Tilltalade (brottmål)

Grekland

I dessa faktablad förklaras vad som händer när någon misstänks eller åtalas för ett brott som prövas genom en rättegång i domstol.

Innehåll inlagt av
Grekland

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Utredning/inledande av det straffrättsliga förfarandet

Denna del av förfarandet inleds när åklagaren informeras om att ett brott troligen har begåtts. I nästa steg inleds brottmålsförfarandet som avslutas antingen med ett beslut om att låta åtal gå vidare till prövning eller med att åtalet läggs ned.

Syftet med detta skede är att i möjligaste mån klargöra omständigheterna i fallet för att kunna avgöra om det finns klara indicier som talar för att den misstänkte har begått brottet och om saken ska tas upp av behörig domstol eller inte.

Domstolsförhandling

I detta skede prövas målet till dess att skuldfrågan har avgjorts och en dom meddelats.

Rättsmedel

Med rättsmedel menas de möjligheter som finns enligt lag för en person att överklaga domstolens beslut.

Följande rättsmedel finns:

  • Överklagan i syfte att ändra eller ogiltigförklara beslutet som överklagas, grundat på faktiska omständigheter eller rättsliga grunder.
  • Omprövning av målet, där den omtvistade domen helt eller delvis upphävs på rättsliga grunder.

Du hittar mer utförlig information om alla dessa skeden i processen och om dina rättigheter i faktabladen som anges nedan. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som allmän vägledning.

Om du är ett brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.

Europeiska kommissionens roll

Europeiska kommissionen har inte någon roll i brottmålsprocesser i medlemsländerna och kan inte hjälpa dig om du vill lämna in klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du lämnar in klagomål och till vem du ska vända dig.

Mer information

Mina rättigheter under utredningen

Mina rättigheter under rättegången

Mina rättigheter efter rättegången

Senaste uppdatering: 29/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.