Tilltalade (brottmål)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Hur hanteras mindre trafikförseelser?

Trafikbrott som fortkörning, rattonykterhet, underlåtenhet att använda säkerhetsbälte, underlåtenhet att respektera stoppsignal eller stoppskylt, överträdelse av parkerings- och stoppregler, användande av mobiltelefon under bilkörning osv. hanteras oftast administrativt. I allmänhet hanteras dessa förseelser av den behöriga polismyndigheten.

Hur ser förfarandet ut?

Du får ett strafföreläggande som beskriver vilken slags överträdelse du gjort dig skyldig till. På strafföreläggandet står vilken administrativ åtgärd och/eller vilken avgift som beslutats och du ska då inställa dig till den relevanta polismyndigheten.

Vilka straff förekommer?

Påföljden vid smärre trafikbrott är oftast administrativa böter (på mellan 40 och 2 000 euro) och andra administrativa åtgärder, som indraget körkort eller andra trafiksanktioner som indragning av fordonslicens eller registreringsskyltar för en begränsad period.

Lagförs medborgare i andra medlemsstater för sådana förseelser?

Utländska medborgare lagförs för trafikförseelser som begås i Grekland.

Kan jag överklaga?

Du kan överklaga den administrativa påföljden inom tre dagar. Vänd dig i så fall till den myndighet där tjänstemannen som gav dig påföljden arbetar. Om ditt överklagande inte bifalls måste du betala summan till den behöriga instansen inom den lokala myndigheten.

Om du fått en administrativ åtgärd som påföljd kan du dessutom vända dig till den behöriga polismyndigheten och framföra dina invändningar.

Kommer dessa förseelser att finnas i belastningsregistret?

Detta registreras inte i belastningsregistret eftersom det hanteras på en administrativ nivå och påföljden bara är administrativ.

Länkar

Ministeriet för infrastruktur, transport och nätverk

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.