållningsbeslut.

Den anhållne ska föras inför åklagaren inom 24 timmar.

Det förekommer olika restriktioner (t.ex. borgen, krav på att den anhållne ska anmäla sig till polisstationen med regelbundna mellanrum, förbud mot att lämna landet) som ska förhindra att den anhållne ska begå fler brott och garantera att han eller hon inställer sig till polisförhör och i rätten.

Häktning: Om de ovannämnda restriktionerna inte är tillräckliga kan den som är misstänkt för grövre brott häktas. Häktningstiden kan vara upp till 18 månader för grova brott, 12 månader för mindre grova brott och 6 månader för t.ex. upprepat vållande till annans död. Häktningstiden tillbringas i fängelse.

Förfaranden vid förundersökningsavdelningen

Du kan vända dig till förundersökningsavdelningen för att begära att restriktionerna eller häktningen upphävs, eller för att klaga på oegentligheter under processen före rättegången.

Vem ansvarar för genomförandet av de olika stegen?

Förundersökningen genomförs av utredarna och åklagaren.

Den preliminära utredningen genomförs av ovannämnda personer och rannsakningsdomaren. Brottsutredningen eller förhören genomförs av undersökningsdomaren på egen hand.

Ett anhållningsbeslut utfärdas av förundersökningsavdelningen eller undersökningsdomaren. Om någon påträffas i färd med att begå ett brott är utredarna och polisen skyldiga att anhålla honom eller henne och varje medborgare har rätt att gripa förövaren. Beslut om restriktioner av personens frihet och om häktning fattas av undersökningsdomaren med åklagarens samtycke, eller av förundersökningsavdelningen.

Förfarandena vid förundersökningsavdelningen genomförs av en förundersökningsnämnd med tre ledamöter, i åklagarens närvaro.

Mina rättigheter under utredningen

Klicka på länkarna nedan för att få mer information om dina rättigheter under brottsutredningen.

Förundersökning, preliminär utredning, brottsutredning (1)

Vad är avsikten med dessa förfaranden?

Syftet med förundersökningen är att åklagaren ska kunna fastställa om anklagelserna är välgrundade och besluta om att en brottmålsprocess ska inledas.

En preliminär utredning genomförs när den misstänkte tas på bar gärning eller om en fördröjning skulle innebära en risk (t.ex. för att fotspår eller fingeravtryck ska utplånas).

Brottsutredning görs bara vid grova eller allvarliga brott. Den preliminära utredningen och brottsutredningen görs för att fastställa, samla in och säkra bevis och för att hitta spår efter brottet.

Vem är ansvarig på det här stadiet?

Förundersökningen genomförs av utredarna och åklagaren.

Den preliminära utredningen genomförs av ovannämnda personer och undersökningsdomaren.

Brottsutredningen eller förhören genomförs av undersökningsdomaren på egen hand.

Förundersökningen och den preliminära brottsutredningen övervakas av åklagaren vid brottmålsdomstolen och brottsutredningen av åklagaren vid appellationsdomstolen.

Finns det några tidsfrister?

Förundersökningen varar mellan 4 och 8 månader. Brottsutredningen får pågå i högst 18 månader. Om det görs en kompletterande utredning får den pågå i 3-5 månader.

I storstadsområden kan dessa tidsfrister förlängas. Det finns inga påföljder för underlåtenhet att följa tidsfristerna.

Tidsfristen för att lämna förklaringar under förundersökningen och för att komma med inlagor till den preliminära utredningen och brottsutredningen är minst 48 timmar och kan förlängas.

Det blir inga påföljder om du skulle missa tidsfristen i samband med de första två förfarandena. Däremot kan undersökningsdomaren, om en fastställd tidsfrist inte hålls i samband med en brottsutredning, utfärda ett beslut om gripande eller en häktningsorder för att hämta den tilltalade till domstolen.

Vad kommer man att berätta för mig om vad som händer?

När du har blivit kallad att delta i något av de förfaranden som beskrivs ovan har du rätt att

 • be om en kopia, på din egen bekostnad, av alla relevanta rättsliga handlingar från utredaren, bland annat en beskrivning av anklagelserna,
 • begära en tidsfrist på minst 48 timmar och
 • anlita en advokat.

Kommer jag att få en tolk om jag inte pratar språket?

Ja. Tolken kommer att översätta ditt vittnesmål för utredarna och deras frågor till dig.

I vilket skede kommer jag att kunna tala med en advokat?

Så snart du får träffa en utredare kan du be honom eller henne att meddela din advokat, eller så kan du begära att få ringa advokaten själv. Du har också rätt att vägra vittna innan advokaten har kommit.

Myndigheterna är bara skyldiga att se till att det finns en tolk tillgänglig vid förhören. Under resten av tiden får du själv tillsammans med din advokat ordna med en tolk om du behöver det.

Måste jag ha en advokat? Kan jag välja min advokat?

Advokat är bara obligatoriskt vid grova brott. Du får själv välja advokat. Om du inte har någon advokat och det rör sig om grova brott kommer undersökningsdomaren att utse en åt dig under utredningen.

Kommer jag att tillfrågas om information? Ska jag lämna information?

Du kan bli tillfrågad om anklagelserna mot dig. Du har rätt att tiga helt eller delvis och du har rätt att inte ange dig själv. Du kan vägra svara på frågor som kan skada dina intressen.

Kan jag kontakta någon familjemedlem eller vän?

Du har rätt att kommunicera med dina anhöriga och vänner per telefon. Besök av anhöriga och i undantagsfall av vänner är tillåtet.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver?

Om du har hälsoproblem kan du begära att få träffa en läkare.

Kan jag kontakta mitt hemlands ambassad?

Ja, det har du rätt att göra.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag närvara under utredningen?

Nej, det måste du inte.

Kan jag delta genom videolänk?

I Grekland finns inget lagrum för deltagande genom videolänk.

Kan jag bli tillbakaskickad till mitt hemland?

I det här skedet kan du inte utvisas.

Under vilka omständigheter kan jag häktas eller släppas fri?

Du kan häktas om det finns starka indicier som tyder på att du har begått ett allvarligt brott och

 • du inte har någon känd adress i Grekland,
 • du har vidtagit åtgärder för att lämna landet,
 • du tidigare har hållit dig undan rättvisan,
 • du har dömts för avvikande från fängelse eller för medhjälp till rymning eller för att ha överträtt restriktioner angående vistelseort, samt
 • om det finns skäl att anta att du tänker avvika,
 • om du är dömd tidigare och det är sannolikt att du kommer att begå fler brott.

Du kan också frisläppas med restriktioner eller helt.

Vilka rättigheter/skyldigheter har jag?

Du har rätt att få tid på dig att studera utredningsmaterialet och att utse högst två advokater. Du måste inställa dig personligen under utredningen, det räcker inte med att din advokat är närvarande.

Om undersökningsdomaren beslutar att du ska häktas preliminärt kan du överklaga beslutet inom fem dagar till förundersökningsavdelningen. Du kan också överklaga direkt till undersökningsdomaren eller förundersökningsavdelningen och begära att häktningsbeslutet ska upphävas eller ersättas med andra restriktioner.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Ja, om du inte fått restriktioner som förbjuder dig att göra det.

Visitation, fingeravtryck och DNA

Läs mer om dina rättigheter i avsnittet Visitation, fingeravtryck och DNA (4).

Kan jag överklaga?

Om det under förundersökningsskedet har vidtagits ogiltiga åtgärder kan du överklaga detta till förundersökningsavdelningen och be att de avvisas och att förundersökningen görs om.

Kan jag erkänna alla eller en del av misstankarna före rättegången?

Du kan erkänna när du vill under alla skeden fram till rättegången. Du kan också ta tillbaka ett erkännande. I samtliga fall är det upp till domstolen att bedöma ditt erkännande.

Kan åtalspunkterna ändras före rättegången?

Åtalspunkterna kan inte ändras, men de kan få en mer precis ordalydelse. Inga nya anklagelser kan läggas till.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Du kan åtalas om brottet har begåtts utanför Grekland mot en grekisk medborgare och det betraktas som ett grövre brott enligt grekisk rättsordning. I fråga om allvarliga brott gäller den grekiska lagen alla, oavsett vilka lagar som gäller där brottet begicks.

Kommer jag att få information om vittnen som vittnat mot mig?

Eftersom du har rätt att ta del av all dokumentation i utredningsmaterialet och vittnesmålen ingår i detta, har du rätt till informationen om vittnen. Du kan få denna information både före och efter det att du lägger fram ditt försvar.

Kommer jag att få information om andra bevis mot mig?

Utredaren är skyldig att ge dig kopior av utredningsmaterialet och visa dig allt relevant material innan du lämnar din redogörelse.

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Undersökningsdomaren kommer att få ta del av informationen om dig i belastningsregistret som en del av brottsutredningen.

Anhållande, restriktioner, häktning (2)

Varför vidtas dessa åtgärder?

Om du grips i färd med att begå ett brott anhålls du för att man ska kunna se till att du kan lagföras. Om du anhålls i andra sammanhang, häktas eller åläggs restriktioner av din rörelsefrihet är syftet att se till att du som tilltalad inställer dig hos de rättsvårdande myndigheterna.

Vem är ansvarig?

Anhållningsbeslutet utfärdas av antingen förundersökningsavdelningen eller undersökningsdomaren. Det är även dessa som beslutar om häktning och restriktioner. När förövare grips på bar gärning kan anhållandet beslutas av utredarna eller polistjänstemännen.

Finns det några tidsfrister?

Om du anhålls måste du ställas inför åklagare inom 24 timmar. Om denna tidfrist inte hålls blir det inga efterverkningar för din del. Det finns också en tidsfrist kopplad till kravet att du regelbundet ska anmäla dig hos polisen. Om du inte håller tidsfristen kan anmälningsplikten ersättas med häktning.

Vad kommer man att berätta för mig om vad som händer?

Om du grips på bar gärning ska polisen direkt vid gripandet tala om för dig varför du anhålls. Om du ställs inför undersökningsdomaren kommer du att få fullständig information om åtalspunkterna mot dig. Detsamma gäller om du åläggs frihetsbegränsande restriktioner och om du häktas.

Innan några beslut fattas i dessa frågor ska du ha fått alla relevanta rättsliga handlingar från undersökningsdomaren.

Kommer jag att få en tolk om jag inte pratar språket?

Om du inte talar språket måste du genast meddela detta och begära en tolk. Tolken kommer att översätta allt du säger, alla frågor som ställs till dig och alla dokument som visas för dig.

I vilket skede kommer jag att kunna tala med en advokat?

Om du anhålls kan du begära att din advokat meddelas omedelbart eller be att få ringa ett telefonsamtal. Dessutom har du rätt att vägra svara på frågor innan din advokat är närvarande.

Om du inte känner någon advokat kan du kontakta din ambassad eller det lokala advokatsamfundet. Att anlita en tolk för att kunna kommunicera med din advokat är ditt ansvar, inte utredningsmyndighetens. Om du åläggs restriktioner av din rörelsefrihet eller häktas ska du tala med din advokat först. Han eller hon kommer att göra framställningar på dina vägnar och närvara under brottsutredningen.

Måste jag företrädas av en advokat? Kan jag välja min advokat?

Advokat är bara obligatoriskt vid grova brott. Du har rätt att själv välja advokat. Om det rör sig om ett grovt brott och du inte har någon advokat kommer en advokat att utses åt dig under utredningen, om du begär det.

Kan man begära vilken sorts information som helst av mig? Måste jag lämna den information man ber mig om?

Du kommer att tillfrågas om anklagelserna mot dig. Du kan vägra svara på frågor om det kan skada dina intressen.

Kan jag kontakta någon familjemedlem eller vän?

Du har rätt att be utredarna låta dig kontakta anhöriga och vänner.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver?

Ja, om du har hälsoproblem.

Kan jag kontakta min ambassad om jag kommer från ett annat land?

Ja, det har du rätt att göra.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag närvara under utredningen?

Du måste inte närvara, om det inte krävs en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning.

Kan jag delta genom videolänk?

Bestämmelser om brottsutredning via videolänk finns ännu inte i lagen.

Kan jag bli tillbakaskickad till mitt hemland?

I det här skedet kan du inte utvisas.

Under vilka omständigheter kan jag häktas eller släppas fri?

Du kommer att häktas om undersökningsdomaren är enig med åklagare om detta eller om förundersökningsavdelningen beordrar det. Du kan häktas om det finns starka indicier som tyder på att du har begått ett allvarligt brott och

 • du inte har någon känd adress i Grekland,
 • du har vidtagit åtgärder för att lämna landet,
 • du tidigare har hållit dig undan rättvisan,
 • du har dömts för avvikande från fängelse eller för medhjälp till rymning eller för att ha överträtt restriktioner angående vistelseort, samt
 • om det finns skäl att anta att du tänker avvika,
 • eller om du är tidigare straffad.

Du kan också frisläppas med restriktioner eller helt.

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter?

Du har rätt att få tid på dig att studera utredningsmaterialet och att utse högst två advokater. Om du häktas kan du inom 5 dagar överklaga undersökningsdomarens häktningsbeslut till förundersökningsavdelningen. Du kan också överklaga direkt till undersökningsdomaren eller till förundersökningsavdelningen och begära att häktningsbeslutet ska upphävas eller ersättas med restriktioner av din rörelsefrihet.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Det kan du göra när anhållningstiden är slut och under förutsättning att du inte förbjudits att lämna Grekland.

Visitation, fingeravtryck och DNA

Läs mer om dina rättigheter i avsnittet Visitation, fingeravtryck och DNA (4).

Kan jag överklaga?

Om det under förundersökningsskedet har vidtagits ogiltiga åtgärder kan du överklaga detta till förundersökningsavdelningen och be att de avvisas och att förundersökningen görs om.

Kan jag erkänna alla eller en del av misstankarna före rättegången?

Du har rätt att erkänna dig skyldig. Ett erkännande ska enligt lagen varken få positiva eller negativa efterverkningar för dig.

Kan åtalspunkterna ändras före rättegången?

Åtalspunkterna kan inte ändras, men de kan få en mer precis ordalydelse. Inga nya anklagelser kan läggas till.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Du kan åtalas om brottet har begåtts utanför Grekland mot en grekisk medborgare. I fråga om allvarliga brott gäller den grekiska lagen alla, oavsett vilka lagar som gäller där brottet begicks.

Kommer jag att få information om vem som vittnat mot mig?

Ja. Så snart du anhållits och en preliminär utredning eller brottsutredning inletts har du rätt att ta del av den informationen innan du lämnar din redogörelse.

Kommer jag att få information om andra bevis mot mig?

Utredaren är skyldig att ge dig kopior av alla handlingar i utredningsmaterialet innan du lämnar din redogörelse.

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Nej. Den informationen inhämtas från de relevanta myndigheterna.

Förfaranden vid förundersökningsavdelningen (3)

Vad är avsikten med dessa förfaranden?

Förundersökningsavdelningarna är de rättsliga organ som ansvarar för förundersökningsskedet. De kontrollerar att de åtgärder som vidtas av utredarna är lagliga, beslutar om den misstänkte ska häktas eller inte, om den misstänkte ska åläggas inskränkningar av rörelsefriheten och om andra känsliga frågor som påverkar förundersökningsskedet, samt avgör om den misstänkte ska åtalas inför domstol eller frisläppas.

Vem är ansvarig på det här stadiet?

Förundersökningsavdelningarna består av tre domare och finns vid brottmålsdomstolen, appellationsdomstolen och kassationsdomstolen.

Finns det några tidsfrister?

Ja, det finns tidsfrister, och om du inte följer dem kommer du inte att kunna utöva dina rättigheter.

Vad kommer man att berätta för mig om vad som händer?

Förundersökningsnämndens sekretariat kan ge dig information om hur ditt ärende fortskrider och du kommer att informeras om alla beslut.

Kommer jag att få en tolk om jag inte pratar språket?

Om du ställs inför en förundersökningsnämnd har du rätt till tolk.

I vilket skede kommer jag att kunna tala med en advokat?

Du har rätt till juridisk rådgivning och får kommunicera med din juridiska rådgivare i alla skeden av processen. Om det uppstår några frågor som gäller översättning måste antingen du eller advokaten ta hand om dem.

Måste jag ha en rättslig företrädare? Kan jag välja min advokat?

Det är inte obligatoriskt att ha en rättslig företrädare. Du kan välja om du vill företräda dig själv, eller om du vill att din advokat ska göra det. Du har rätt att välja advokat, om du inte har fått en advokat utsedd.

Kan man begära vilken sorts information som helst av mig? Måste jag svara?

Du kan tillfrågas om information om det brott du är anklagad för. Du har rätt att tiga och du har rätt att inte ange dig själv. Du får vägra svara på frågor om svaret kan skada dina intressen.

Kan jag kontakta någon familjemedlem eller vän?

Ja, det kan du. Om du är häktad får du göra det under besökstiderna.

Kan jag få träffa en läkare om jag behöver?

Ja, om du har hälsoproblem.

Kan jag kontakta min ambassad om jag kommer från ett annat land?

Ja, det har du rätt att göra.

Jag kommer från ett annat land. Måste jag närvara under utredningen?

Bara om du begär det och domstolen medger det.

Kan jag delta genom videolänk?

Förfaranden för deltagande genom radiolänk finns ännu inte i lagen.

Kan jag bli tillbakaskickad till mitt hemland?

I det här skedet kan du inte utvisas.

Kommer jag att häktas eller släppas fri? Under vilka omständigheter?

Du kommer att häktas om förundersökningsavdelningen bestämmer det. Det kan också hända att du får begränsningar av din rörelsefrihet eller att du frisläpps.

Kan jag lämna landet under utredningen?

Det kan du göra när anhållningstiden är slut och under förutsättning att du inte förbjudits att lämna Grekland.

Kommer jag att bli ombedd att lämna fingeravtryck, genetiskt material (DNA, hår, saliv) eller andra kroppsvätskor?

Förundersökningsavdelningen kan beordra detta.

Kan en kroppsvisitation göras?

Förundersökningsnämnden kan inte beordra det, men det kan brottsutredarna och tjänstemännen som utför en preliminär utredning. I sådana fall får du kräva att din advokat närvarar under visitationen.

Kan en husrannsakan göras i mitt hem, mina företagslokaler, min bil osv?

Ingen genomsökning av detta slag kan beordras på det stadium då förundersökningsnämnden är involverad.

Kan jag överklaga?

Det finns rättsmedel som du kan använda för att överklaga förundersökningsnämndens beslut.

Kan jag erkänna alla eller en del av misstankarna före rättegången?

Du har rätt att erkänna att du är skyldig och det kan du göra genom ett meddelande till förundersökningsnämnden. Ett sådan förklaring är bindande och kan påverka domstolens beslut.

Kan åtalspunkterna ändras före rättegången?

Åtalspunkterna kan inte ändras. De kan bara preciseras närmare av förundersökningsnämnden. Inga nya anklagelser kan läggas till.

Kan jag åtalas för ett brott som jag redan åtalats för i en annan medlemsstat?

Du kan åtalas om brottet har begåtts utanför Grekland mot en grekisk medborgare. I fråga om allvarliga brott gäller den grekiska lagen alla, oavsett vilka lagar som gäller där brottet begicks.

Kommer jag att få information om vittnen som vittnat mot mig?

Du kan få information om detta både i det här skedet och tidigare. Du har rätt att få information om alla delar av utredningsmaterialet.

Kommer man att begära information ur belastningsregistret om mig?

Nej. Den informationen inhämtas från de relevanta myndigheterna.

Visitation, fingeravtryck och DNA (4)

Kommer jag att bli ombedd att lämna fingeravtryck, genetiskt material (DNA, hår, saliv) eller andra kroppsvätskor?

Om du anhålls kommer man att be dig lämna fingeravtryck och du är skyldig att göra det. Det är också obligatoriskt att lämna DNA-prov om det finns starka indikationer på att du har begått ett allvarligt brott. Om DNA-provet ger en positiv indikation har du rätt att be att det testas igen. Om du inte gör det kommer det prov som tagits att förstöras.

Kan en kroppsvisitation göras?

Det kan hända att du får genomgå en kroppsvisitation om den som utför utredningen anser att det behövs. Visitationen får inte vara kränkande och den ska ske i en avskild lokal. Om du är kvinna måste visitationen utföras av en kvinna. Om man ber dig överlämna ett visst föremål eller dokument och du gör det ska du inte behöva kroppsvisiteras.

Kan en husrannsakan göras i mitt hem, mina företagslokaler, min bil osv?

Ditt hem kan genomsökas om detta görs av en domstolstjänsteman och en utredande tjänsteman i samband med en utredning eller en preliminär utredning. Bilar får genomsökas om det finns en stark misstanke om att ett brott har begåtts eller om det är absolut nödvändigt.

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.