Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Tilltalade (brottmål)

Grekland

Dessa faktablad förklarar vad som händer när en person är misstänkt eller åtalad för ett brott som prövas i domstol.

Innehåll inlagt av
Grekland

Sammanfattning av brottmålsprocessen

Utredning/väckande av talan

Denna del av förfarandet börjar när åklagaren informeras om att ett brott troligen har begåtts. I nästa steg inleds brottmålsförfarandet som avslutas antingen med att den tilltalade ställs inför rätta eller med att åtalet läggs ned.

Syftet med utredningsstadiet är att i möjligaste mån samla alla fakta och avgöra om det finns tillräckligt mycket som pekar på att den tilltalade har begått brottet för att han eller hon ska kunna dömas av den behöriga domstolen.

Rättegång

På detta stadium prövas målet tills dess att en dom meddelas.

Rättsmedel

Med rättsmedel avses de möjligheter som lagen erbjuder en person att överklaga domstolens beslut.

Följande rättsmedel finns:

  • Överklagan i syfte att ändra eller ogiltigförklara det beslut som överklagas, beträffande antingen själva saken eller rättsfrågor.
  • En omprövning av målet, med upphävande av domen i syfte att det beslut som överklagas ska ogiltigförklaras helt eller delvis på rättsliga grunder.

Detaljer om alla dessa steg i processen och om dina rättigheter finns på faktabladen. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

För information om mindre förseelser såsom trafikförseelser, som oftast leder till en på förhand fastställd påföljd i form av exempelvis böter, gå till faktablad 5.

Om du är brottsoffret kan du hitta all information om dina rättigheter här.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna och inte kan bistå dig om du har en klagan. På dessa faktablad finns information om hur du klagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver

1 – Juridisk rådgivning

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

  • Mina rättigheter under förundersökning/preliminär utredning/brottsutredning
  • Anhållan/restriktioner/häktning
  • Förfaranden vid åtalsmyndigheten
  • Visitation, fingeravtryck och DNA

3 – Mina rättigheter under rättegången

4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

5 – Smärre trafikbrott och andra mindre förseelser

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.